จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.2336.2491.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน62,435.5739,881.0036.1 %5.0103.60142.50-37.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,241.743,862.23-19.1 %0.0525.2660.2188.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน10,391.331,479.0085.8 %5.03,071.8722.0599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,799.038,919.1130.3 %5.03,092.45463.7985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,516.621,669.0069.7 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา4,244.38495.0088.3 %5.0232.8844.1781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ16,332.42497.0097.0 %5.0223.4744.1380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง5,024.72665.0086.8 %5.0174.4549.9571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,487.091,095.0075.6 %5.0276.9945.7083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,483.49523.0090.5 %5.0492.530.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง5,295.33427.0091.9 %5.0199.9837.9781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง5,176.36188.0096.4 %5.0394.5180.0879.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,312.585,392.65-1.5 %0.0436.4622.4094.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,631.343,978.2929.4 %5.01,076.76732.3832.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,284.532,131.0050.3 %5.0943.62443.0453.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,778.361,474.0061.0 %5.0696.41197.0871.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,367.93470.0086.0 %5.0366.85182.1550.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,725.791,941.0058.9 %5.0715.45553.1422.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,351.872,193.006.8 %3.0446.30470.39-5.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน5,353.052,179.0359.3 %5.01,323.94568.9157.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,643.081,563.0066.3 %5.0943.65315.6166.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน16,904.7417,326.62-2.5 %0.01,647.2417.6898.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,929.511,848.0053.0 %5.0791.52355.3055.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,032.233,851.00-89.5 %0.050.661.9596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,536.23592.0083.3 %5.0674.1339.9094.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,111.86700.0077.5 %5.0487.26113.5376.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,431.302,766.0037.6 %5.0653.14368.1343.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,990.772,566.3257.2 %5.01,323.961,733.64-30.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,620.571,887.0059.2 %5.01,076.76292.9372.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,514.892,881.0036.2 %5.0639.35201.5368.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน14,570.4411,458.1721.4 %5.01,723.3050.2697.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,386.451,539.0064.9 %5.0639.36261.2559.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,706.475,409.40-217.0 %0.0867.58298.8665.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,343.393,673.0015.4 %5.01,057.74148.5186.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,257.901,058.4875.1 %5.0924.4575.3691.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,814.153,242.5032.6 %5.0696.4444.4193.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,745.402,640.0077.5 %5.0458.37192.8557.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 59,076.3957,190.663.2 %1.51,047.17699.7733.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,188.43312.2490.2 %5.0499.09446.7410.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน8,595.516,176.0028.1 %5.0894.33175.7580.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน10,862.062,069.0081.0 %5.0544.31207.3961.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน9,270.478,191.0011.6 %5.01,342.98374.4872.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,419.451,991.0441.8 %5.0696.43198.4571.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,982.491,634.0086.4 %5.0753.48295.0060.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 148,865.9512,498.6074.4 %5.01,061.59402.2962.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 244,396.9912,776.5271.2 %5.01,444.11930.2935.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,490.253,533.0035.6 %5.0298.14163.8645.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน65,982.5734,338.4848.0 %5.01,319.15426.0067.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน64,815.569,357.1585.6 %5.0730.08286.7660.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 28,832.5910,563.0063.4 %5.0606.57273.2355.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,869.8110,141.0043.3 %5.0592.49104.5082.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,827.7615,201.00-40.4 %0.01,464.70183.2987.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,794.194,616.643.7 %1.5715.45261.6263.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,043.26783.0074.3 %5.0449.20149.2566.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน41,526.8814,527.9965.0 %5.04,019.913,714.687.6 %3.5
รวม 717,614 350,361 51.18 % 48,680 18,003 63.02 %