จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,919.543,230.0017.6 %5.02,119.7027.8398.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 360,960.8343,409.9628.8 %5.0214.40353.21-64.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่3,230.7322.0099.3 %5.0863.25151.4782.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่60,012.6743,409.9627.7 %5.0271.3785.7268.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่63,297.227,734.0487.8 %5.0152.5380.3347.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,112.217,604.406.3 %3.063.2267.61-6.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,858.0916,107.84-463.6 %0.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,236.5917,038.08-19.7 %0.01,699.95326.5280.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,538.032,473.7830.1 %5.01,573.100.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,796.292,549.0032.9 %5.01,072.4394.4791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 841,411.8318,421.4755.5 %5.03,665.04508.2586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,122.9411,492.1442.9 %5.05,267.69909.1582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,331.403,138.3966.4 %5.02,321.23514.9077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,796.605,072.0048.2 %5.0374.7959.8584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,834.034,707.0031.1 %5.0336.76101.5969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,760.84554.0088.4 %5.0295.9846.0184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,766.72836.0082.5 %5.0210.0753.2674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง1,035.141,168.00-12.8 %0.0281.3440.5685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,383.67701.0084.0 %5.0350.9874.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า4,232.42614.0085.5 %5.0479.82124.9074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,315.72835.0080.7 %5.0384.01100.6473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,241.96105.0097.5 %5.0678.93160.5576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,222.53478.0088.7 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,284.33372.0091.3 %5.0708.25102.3285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,247.68317.0092.5 %5.0240.840.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง18,123.011,613.1091.1 %5.0304.14100.9466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,071.641,168.0071.3 %5.0213.2567.2768.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด4,035.51830.0079.4 %5.0265.2138.7985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,559.031,110.0075.7 %5.0239.10103.3856.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,502.25718.0084.1 %5.0403.9089.7477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง5,251.361,009.0080.8 %5.0683.6689.4086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,928.13297.0094.0 %5.0501.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว4,362.27363.0091.7 %5.0438.2695.4078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง4,239.58147.0096.5 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,354.73200.0095.4 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,581.89221.0095.2 %5.03,989.9448.1398.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 312,518.755,481.3856.2 %5.01,611.80220.3886.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,840.292,237.4741.7 %5.01,215.3562.6094.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,858.171,628.0043.0 %5.0785.57189.3075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 58,161.118,652.15-6.0 %0.01,517.29437.1171.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,857.0412,391.50-39.9 %0.02,650.752,469.366.8 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,359.203,356.2023.0 %5.01,222.10169.8586.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,399.901,530.0071.7 %5.01,252.98748.7740.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,659.712,294.0081.9 %5.01,934.59246.0587.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่1,459.912,229.00-52.7 %0.0840.86388.1053.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 142,714.2852,208.86-22.2 %0.013,128.104,329.3067.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,744.43473.0072.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่941.22597.0036.6 %5.0882.27122.3886.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,242.053,543.0032.4 %5.01,624.793,333.00-105.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,601.783,349.1740.2 %5.02,371.96754.3368.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,926.6415,520.40-124.1 %0.02,544.53431.7283.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 36,218.9419,681.0645.7 %5.02,195.75299.8086.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,264.255,001.575.0 %2.52,702.16262.0090.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,048.343,835.205.3 %2.5795.91937.17-17.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,251.287,667.5231.9 %5.03,582.541,793.9849.9 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,595.873,899.0015.2 %5.01,357.67608.4355.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ไม่ครบ2,851.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,050.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,941.9964,772.66-224.8 %0.03,620.57157.3895.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 16,425.9325,235.00-53.6 %0.05,682.134,500.1520.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,390.757,915.00-7.1 %0.02,523.741,002.2560.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,757.96751.0080.0 %5.01,015.38125.4087.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,945.055,598.0056.8 %5.01,776.070.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,353.1922,202.00-66.3 %0.03,861.561,071.0872.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,225.912,051.0090.8 %5.0397.00117.1370.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)23,008.935,656.8075.4 %5.0206.230.9599.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,716.491,368.0063.2 %5.0641.0147.5092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,042.691,584.0068.6 %5.01,034.39294.0571.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,862.92440.0091.0 %5.0882.27330.3762.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,855.3053,526.00-183.9 %0.02,251.421,593.0229.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,092.232,860.0059.7 %5.01,262.59651.4048.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่17,839.9216,272.008.8 %4.04,254.05197.5895.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,634.262,063.0083.7 %5.01,452.75497.1265.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่6,208.014,299.9130.7 %5.01,452.75703.7951.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,029.352,313.0061.6 %5.01,936.59252.5187.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่9,234.745,053.5945.3 %5.02,100.19427.2679.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,659.547,916.00-69.9 %0.01,058.61146.2086.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่43,321.4719,635.6754.7 %5.01,224.82386.9368.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,644.7710,980.0041.1 %5.0845.64460.9545.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 156,437.88155,357.980.7 %0.52,660.213,644.87-37.0 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 59,285.9746,020.1922.4 %5.01,593.17691.6756.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,548.6116,220.102.0 %1.03,336.701,846.5244.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,129.661,100.0064.9 %5.0825.22123.1485.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,587.31830.0085.1 %5.01,357.67627.0753.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่4,284.72570.0086.7 %5.01,262.59388.0269.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,695.476,260.0035.4 %5.02,879.851,167.5559.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,573.891,230.0073.1 %5.01,263.49298.4976.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,426.7211,979.72-120.8 %0.01,699.95634.3562.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,813.348,785.6031.4 %5.0953.98390.0359.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,723.973,777.0051.1 %5.04,329.61213.5995.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 122,177.486,900.0068.9 %5.02,681.87420.4484.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 244,769.27120.0399.7 %5.0348.221,477.75-324.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 318,208.475,739.7468.5 %5.0467.59784.77-67.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 475,475.4313,675.1481.9 %5.01,026.41205.3780.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 557,305.8316,335.0071.5 %5.02,933.651,608.8445.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 696,944.607,906.2291.8 %5.01,717.51744.8956.6 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร24,762.4815,735.0036.5 %5.0481.64287.3440.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,844.7120,680.0040.7 %5.0474.95135.8571.4 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,305.8510,890.4511.5 %5.0465.23406.4512.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ6,929.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.86ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่89,852.1858,380.0035.0 %5.01,990.86506.8574.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบ3,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ345.17ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่142,983.0546,952.0067.2 %5.01,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่60,621.1036,954.0039.0 %5.01,377.631,808.05-31.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่26,755.2939.0099.9 %5.01,203.46378.3068.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง22,705.7414,737.0035.1 %5.01,157.32217.7381.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,196.561,931.5039.6 %5.0864.1519.1597.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง110,447.3911,150.9389.9 %5.01,556.83370.6076.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่37,259.3424,858.0033.3 %5.01,139.961,336.02-17.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่14,767.626,064.4658.9 %5.02,885.391,513.7047.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่39,177.1538,144.002.6 %1.01,764.02301.0082.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,887.991,820.0053.2 %5.01,592.2779.5195.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่92,966.5459,109.7436.4 %5.04,120.841,763.9257.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,960.655,555.006.8 %3.01,376.68563.4859.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,804.0412,266.62-80.3 %0.02,524.08213.0591.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,626.485,419.00-17.1 %0.01,921.91187.1590.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)3,088.34701.0077.3 %5.01,737.3158.7596.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,490.691,230.0064.8 %5.0939.31521.1044.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 569,377.4741,923.9939.6 %5.021,280.099,286.7556.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่94,071.8024,364.0074.1 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,379,411 1,359,374 42.87 % 216,871 92,357 57.41 %