จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,814.28579.0079.4 %5.0454.5449.4089.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม338,011.9414,969.0095.6 %5.02,261.93227.8389.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,527.122,133.0039.5 %5.0360.6172.8679.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,627.461,230.0066.1 %5.0701.31274.5560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม14,412.008,094.7243.8 %5.02,393.73996.7458.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,181.66428.0094.0 %5.0219.3680.9163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,520.64314.0094.3 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,357.38184.0095.8 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,627.24238.0094.9 %5.0313.7014.4295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก5,333.73300.0094.4 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,259.74510.0090.3 %5.0399.13134.5966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,481.43334.0093.9 %5.0270.4785.8868.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,920.36592.0088.0 %5.0351.7498.6672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,443.41206.0095.4 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม18,246.0226,998.60-48.0 %0.02,013.82476.8876.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,313.055,859.60-35.9 %0.01,024.58488.2652.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,981.091.00100.0 %5.0416.04228.0045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม4,931.24580.0088.2 %5.0382.62159.6058.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม3,022.57941.0068.9 %5.0563.24228.0059.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,597.681,142.0075.2 %5.01,138.67919.5119.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,642.341,346.0063.0 %5.0644.26149.1776.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,276.85901.0082.9 %5.0342.76140.6059.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,298.043,560.0051.2 %5.01,842.27494.0073.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,189.721,992.0037.5 %5.0718.61629.9412.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,570.673,126.3231.6 %5.01,119.631,154.04-3.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,283.891,417.0073.2 %5.0793.0734.8795.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม93,197.9135,600.0061.8 %5.0498.85494.001.0 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,589.95867.0075.8 %5.0758.36433.2042.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,628.04716.0056.0 %5.054.28152.13-180.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,232.941.0099.9 %5.024.9150.02-100.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,178.00575.0081.9 %5.0667.9040.3494.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,732.271,020.0072.7 %5.0568.20173.4069.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,073.853,900.004.3 %2.0815.41592.8027.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,230.913,642.0013.9 %5.01,100.64289.7573.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,868.793,560.0026.9 %5.0826.62287.3465.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,734.437,889.7046.5 %5.01,975.3870.2996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,406.471,436.0087.4 %5.0644.26584.559.3 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,864.052,724.0029.5 %5.0853.41192.5677.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,905.583,457.0029.5 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,092.711,475.9671.0 %5.0967.53118.7587.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,457.884,402.39-27.3 %0.0568.2055.9090.2 %5.0
สพ.นครพนม64,094.298,762.0186.3 %5.0855.74523.1638.9 %5.0
รจก.นครพนม 103,197.3776,654.0025.7 %5.01,557.271,663.28-6.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,372.705,113.00-16.9 %0.0891.47725.1818.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,425.65877.0074.4 %5.0549.18310.8443.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,410.874,397.2218.7 %5.0815.41696.9014.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,647.851,875.00-13.8 %0.0815.41593.1127.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,741.794,231.98-13.1 %0.0642.04244.2262.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 127,019.2210,191.7662.3 %5.01,320.99965.0326.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 210,635.936,564.2138.3 %5.01,491.06735.6150.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)27,785.228,498.5369.4 %5.0442.28665.66-50.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม13,052.653,562.1472.7 %5.0215.62156.7527.3 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม56,222.0451,595.998.2 %4.01,147.68274.3576.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ11,949.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,372.6915,527.00-16.1 %0.01,756.362,091.52-19.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,362.701,991.0040.8 %5.0663.25415.9937.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,998.381,806.8854.8 %5.0549.18263.9851.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 981,405 350,890 64.25 % 44,987 21,861 51.41 %