จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,547.06524.0085.2 %5.0294.73112.2461.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,281.656,606.03-25.1 %0.0922.21213.9476.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,592.952,023.0056.0 %5.0503.9118.1896.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 117,148.9017,003.620.8 %0.52,576.39463.6082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 230,047.9931,970.44-6.4 %0.05,177.95798.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 18,809.688,000.259.2 %4.5461.9876.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,121.552,311.0054.9 %5.0277.8466.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,616.103,139.9044.1 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,034.262,173.0064.0 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,404.93751.0086.1 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,616.552,965.0055.2 %5.0380.38112.1370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว6,416.762,469.0061.5 %5.0351.6562.3982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,180.311,874.0063.8 %5.0304.64108.6364.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,649.957,630.73-35.1 %0.01,150.24528.9554.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,572.918,675.09-55.7 %0.01,295.10582.6855.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,317.583,204.0039.7 %5.0903.04547.0339.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,047.244,233.20-4.6 %0.0862.59436.0349.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,388.671,740.0048.7 %5.0332.66215.6935.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,158.471,406.0055.5 %5.0370.59215.8741.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,870.975,034.72-3.4 %0.0941.07650.4430.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์18,465.797,488.0059.4 %5.01,917.67892.8753.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,814.5111,212.64-92.8 %0.01,723.111,000.6441.9 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,303.30179,116.00-827.9 %0.06,009.06462.7592.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,840.219,570.00-63.9 %0.06,251.141,526.0475.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,035.082,933.00-44.1 %0.0380.40573.76-50.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,441.856,580.22-20.9 %0.0975.41395.3559.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,171.983,343.0019.9 %5.0751.11356.1952.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,791.9817,361.27-77.3 %0.01,188.27297.5775.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,410.598,665.00-16.9 %0.02,229.87142.5093.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี5,068.103,313.0034.6 %5.0807.96301.2062.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี53,394.641,845.0096.5 %5.019,158.3538.0999.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,034.181,937.0052.0 %5.0480.99233.3251.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,264.746,533.10-53.2 %0.0750.91310.2058.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,078.9921,038.70-246.1 %0.01,125.89224.5980.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี11,743.173,927.2166.6 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,430.571,956.0055.9 %5.0446.65175.7360.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,930.3616,575.43-139.2 %0.01,647.96113.2993.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,912.9113,458.003.3 %1.51,456.56647.9055.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,626.40594.0094.9 %5.0541.73314.6841.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,162.844,337.00-4.2 %0.0731.89228.0068.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,382.153,208.0026.8 %5.0731.8976.9589.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,659.413,563.9837.0 %5.0884.02321.1063.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,980.355,620.00-12.8 %0.0674.8491.8186.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,380.298,932.0033.2 %5.0544.27447.4517.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 53,839.2350,490.316.2 %3.0718.76712.110.9 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 136,784.3892,372.5332.5 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,857.0620,662.72-9.6 %0.0386.12170.0056.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,791.5837,622.0119.6 %5.0805.77810.00-0.5 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,809.37112,480.00-304.5 %0.01,048.31505.5051.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,196.2520,760.00-85.4 %0.02,414.162,297.374.8 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี6,059.131,260.0079.2 %5.01,443.07147.3289.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,979.1410,553.94-32.3 %0.01,321.39324.6375.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,409.965,052.066.6 %3.0769.92389.9749.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,549.1817,636.004.9 %2.02,481.37518.7079.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,455.134,255.4434.1 %5.0807.96422.7447.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,057.5990,420.00-150.8 %0.01,770.52520.6370.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,682.033,683.72-37.3 %0.0522.67117.6977.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)25,914.8413,209.6449.0 %5.01,767.33561.7768.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 135,265.0916,108.0054.3 %5.01,010.10247.4775.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,946.1713,280.9142.1 %5.01,073.64460.8657.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,655.181,760.5033.7 %5.0317.58336.57-6.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี155,298.9721,204.0086.3 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 83,103.2982,684.000.5 %0.51,419.38656.4053.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,562.668,661.4353.3 %5.0439.26667.50-52.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,931.1020,688.00-426.3 %0.01,252.87980.0021.8 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี399,951.47211,800.0047.0 %5.09,583.51953.6590.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0599.08148.4375.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,179.953,613.5913.5 %5.0731.89693.805.2 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,597.031,042.0059.9 %5.0294.52234.9720.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี27,752.7310,587.0061.9 %5.06,051.654,104.5932.2 %5.0
รวม 1,534,777 1,328,729 13.43 % 114,488 33,163 71.03 %