จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,295.521.00100.0 %5.0503.61311.7638.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,969.206,169.4058.8 %5.0145.9293.4236.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,162.001.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,845.163,680.0024.0 %5.0488.79169.7165.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,309.961,617.0051.1 %5.0490.2853.0289.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,498.7060,709.99-158.4 %0.03,222.911,182.9363.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,431.2990.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,983.691,849.0062.9 %5.0231.4761.1373.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,518.11361.0092.0 %5.0331.3072.9678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,203.73349.0091.7 %5.0234.9666.8071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร4,311.59259.0094.0 %5.0237.1721.9090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,237.41295.0093.0 %5.0123.8157.8553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,566.10386.0091.5 %5.0346.0185.4975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,382.78319.0094.1 %5.0349.7324.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,885.84471.0087.9 %5.0239.2154.1977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,047.37158.0092.3 %5.0287.0151.4982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,642.02716.0084.6 %5.0254.3644.4582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,276.31175.0095.9 %5.0161.0418.8188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,751.72402.0091.5 %5.0185.6645.7075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,017.71810.0079.8 %5.0212.2683.7460.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,488.04420.0090.6 %5.0290.8763.7478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,606.04214.0095.4 %5.0265.6251.9480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,721.05403.0091.5 %5.0230.1420.1991.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,814.506,315.84-31.2 %0.01,036.061,210.30-16.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.071.00-1,328.6 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,097.721,435.8053.6 %5.0320.59190.0040.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,784.681,725.0038.1 %5.0524.3937.5492.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,859.83739.0074.2 %5.0517.16166.2567.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,298.671,271.0044.7 %5.0861.00493.4642.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,708.021,989.0046.4 %5.0769.85452.0741.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,810.881,008.0079.0 %5.0807.87389.8151.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,907.344,802.0039.3 %5.02,462.263,471.02-41.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,510.144,188.86-66.9 %0.0606.87605.640.2 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,186.254,103.0033.7 %5.0928.991,043.53-12.3 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,887.874,612.955.6 %2.51,058.01248.9276.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)19,044.0719,922.51-4.6 %0.01,781.3574.6295.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด73,858.381.00100.0 %5.0286.572.8599.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,097.881,323.5067.7 %5.01,009.51257.7774.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,698.48671.0060.5 %5.063.6445.8328.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,864.03759.0059.3 %5.043.4032.5125.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,385.65966.0071.5 %5.0712.8065.6690.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,419.49863.0074.8 %5.0643.36487.2624.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,874.442,308.0040.4 %5.0845.90387.3954.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,759.7831,002.43-299.5 %0.02,852.40419.2085.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,670.343,922.0030.8 %5.01,226.2324.9298.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,146.342,937.0071.1 %5.03,165.85986.7668.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,422.845,646.0012.1 %5.01,128.22112.0690.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,509.061,797.0085.6 %5.01,093.11334.4069.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,403.203,373.0023.4 %5.01,036.07702.7432.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,977.873,672.0026.2 %5.0818.16598.9226.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,489.063,810.4630.6 %5.01,397.341,176.1915.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,075.214,946.00-21.4 %0.0648.5338.2694.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,216.1111,497.00-39.9 %0.0499.72469.306.1 %3.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 80,731.3942,101.7647.8 %5.01,208.961,351.08-11.8 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58229.9040.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด660.06483.0026.8 %5.0238.9659.9674.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด4,216.682,487.0041.0 %5.0788.86451.5542.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,545.202,529.0044.4 %5.0693.78285.4358.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,221.157,810.74-49.6 %0.01,167.46590.9649.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,804.533,721.0022.6 %5.01,188.20618.6747.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,948.3111,341.24-3.6 %0.0919.60152.9783.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)59,267.8010,165.3182.8 %5.02,272.66616.0472.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 182,860.0916,900.0079.6 %5.01,197.48515.7956.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 219,559.678,656.0055.7 %5.01,136.10740.6234.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,641.009,908.6956.2 %5.0938.77219.0176.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,845.689,849.12-43.9 %0.0199.45266.96-33.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,563.135,833.00-127.6 %0.0228.57127.3844.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด152,765.2369,299.0054.6 %5.01,567.26855.0045.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด148,322.9422,904.0084.6 %5.0876.94272.6568.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด43,945.1047,200.00-7.4 %0.01,133.80744.5534.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,844.9210,272.0058.7 %5.0905.301,127.69-24.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร20,693.047,096.0065.7 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง204,243.0616,632.3591.9 %5.0916.67186.8379.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด78,550.073,099.0096.1 %5.0760.18556.3226.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,856.7520,792.00-110.9 %0.02,007.201,155.8742.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,653.171,191.0067.4 %5.0731.80510.8530.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,483.271,173.0066.3 %5.0655.74281.0157.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด50,793.216,144.2987.9 %5.08,588.885,218.0039.2 %5.0
รวม 1,394,945 549,052 60.64 % 69,516 35,439 49.02 %