จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,946.76312.0089.4 %5.0461.98123.2673.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่173,793.924,196.0997.6 %5.084.6349.9741.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,768.7412,267.60-157.3 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,498.161,474.0057.9 %5.0488.9337.2692.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,670.901,360.0063.0 %5.0729.3345.2493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่17,177.7512,242.7328.7 %5.01,850.14408.9777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่1,233.361,361.00-10.3 %0.0253.802.8598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,432.66763.0082.8 %5.0180.420.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,448.35428.0090.4 %5.0203.3257.9571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง7,638.34883.0088.4 %5.0361.9550.3586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,417.31392.0091.1 %5.0313.3955.4982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,357.74438.0089.9 %5.0251.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,222.76376.0091.1 %5.0638.3728.5095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,898.42253.0093.5 %5.0149.310.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,814.323,867.2033.5 %5.01,089.511,863.90-71.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,237.112,196.0048.2 %5.0994.41462.4453.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,479.02770.0077.9 %5.0777.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,665.253,612.07-35.5 %0.0442.95346.7521.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,809.802,820.3968.0 %5.01,317.681,130.7114.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,363.792,902.00-22.8 %0.0513.73358.2130.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่125,592.853,118.5097.5 %5.04,610.52803.8082.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่16,832.196,580.7460.9 %5.01,393.752,664.81-91.2 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่49,876.5244,670.0110.4 %5.0490.69199.5059.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,960.1526,005.87-117.4 %0.04,232.837,621.85-80.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,125.312,126.7048.4 %5.0937.38318.2566.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,890.6915,952.58-23.8 %0.04,132.06768.3581.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,426.38343.0090.0 %5.070.9946.5734.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,176.15606.0080.9 %5.0671.1623.2896.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,157.32312.0090.1 %5.0538.04107.3580.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,877.652,277.1041.3 %5.0804.2662.5492.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ36,614.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,006.50ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ135.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,891.961,401.0082.2 %5.0804.26179.4877.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,476.239,232.13-68.6 %0.01,294.1198.3092.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,343.07928.0092.5 %5.0861.31574.5133.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ4,001.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ405.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,952.481,172.0080.3 %5.0809.35235.8170.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,698.244,108.0012.6 %5.01,070.49225.2079.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,586.114,468.00-24.6 %0.0382.96164.5857.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,857.532,490.0079.0 %5.0823.29303.5663.1 %5.0
รจจ.แพร่ 40,971.2235,193.1214.1 %5.0888.97405.8954.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,226.89752.0076.7 %5.0519.02353.4031.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,597.15714.0080.2 %5.0785.23238.9169.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,949.32989.0075.0 %5.0595.09224.1962.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,664.056,733.53-18.9 %0.01,184.58412.3065.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,470.852,821.3236.9 %5.01,088.53143.6686.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,748.9418,942.44-144.5 %0.03,181.26142.4195.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)9,398.7612,534.00-33.4 %0.03,273.101,044.9568.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 22,293.9616,015.6028.2 %5.01,463.76487.8266.7 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 221,598.967,384.7165.8 %5.01,571.90526.3366.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,670.203,588.0023.2 %5.0276.42121.8355.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่101,478.5447,577.0053.1 %5.01,418.43187.1086.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่56,669.1525,384.0055.2 %5.0881.96538.1439.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ18,384.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ440.73ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่31,211.2012,439.0060.1 %5.0770.05377.5851.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง13,369.1611,305.0015.4 %5.0709.33254.8864.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง47,293.618,075.0082.9 %5.0748.95213.7571.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่14,609.0011,464.8021.5 %5.01,876.371,032.3245.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,958.383,488.0911.9 %5.0823.29372.3254.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,838.11908.0088.4 %5.0557.06137.1075.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่63,083.6613,382.0078.8 %5.07,481.094,568.4138.9 %5.0
รวม 1,021,696 418,396 59.05 % 64,441 31,207 51.57 %