จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม3,014.68656.0078.2 %5.0467.00224.5651.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม36,929.7614,171.6461.6 %5.0211.98104.5050.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,687.103,610.802.1 %1.0662.37202.5769.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,561.651.00100.0 %5.0657.1575.0588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,076.6716,533.0013.3 %5.03,224.29840.4273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,986.261,250.0074.9 %5.0286.0635.2387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,407.06452.0089.7 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,509.39863.0080.9 %5.0316.38105.8666.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,257.55586.0088.9 %5.0277.8293.2866.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,371.05649.0085.2 %5.0316.894.1498.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,257.49443.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,531.05395.0091.3 %5.0229.1894.4758.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,699.02561.0088.1 %5.0402.7789.3477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,749.55780.0083.6 %5.0321.1596.2370.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,294.57441.0089.7 %5.0158.8214.5390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,264.87205.0095.2 %5.0289.4010.4896.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,317.33438.0089.9 %5.0184.6212.6893.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,754.784,785.33-27.4 %0.0828.30922.48-11.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,563.331,356.0047.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,184.601,247.0070.2 %5.0866.3499.3388.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,590.491,932.0046.2 %5.0676.1589.4286.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,098.601,138.0063.3 %5.0619.12328.6146.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,782.383,263.0562.8 %5.02,842.42964.7966.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,385.223,851.00-61.5 %0.0490.85478.982.4 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,770.734,743.4517.8 %5.01,493.861,133.8124.1 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,343.413,118.0028.2 %5.0934.49207.9677.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,027.522,959.0241.1 %5.0809.28485.5540.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,860.78278.0085.1 %5.058.170.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,260.79778.0076.1 %5.0444.9530.5593.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,245.35591.0081.8 %5.0562.07304.9545.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,142.352,901.1230.0 %5.0828.30394.5852.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,188.8631,247.00-334.7 %0.01,777.081,032.3441.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,884.056,889.0022.5 %5.02,009.88401.8280.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,793.841,654.0056.4 %5.0752.23133.5582.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,696.0210,146.45-16.7 %0.02,119.47135.1993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,374.60300.0078.2 %5.0420.99308.5026.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,163.972,527.0039.3 %5.0699.08279.7460.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,825.694,840.00-0.3 %0.0866.3340.1495.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,821.262,370.0059.3 %5.01,056.4740.7196.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,261.234,928.1621.3 %5.0866.5647.1594.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,061.492,062.0082.9 %5.0733.22565.1422.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 50,518.6861,746.99-22.2 %0.0930.071,365.15-46.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,087.802,848.0030.3 %5.0600.11111.6781.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,142.013,364.0018.8 %5.0502.33363.5727.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,357.141,845.0045.0 %5.0581.10401.9530.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,511.795,998.007.9 %3.5961.39387.2959.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,315.53550.0089.7 %5.01,208.62866.0128.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม4,105.4722,343.84-444.2 %0.0866.31175.6479.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)9,565.9111,747.20-22.8 %0.01,806.53126.8993.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 348,663.2211,332.6176.7 %5.01,062.00741.9430.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 117,861.2012,928.5027.6 %5.01,322.57242.4381.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 217,433.8817,033.002.3 %1.018,716.61377.5098.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,300.915,586.4050.6 %5.0294.36347.98-18.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม86,997.4661,422.0029.4 %5.01,545.651,153.5225.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม35,883.3231,383.0012.5 %5.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม87,599.0577.1199.9 %5.0803.97447.2344.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย60,060.9816,075.2073.2 %5.0803.99481.1040.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม69,811.1615,720.0077.5 %5.0732.468,645.00-1,080.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม10,816.7620,430.00-88.9 %0.01,818.251,904.93-4.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,635.212,272.0037.5 %5.0695.19552.0220.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,346.11909.0072.8 %5.0581.09321.9344.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม44,396.5514,907.1766.4 %5.06,049.674,199.1530.6 %5.0
รวม 825,407 462,459 43.97 % 72,911 33,643 53.86 %