จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง3,062.92914.0070.2 %5.0626.4799.6984.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,988.8113,770.0031.1 %5.064.6121.1267.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,900.445,112.2013.4 %5.091.930.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,798.962,076.0045.4 %5.0949.74364.1861.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,689.742,266.0038.6 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง21,080.8118,952.0010.1 %5.03,345.75613.7081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,737.333,265.0043.1 %5.0400.2749.4087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,529.021,096.0080.2 %5.0296.9747.8983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,860.75560.0090.4 %5.0273.0624.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,661.17632.0086.4 %5.0223.1455.9174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,537.05569.0087.5 %5.0260.4660.7976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,462.92545.0087.8 %5.0484.4556.1488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ4,320.04351.0091.9 %5.0239.554.5098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,440.34648.0085.4 %5.0459.5241.4391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,404.97481.0089.1 %5.0240.7358.3575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,385.85371.0091.5 %5.0449.994.9598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,477.45475.0089.4 %5.0478.7548.6189.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,761.877,631.551.7 %0.51,596.282,082.40-30.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,852.201,741.0064.1 %5.01,273.01419.5667.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,674.841,566.0057.4 %5.0854.66468.1245.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,814.1117,108.00-44.8 %0.04,256.563,148.3026.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,153.85401.0087.3 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,273.512,215.0064.7 %5.01,577.251,629.25-3.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,677.463,678.00-37.4 %0.0558.95735.30-31.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,449.381,602.0075.2 %5.01,900.54589.5469.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,321.222,053.2652.5 %5.01,063.83157.0085.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง10,679.669,050.2315.3 %5.02,452.0088.7596.4 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง100,915.5811,879.0188.2 %5.0541.7895.7582.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,521.312,668.0041.0 %5.01,158.91536.7553.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,553.466,043.65-32.7 %0.01,484.63109.2592.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,137.3413,850.0014.2 %5.06,108.141,700.5072.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,896.334,012.5518.0 %5.02,085.4941.3198.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,279.051,960.0040.2 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,986.23869.0078.2 %5.0930.72124.4586.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,367.801,383.0058.9 %5.0740.56475.0035.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,790.224,249.00-12.1 %0.0930.72427.5054.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,639.6048,084.73-624.2 %0.01,615.301,473.398.8 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง7,006.706,786.003.1 %1.52,118.33361.9882.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,589.773,866.00-7.7 %0.0911.71238.4573.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,647.9311,471.86-72.6 %0.01,351.14108.5392.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,697.7421,253.006.4 %3.02,090.33261.0087.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,512.424,200.006.9 %3.01,158.91416.1564.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง5,432.752,837.0047.8 %5.01,120.88496.1755.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,210.653,752.0010.9 %5.01,044.82159.0484.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง7,345.183,324.6954.7 %5.01,482.19327.3577.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,793.824,402.96-16.1 %0.01,006.7943.5395.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง38,210.556,910.0081.9 %5.0680.46300.0055.9 %5.0
รจก.ลำปาง 63,705.8745,656.2028.3 %5.01,257.78675.1746.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 44,967.5631,127.8530.8 %5.01,085.74426.7260.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,726.477,470.0014.4 %5.0503.85399.0020.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,146.031,366.0056.6 %5.0512.45228.4655.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง4,085.3659.0098.6 %5.0633.3142.2493.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง29,353.6115,479.0047.3 %5.01,891.03465.5075.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง4,184.511,998.0052.3 %5.0797.59134.6383.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,617.707,443.00-32.5 %0.01,463.16430.5870.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,921.323,628.0026.3 %5.01,253.99296.1276.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,291.684,260.000.7 %0.51,006.79387.0761.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,921.747,805.00-99.0 %0.0682.6838.0094.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง44,834.834,686.7089.5 %5.01,527.0364.4695.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 313,633.0811,651.5614.5 %5.01,774.72422.9976.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 134,914.1515,944.0054.3 %5.01,703.80706.6458.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 251,432.942,340.0095.5 %5.0660.491,059.96-60.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ57,646.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,711.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง59,883.6425,561.0057.3 %5.01,050.04409.4561.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,478.5712,554.0041.6 %5.0896.75319.8964.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบ13,208.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.99ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน21,260.6616,733.4021.3 %5.01,040.89299.7171.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,010.4317,292.00-146.7 %0.02,414.041,894.0021.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,528.223,938.0013.0 %5.01,120.88613.3845.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,291.771,805.0045.2 %5.0702.53297.2257.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,939.3023,112.6217.3 %5.07,123.0213,447.74-88.8 %0.0
รวม 894,661 524,842 41.34 % 84,934 41,629 50.99 %