จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน1,485.44957.0035.6 %5.0968.0660.5693.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน27,601.9522,468.4218.6 %5.075.9098.36-29.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,793.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,425.232,296.0057.7 %5.0815.93184.2777.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,418.281,994.0041.7 %5.0777.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน17,986.7510,658.6140.7 %5.01,884.14437.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,949.92970.0080.4 %5.0299.9797.5367.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,333.25864.0095.0 %5.0335.64114.8665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,268.72240.0095.4 %5.0362.12116.2967.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น16,601.24358.0097.8 %5.0379.60121.6268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม4,027.59467.0088.4 %5.0288.3775.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,265.93378.0091.1 %5.0195.8089.3754.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,362.12694.0084.1 %5.0329.4940.4887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,371.27264.0094.0 %5.0394.1576.8380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,337.16421.0090.3 %5.0330.4785.1274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,865.24529.0091.0 %5.0451.51126.4472.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,704.18180.0095.1 %5.0422.71126.0670.2 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,862.043,729.0036.4 %5.01,064.93444.7958.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,404.924,856.6010.1 %5.01,538.531,021.8233.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,576.942,455.0056.0 %5.01,158.19974.8415.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,608.281,933.0046.4 %5.0853.96362.8257.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,108.571,141.0063.3 %5.0662.66362.5045.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,112.661,846.0069.8 %5.01,429.522,157.27-50.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,444.343,640.0433.1 %5.01,348.522.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน34,952.923,716.3989.4 %5.07,261.941,043.2185.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,981.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,638.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน3,744.221,552.0058.5 %5.01,328.621,068.5119.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน7,529.067,845.15-4.2 %0.01,576.57121.4592.3 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร96,729.28107,485.40-11.1 %0.0965.73451.6353.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,224.072,466.0052.8 %5.01,234.28503.2559.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,683.381,249.0025.8 %5.072.5486.45-19.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,594.971,100.0069.4 %5.0853.9625.2497.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,172.06570.0082.0 %5.0682.82389.2743.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,527.432,114.9253.3 %5.01,025.58492.8251.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,695.8311,058.56-94.2 %0.01,557.531,537.971.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,780.935,096.1847.9 %5.03,002.75183.3593.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,223.825,803.006.8 %3.01,386.3963.2795.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,473.491,550.4086.5 %5.0758.8888.2588.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,648.152,584.9244.4 %5.0737.88314.2557.4 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,814.892,640.0061.3 %5.0968.03309.7068.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,213.271.00100.0 %5.01,063.131.9599.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,817.251,508.0046.5 %5.0644.807.8798.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,825.811,382.0088.3 %5.01,119.10353.5668.4 %5.0
รจจ.น่าน 36,598.9319,897.2945.6 %5.0944.371,035.40-9.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน4,010.56916.0077.2 %5.0606.75168.4272.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,483.621,774.2049.1 %5.0461.66209.4254.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,158.691,161.0063.2 %5.0682.82229.3766.4 %5.0
สปส.จ.น่าน6,090.726,090.320.0 %0.51,291.31318.8175.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,323.511,616.0062.6 %5.01,139.20302.4673.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน3,012.47822.0072.7 %5.01,161.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,499.854,648.25-3.3 %0.0987.07211.9678.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 137,149.1319,968.3446.2 %5.02,665.34792.6870.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2471,801.0912,028.5697.5 %5.02,175.061,034.3352.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน6,275.395,524.8312.0 %5.0381.52138.2163.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน40,925.2644,904.00-9.7 %0.01,108.341,210.30-9.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน30,878.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,027.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัว27,133.029,516.0064.9 %5.01,005.35461.3654.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน6,491.3216,939.22-161.0 %0.02,233.841,737.5022.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,283.931,491.2054.6 %5.0763.96217.5571.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,022.911,668.0044.8 %5.0682.79270.7560.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,921.4811,336.0048.3 %5.04,548.811,727.8862.0 %5.0
รวม 1,073,955 383,364 64.30 % 64,287 24,287 62.22 %