จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,926.806,580.00-124.8 %0.0420.0571.1283.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,325.3512,137.6660.0 %5.081.05139.94-72.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,182.6010,401.22-779.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,119.471,676.0046.3 %5.0534.1599.7581.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,640.411,900.0047.8 %5.0667.2658.6591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,214.7916,690.0213.1 %5.02,968.19323.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร7,134.991.00100.0 %5.0394.94104.0573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,418.40407.0090.8 %5.0207.1866.2568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,525.18310.0093.1 %5.0232.8390.2261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,589.34319.0093.0 %5.0333.7638.8688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,336.3434.0099.2 %5.0266.5046.2882.6 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร30,653.7939,805.35-29.9 %0.03,762.60296.5792.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,691.824,575.502.5 %1.0933.441,144.87-22.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร3,039.831,483.0051.2 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,543.251,570.0065.4 %5.01,009.55211.7479.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,344.941,986.0040.6 %5.0610.21349.3842.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,388.221,523.0055.1 %5.0591.20346.3541.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,403.992,068.0053.0 %5.01,028.56904.1812.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,308.062,706.00-17.2 %0.0521.8099.7580.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,207.652,731.0047.6 %5.01,294.76237.5081.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 5,354.101,654.0069.1 %5.0895.45250.5072.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,952.336,236.30-25.9 %0.01,142.66632.8344.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,525.39890.0074.8 %5.0648.22437.9132.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,251.881,254.0044.3 %5.049.63116.61-135.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,566.45551.0084.6 %5.0667.2356.1691.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,061.81552.2182.0 %5.0515.1356.1489.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,961.603,957.000.1 %0.5838.40469.7144.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,271.3538,885.00-172.5 %0.01,370.851,852.58-35.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,707.162,792.0051.1 %5.01,218.72302.8875.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,686.862,597.0029.6 %5.0705.27114.9683.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร9,000.7810,324.95-14.7 %0.01,979.37154.7392.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,495.271,122.0067.9 %5.0686.25383.8044.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,795.931,444.0062.0 %5.0800.35517.1735.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,833.202,610.0031.9 %5.0762.34117.1784.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,230.501,559.0063.1 %5.0933.46287.1369.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,006.874,097.65-36.3 %0.0477.0764.1186.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,017.512,246.0093.2 %5.0663.51441.7533.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร45,022.2225,396.1043.6 %5.0813.72487.6140.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,117.901,090.0065.0 %5.0534.15108.1179.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร5,236.403,450.0034.1 %5.01,047.55545.7647.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,178.88576.0081.9 %5.0515.13122.9676.1 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,958.432,659.1432.8 %5.0838.41389.1253.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,398.64895.0073.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,484.8216,416.41-56.6 %0.03,141.85215.7993.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,434.622,104.5077.7 %5.01,347.1451.5896.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร16,264.519,862.9939.4 %5.01,663.83448.9473.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร33,772.5314,230.1157.9 %5.0382.97108.1171.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร161,197.085,034.7296.9 %5.0318.63267.8016.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร34,392.1251,213.00-48.9 %0.0777.821,060.27-36.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย14,383.6612,308.8314.4 %5.0605.61908.20-50.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,675.0111,353.50-70.1 %0.01,623.582,405.40-48.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,687.451,939.0047.4 %5.0667.23254.2961.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร4,518.26756.0083.3 %5.0458.09176.7361.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร26,378.5018,123.0031.3 %5.06,057.124,600.8024.0 %5.0
รวม 642,815 369,084 42.58 % 51,463 23,037 55.24 %