จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,753.73380.0086.2 %5.0445.43125.4471.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,507.195,634.0033.8 %5.046.38133.44-187.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,273.351,218.0062.8 %5.0394.03229.1641.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,460.661,149.4066.8 %5.0711.6543.4393.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา14,396.3011,769.0118.2 %5.01,966.70284.2685.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,880.63930.0080.9 %5.0347.7055.3484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,531.371,078.0076.2 %5.0497.15111.0977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,373.36697.0084.1 %5.0201.6119.8290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน4,290.14377.0091.2 %5.0295.2243.8485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,243.71421.0090.1 %5.0448.4970.8184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,276.08438.0089.8 %5.0226.6238.0983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,245.11218.0094.9 %5.0486.3664.1586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง4,172.40329.0092.1 %5.0479.0575.6784.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,420.421,423.2280.8 %5.01,263.111,604.55-27.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,392.201,226.0072.1 %5.01,072.95444.8958.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,372.52710.0078.9 %5.0692.63108.0384.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,978.661,015.0065.9 %5.0540.50385.2128.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,929.832,374.0039.6 %5.0901.811,563.09-73.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,593.564,230.84-63.1 %0.0625.63581.647.0 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,402.693,724.8660.4 %5.01,453.275,365.66-269.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,670.302,366.0049.3 %5.0958.86421.9556.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,965.068,899.2836.3 %5.01,434.26266.7281.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,341.442,825.4034.9 %5.01,012.16364.8064.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,643.031,005.0038.8 %5.0455.730.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,690.311,070.0071.0 %5.0825.75109.6586.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,276.04851.0074.0 %5.0635.59331.0647.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,829.261,048.6072.6 %5.0863.78126.3385.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,077.7229,893.58-488.7 %0.01,415.241,264.2710.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,119.173,268.0020.7 %5.01,072.95198.9181.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,542.11150.0095.8 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,244.707,887.76-26.3 %0.01,263.11114.3290.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,425.64725.0078.8 %5.0445.03228.4548.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,653.893,037.8216.9 %5.0901.81378.7758.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา4,045.351,622.0059.9 %5.0787.71174.3677.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,689.644,080.00-10.6 %0.0844.76151.3282.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,259.743,120.004.3 %2.0571.2847.8091.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,906.291,447.0087.8 %5.0905.24372.7758.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา36,309.7435,508.662.2 %1.0894.64202.6277.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,981.77613.0079.4 %5.0453.49183.0259.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,426.562,408.2229.7 %5.0692.63375.6245.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา3,096.91466.0085.0 %5.0578.54190.4667.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,628.594,666.5017.1 %5.01,187.05649.5845.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,892.401,958.0049.7 %5.0901.8135.0396.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,627.452,387.0034.2 %5.0768.70175.1677.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 117,481.858,536.0051.2 %5.01,196.12426.0964.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 213,706.929,725.3929.0 %5.02,089.18609.6970.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,733.404,124.00-10.5 %0.0213.2824.2288.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา157,558.489,053.8294.3 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา25,126.8020,000.0020.4 %5.0857.19285.0066.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ22,871.6464.0099.7 %5.0837.95287.0165.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,573.439,568.9261.1 %5.0639.13302.7652.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,577.13957.0073.2 %5.01,396.28992.6028.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,432.981,454.0057.6 %5.0711.65302.1957.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา3,025.28671.0077.8 %5.0540.51259.4852.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,929.258,507.5246.6 %5.03,996.314,674.14-17.0 %0.0
รวม 535,854 233,308 56.46 % 47,002 26,837 42.90 %