จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,157.56140.0096.6 %5.0413.92127.6869.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,511.1924,926.52-6.0 %0.070.78129.88-83.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,714.863,700.830.4 %0.5667.69164.3775.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,364.911,129.0066.4 %5.0553.6037.2093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,792.0210,076.3249.1 %5.02,600.76492.1081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,122.26409.0092.0 %5.0306.4483.8672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,702.11603.0087.2 %5.0343.4569.8179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,516.66325.0092.8 %5.0430.6878.7881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,936.81715.0085.5 %5.0303.6288.2770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,403.10483.0089.0 %5.0355.0891.4174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,436.94210.0095.3 %5.0442.2041.4590.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,887.505,848.880.7 %0.51,334.86124.5090.7 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย57,662.6048,239.9616.3 %5.02,553.03662.5474.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,717.853,231.0343.5 %5.01,200.14738.1538.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,880.493,288.6915.3 %5.0435.49166.3961.8 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,681.313,173.0032.2 %5.01,079.48505.8753.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,499.85864.0075.3 %5.0715.20671.546.1 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,549.071,002.0078.0 %5.0439.28150.1065.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,909.892,184.0072.4 %5.01,783.082,556.67-43.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,446.191,405.0068.4 %5.01,005.561,282.50-27.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,258.953,954.027.2 %3.5889.32164.3381.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,016.563,381.3032.6 %5.0815.20132.7583.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,681.311,837.0060.8 %5.01,079.48127.3088.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,947.74790.0080.0 %5.0775.22187.3075.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,983.03480.0098.1 %5.0226.0751.1677.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,581.251,040.0071.0 %5.0623.0669.7488.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,997.51510.0087.2 %5.0394.90456.11-15.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,681.314,649.570.7 %0.51,079.48327.0169.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,141.99509.0087.7 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,188.458,853.27-43.1 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,312.725,713.019.5 %4.52,036.72736.9163.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,647.058,268.53-46.4 %0.01,079.4860.7194.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,214.89509.0084.2 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,806.901,891.0850.3 %5.0718.17261.9063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,649.222,418.8648.0 %5.0946.37180.9580.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,187.931,611.9773.9 %5.0870.30327.5762.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,681.312,301.0050.8 %5.01,079.4862.7094.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,756.392,604.0077.9 %5.0667.69401.6039.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 65,815.1131,889.8551.5 %5.0737.40561.4723.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย3,009.74741.0075.4 %5.0413.92214.0248.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,786.283,470.6527.5 %5.01,032.59437.3257.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,274.111,241.0062.1 %5.0509.00150.9570.3 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,681.314,903.95-4.8 %0.01,079.48463.5957.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,681.311,837.0060.8 %5.01,079.48127.3088.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,141.99509.0087.7 %5.0451.95348.6522.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)12,507.1210,491.6116.1 %5.01,381.43407.4670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 155,342.7413,973.2074.8 %5.01,437.16599.3358.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 259,413.2314,084.0076.3 %5.01,488.12774.5648.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,237.033,745.4428.5 %5.0272.14116.2957.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย85,890.4944,719.0147.9 %5.01,293.91614.5852.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,824.2115,259.0026.7 %5.0618.27418.0032.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย57,725.7157,366.290.6 %0.5601.22160.6573.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,064.1715,316.68-27.0 %0.01,664.151,237.1625.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,408.351,558.0054.3 %5.0604.08285.6752.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,681.311,837.0060.8 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย6,663.3115,929.00-139.1 %0.03,001.054,686.17-56.2 %0.0
รวม 706,775 402,148 43.10 % 51,139 24,757 51.59 %