จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,930.78914.0068.8 %5.0474.1856.1488.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,415.077,268.3030.2 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์5,111.794,976.002.7 %1.0816.49265.6367.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,685.491,440.0060.9 %5.0740.38232.1468.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์23,697.1317,250.4327.2 %5.02,109.53404.9680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,523.18719.0084.1 %5.0305.8361.9979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน6,344.75642.0089.9 %5.0211.7744.6578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,933.68739.0085.0 %5.0201.4941.7679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,452.59567.0087.3 %5.0293.8376.1074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,378.82303.0093.1 %5.0264.4051.1380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,403.71680.0084.6 %5.0323.48122.0962.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,378.85527.0088.0 %5.0451.51140.4968.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,531.22441.0090.3 %5.0614.78121.0780.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,696.276,327.0056.9 %5.01,634.161,364.2016.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,674.391,293.5051.6 %5.0617.40173.4871.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,436.582,930.0034.0 %5.01,025.64499.7251.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,894.751,906.0051.1 %5.01,524.96108.3092.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,596.961,776.0050.6 %5.0721.37212.1170.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,776.031,317.0052.6 %5.0417.12211.6749.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,549.582,397.0063.4 %5.0798.761,101.69-37.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,690.492,851.0022.7 %5.0582.61299.6048.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,107.073,786.0053.3 %5.02,413.801,233.5548.9 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,370.383,877.9447.4 %5.01,158.76119.7089.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,487.7715,131.01-59.5 %0.01,559.40241.3084.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,184.446,984.3042.7 %5.02,306.161,173.2549.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,342.071,977.0040.8 %5.0797.800.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,867.74443.0076.3 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,521.33942.0073.2 %5.0805.9852.2693.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,135.42722.9876.9 %5.0626.31208.0566.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,478.223,244.1074.0 %5.0835.48462.4544.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,655.294,204.0073.1 %5.01,900.70830.6156.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,832.155,130.0034.5 %5.01,234.82568.6154.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,296.292,790.0077.3 %5.0797.45497.8337.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,403.3510,041.0030.3 %5.01,558.0963.0496.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,185.641,792.0057.2 %5.0987.59775.5221.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,277.803,524.0017.6 %5.0968.60315.3267.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์38,419.794,938.0087.1 %5.013,633.2773.7599.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์4,126.021,360.0067.0 %5.0892.51122.4786.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,396.724,300.0020.3 %5.0252.560.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,150.442,880.0076.3 %5.0759.42402.9046.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 45,898.2630,349.6033.9 %5.0908.67327.3264.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,232.471,146.0064.5 %5.0588.2531.0294.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,727.442,950.0020.9 %5.0759.42160.7778.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,422.441,695.0050.5 %5.0645.32178.3272.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,117.815,701.29-11.4 %0.01,026.95439.1557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,011.821,546.0061.5 %5.0760.66200.5973.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,567.607,505.0012.4 %5.0987.61117.3888.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์14,943.764,241.0071.6 %5.0359.01260.5027.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 130,215.9721,899.0227.5 %5.01,412.21464.2067.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 240,305.1910,497.2474.0 %5.01,884.48352.0681.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,251.945,799.9820.0 %5.0804.3454.1993.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์72,848.3652,077.0028.5 %5.01,425.88387.3072.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์25,414.6621,638.0014.9 %5.0803.73442.3245.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์357,970.8418,601.8694.8 %5.0742.43188.1874.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย31,764.086,288.0080.2 %5.0773.40262.8966.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์207,455.0024,986.7388.0 %5.02,397.781,900.3920.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,110.923,055.0040.2 %5.0778.44382.6750.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,640.471,002.0072.5 %5.0422.33115.4072.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์48,849.4613,348.0072.7 %5.07,157.963,197.2855.3 %5.0
รวม 1,226,089 369,658 69.85 % 72,383 22,197 69.33 %