จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,531.42572.0077.4 %5.0570.36238.0858.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,515.0125,561.45-8.7 %0.077.61163.97-111.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,266.9510,508.91-2.4 %0.066.57105.08-57.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,914.474,166.5015.2 %5.0105.8542.5659.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,504.112,170.0038.1 %5.0741.50108.9485.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,278.991,320.0059.7 %5.0396.3553.3286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย22,177.4913,408.0039.5 %5.03,061.46869.2571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,970.68504.0087.3 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,704.87601.0087.2 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม4,037.04525.0087.0 %5.0416.5750.3587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ4,167.60477.0088.6 %5.0321.2276.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,494.59477.0086.4 %5.0472.7098.8079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,275.2525.0099.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง6,610.051,210.0081.7 %5.0377.68122.5567.6 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,277.16599.0086.0 %5.0234.4950.3578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว3,894.96139.0096.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,115.78444.0089.2 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,653.1416,456.80-54.5 %0.01,593.27626.5560.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,054.445,162.9314.7 %5.0816.00328.6659.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,987.805,748.19-15.2 %0.01,464.121,229.9016.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,866.76911.0068.2 %5.01,567.36158.1889.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,075.591,719.0057.8 %5.01,102.81850.4622.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,195.14589.0081.6 %5.0798.55211.2873.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,988.25293.4090.2 %5.01,586.38368.0076.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย5,041.061,939.0061.5 %5.01,045.97511.8851.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,099.44312.2485.1 %5.0696.40837.70-20.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,514.602,265.3658.9 %5.01,673.29679.3259.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,438.382,568.0042.1 %5.01,254.93139.6888.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,336.8212,569.92-21.6 %0.01,330.99185.2586.1 %5.0
ท่าอากาศยานเลย48,103.3539,515.4017.9 %5.0585.03464.8320.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,609.451,280.3089.0 %5.0988.710.9099.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,256.621,399.0057.0 %5.0817.1044.4394.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,816.96526.0081.3 %5.0646.42335.6248.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,781.492,709.2728.4 %5.0969.69388.7359.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,727.622,370.0058.6 %5.01,730.333,815.53-120.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,071.792,306.0043.4 %5.01,102.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,735.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย14,045.668,760.3137.6 %5.01,806.40111.9893.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,283.721,889.0083.3 %5.0874.61340.3861.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,797.532,264.5940.4 %5.0969.69203.0779.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,304.383,295.0037.9 %5.01,273.95157.6387.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,582.172,050.2055.3 %5.01,235.94276.9777.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,424.903,179.007.2 %3.5817.5772.1691.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,480.192,281.0080.1 %5.0931.66383.9658.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย43,058.8524,885.9442.2 %5.01,066.93775.8427.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,443.56365.0085.1 %5.0570.3695.0083.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,579.431,191.0066.7 %5.0836.57395.1652.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย806.52481.0040.4 %5.0703.4739.9994.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,817.774,138.1414.1 %5.0912.65358.5460.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,945.361,642.0058.4 %5.01,007.73150.9385.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,627.141,789.6276.5 %5.01,958.53741.9262.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)18,338.546,853.5862.6 %5.01,578.77553.3864.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 319,689.849,389.0652.3 %5.01,628.781,357.1516.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 119,482.5415,103.4322.5 %5.02,640.70455.3582.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 219,956.139,530.8852.2 %5.01,557.31764.7550.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,404.224,037.2386.7 %5.0329.28307.756.5 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย78,580.5037,278.0052.6 %5.01,657.29402.6975.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย91,533.0524,815.2272.9 %5.0961.83221.4577.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย65,071.8914,055.0078.4 %5.01,173.65304.0574.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง18,156.6510,557.0141.9 %5.0848.72355.4858.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,606.3016,337.00-70.1 %0.02,190.912,312.54-5.6 %0.0
โรงพยาบาลเลย503,658.84430,000.0014.6 %5.03,792.135,965.85-57.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,779.553,052.6019.2 %5.0969.69335.8165.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,942.151,034.0064.9 %5.0646.41114.9582.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 19,137.074,883.5074.5 %5.04,381.313,897.4911.0 %5.0
รวม 1,274,890 808,487 36.58 % 68,928 34,799 49.51 %