จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,003.58815.0072.9 %5.0551.56171.9568.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0551.24161.7870.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,068.124,608.00-13.3 %0.0814.35292.2264.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,513.2748.0098.6 %5.0719.3066.7390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์26,860.3013,972.6048.0 %5.08,896.25941.3689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,723.631,134.0076.0 %5.0312.8540.8187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,229.76852.0079.9 %5.0323.2989.1772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด5,030.851,171.0076.7 %5.0294.0575.6674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,672.86607.0087.0 %5.0200.6951.8574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,721.35565.0088.0 %5.0387.3883.3178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,655.80694.0085.1 %5.0401.5388.7077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,403.43195.0095.6 %5.0402.0947.8388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,805.64402.0089.4 %5.0248.3960.4175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,971.80416.0089.5 %5.0377.009.3497.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,490.45629.0086.0 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,393.76248.0094.4 %5.0293.6853.1781.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,068.885,199.6126.4 %5.01,289.781,095.8815.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,467.412,980.0033.3 %5.01,080.58471.0856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,907.7511,410.09-192.0 %0.0814.45591.2927.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,274.78639.0080.5 %5.0586.16444.7724.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,241.612,116.4459.6 %5.01,289.851,993.46-54.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,816.9015,196.34-736.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,400.642,657.6750.8 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,984.693,460.0030.6 %5.01,202.5459.8095.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,079.538,922.78-46.8 %0.01,480.01133.0091.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์4,025.842,157.8346.4 %5.0909.43634.1330.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,702.16279.0083.6 %5.061.3635.1542.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ56.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,284.511,379.6558.0 %5.011,023.52157.8998.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,128.402,645.4035.9 %5.0890.52100.2388.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,611.5162,507.00-1,013.9 %0.01,365.822,428.24-77.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,092.656,700.00-31.6 %0.01,251.74325.1374.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,149.752,448.0041.0 %5.0852.39508.2540.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,956.4412,366.48-77.8 %0.01,403.9563.8195.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,366.143,113.0028.7 %5.0890.42275.5069.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,383.362,317.0047.1 %5.0890.52678.1123.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,769.840.00100.0 %5.01,441.91225.1084.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,689.172,345.0058.8 %5.01,086.47530.1451.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,615.783,825.00-5.8 %0.0738.2937.3594.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,469.003,160.0091.1 %5.0844.93666.7021.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 116,147.5950,790.9156.3 %5.01,293.491,270.631.8 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,199.30997.0068.8 %5.0491.08189.9961.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,270.473,202.0048.9 %5.0776.42452.4641.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,302.77887.4073.1 %5.0546.88190.3765.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,230.165,687.528.7 %4.01,236.14305.9075.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,997.641,870.0062.6 %5.01,270.7645.6896.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,558.304,697.0015.5 %5.0928.45420.8554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)76,503.525,859.9092.3 %5.02,059.791,144.2644.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 154,358.8515,493.8071.5 %5.02,076.52322.8784.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 238,450.546,231.1883.8 %5.0984.43252.7074.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 354,960.299,635.4382.5 %5.01,311.53283.5878.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,107.046,084.5653.6 %5.0385.87169.1056.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,892.478,624.0069.1 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,519.692,726.6091.9 %5.0888.80475.0046.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี57,222.4212,926.0077.4 %5.0820.24870.20-6.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง43,910.3011,875.9973.0 %5.0795.01549.3130.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์20,753.4516,656.0019.7 %5.01,992.851,991.540.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,740.762,201.0041.2 %5.0757.32283.8462.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,233.282,325.0028.1 %5.0567.15586.24-3.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์51,344.2115,220.0270.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 841,965 368,173 56.27 % 74,821 30,121 59.74 %