จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,693.98583.0078.4 %5.0550.7349.4691.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,236.396,023.0065.1 %5.0374.2323.2393.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,374.578,204.00-28.7 %0.0110.0852.2552.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,476.931,409.0059.5 %5.0816.96162.3080.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,911.74546.0081.2 %5.0447.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร17,981.3914,972.0016.7 %5.02,832.65647.2377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า5,345.78329.0093.8 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,164.421,082.0074.0 %5.0320.2417.1594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,462.76948.0078.8 %5.0473.22188.9460.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,237.61507.0088.0 %5.0298.0063.9978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,703.13526.0088.8 %5.0280.6781.5670.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,072.30422.0091.7 %5.0172.1722.3487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,472.05550.0084.2 %5.0414.6076.1781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,629.251.00100.0 %5.053.0416.2069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์4,016.65279.0093.1 %5.0367.1823.8793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์4,033.73347.0091.4 %5.0172.2117.4389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,381.84332.0092.4 %5.0255.3889.7264.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,085.62209.0094.9 %5.0420.0688.2579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,965.55197.0095.0 %5.0398.2586.2478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย1,064.64465.0056.3 %5.0319.2775.0876.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,055.66320.0092.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน4,065.81288.0092.9 %5.0251.3978.5868.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,530.833,614.07-2.4 %0.0816.94911.23-11.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,231.031,949.0053.9 %5.01,102.20583.9347.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,096.641,289.0058.4 %5.0797.94425.0546.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,440.49567.0083.5 %5.0639.94636.710.5 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,228.522,447.0024.2 %5.0950.05701.5826.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,113.631,154.0071.9 %5.0749.15190.0074.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,544.483,807.0031.3 %5.01,634.671,755.06-7.4 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,669.582,650.8843.2 %5.01,292.36127.7090.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,593.3810,662.22-40.4 %0.01,100.22343.1768.8 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร60,754.0162,843.60-3.4 %0.0520.62175.2566.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,598.4219,637.00-69.3 %0.04,234.295,594.70-32.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,162.861,738.2071.8 %5.0912.04311.6065.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,580.92444.0071.9 %5.067.480.9098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,241.756,765.00-29.1 %0.089.2190.07-1.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,392.55866.0074.5 %5.0632.700.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,533.871,036.0070.7 %5.0721.88133.0081.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,619.762,265.0037.4 %5.0874.00524.5140.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร8,064.234,437.0045.0 %5.01,597.59705.7555.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,512.007,103.00-28.9 %0.01,383.861,142.2517.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,937.44703.0082.1 %5.0655.45475.0027.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,870.7410,154.00-108.5 %0.0855.7274.3291.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,547.0313,887.0510.7 %5.02,787.183,237.00-16.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,367.831,770.0084.4 %5.0835.95276.9666.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,901.383,004.9623.0 %5.0988.10363.5963.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,408.882,968.0032.7 %5.01,254.20408.5067.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,432.582,261.7464.8 %5.01,596.59503.1268.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,778.683,805.6820.4 %5.0575.8185.3685.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,208.943,676.0069.9 %5.0988.10865.0812.5 %5.0
รจจ.สกลนคร 79,954.05108,851.00-36.1 %0.01,262.17620.6050.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,175.60400.0087.4 %5.0569.75413.0227.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,958.092,107.1257.5 %5.0969.07535.0844.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,759.771,012.0090.6 %5.0683.84307.3755.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,565.803,991.7728.3 %5.0947.81400.7757.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,131.183,116.6139.3 %5.01,330.39347.9673.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,073.185,989.40-18.1 %0.01,146.47169.9085.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2350,652.065,606.9488.9 %5.02,405.22938.0761.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 130,919.6913,032.0057.9 %5.01,529.90570.5262.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 234,399.8812,899.0262.5 %5.02,619.08631.6675.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3115,443.6313,892.9188.0 %5.02,618.04331.4587.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,657.862,857.2738.7 %5.0403.40588.42-45.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร98,376.3257,947.0041.1 %5.01,915.86811.3657.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร83,505.8414,337.0082.8 %5.0800.111,489.96-86.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม16,343.1711,440.0030.0 %5.0848.75873.72-2.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน148,593.0927,236.0081.7 %5.01,165.01886.5823.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร11,678.5619,508.92-67.0 %0.02,220.612,314.40-4.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,567.552,269.0036.4 %5.0854.99772.539.6 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,137.91908.0071.1 %5.0683.84305.8955.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร46,215.7910,619.7577.0 %5.05,823.695,475.136.0 %3.0
รวม 1,094,903 534,066 51.22 % 71,181 41,289 41.99 %