จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,781.45546.0080.4 %5.0667.6986.9987.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,085.7619,970.01-4.6 %0.073.9691.64-23.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,917.0412,939.31-118.7 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,488.182,786.0020.1 %5.01,009.99280.0472.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,221.671,730.0046.3 %5.0857.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย22,295.2610,384.4053.4 %5.03,196.83653.5279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,655.572,526.0045.7 %5.0370.010.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน5,596.25592.0089.4 %5.0335.1131.7090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,156.34709.0082.9 %5.0399.89141.9964.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,123.08993.0075.9 %5.0418.1110.0897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,851.84360.0090.7 %5.0544.25102.4181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,957.64380.0090.4 %5.0590.0364.8289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,860.13281.0092.7 %5.0344.983.5299.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,872.14339.0091.2 %5.0419.33109.9773.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,831.60790.0079.4 %5.0393.25149.1562.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,608.93639.0082.3 %5.0263.4347.5082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,872.14386.0090.0 %5.0267.0643.4883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,587.18264.0092.6 %5.0599.5161.7589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,840.53380.0090.1 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,689.73673.0081.8 %5.0252.7118.4292.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,872.14250.0093.5 %5.0439.3123.7594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,535.97420.0088.1 %5.0177.1190.1949.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย52,179.6745,680.0112.5 %5.02,380.62626.1773.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,644.475,935.0053.1 %5.01,428.55298.2679.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11,673.5423,822.01-104.1 %0.01,608.02204.1687.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,544.077,021.0017.8 %5.02,017.842,595.40-28.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,376.451,798.7758.9 %5.0667.70185.4872.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,626.981,766.9061.8 %5.01,295.23755.3441.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,237.831,579.0062.7 %5.0895.8859.4393.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,230.142,961.268.3 %4.0857.86438.3548.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย9,903.24537.0094.6 %5.03,805.341,958.4948.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,901.621,943.0033.0 %5.0723.73475.9234.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,314.832,013.4862.1 %5.01,747.111,299.9625.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,586.672,896.2936.9 %5.01,485.39600.3459.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,297.4313,859.69-161.6 %0.01,390.31172.3887.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,478.121,510.8556.6 %5.0952.93770.9019.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,284.6810,832.58-5.3 %0.03,968.73793.2580.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,654.446,940.00-89.9 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,610.57127.0098.7 %5.0496.550.09100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,216.62517.0083.9 %5.0857.86108.1487.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,784.35702.0074.8 %5.0705.73206.1570.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,840.244,026.00-4.8 %0.01,086.050.9599.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,723.7140,305.10-499.4 %0.02,341.115,334.19-127.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,835.64569.0090.2 %5.01,979.80756.2061.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,467.881,384.0060.1 %5.01,009.99332.5067.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,855.439,186.5348.6 %5.03,244.39219.3793.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,558.582,060.0080.5 %5.0838.84275.6467.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,078.182,154.0047.2 %5.01,143.09355.6168.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,019.231,504.0062.6 %5.01,238.18346.2372.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,529.182,419.4771.6 %5.01,390.31559.0859.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,505.463,186.079.1 %4.5895.8974.1091.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,905.726,876.0046.7 %5.0540.23223.2558.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,043,212.30108,841.0096.4 %5.029,054.16929.0596.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,505.6965.5198.1 %5.0629.83123.0580.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย10,344.77289.1697.2 %5.01,580.47304.9580.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,422.361,296.5070.7 %5.0781.80191.7775.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,127.648,429.83-37.6 %0.01,504.4013,976.50-829.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,105.621,429.8065.2 %5.01,295.23269.7579.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,027.524,818.17-19.6 %0.01,200.15393.4767.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,136.532,016.3075.2 %5.01,567.3674.1095.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)57,702.381,344.1097.7 %5.03,266.35472.8485.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 123,544.3314,847.1236.9 %5.0881.991,048.28-18.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 218,760.599,442.1449.7 %5.02,694.621,035.4961.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 318,119.698,460.9053.3 %5.02,718.27770.6871.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 435,604.327,999.6677.5 %5.02,045.941,090.0646.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,846.273,225.1380.9 %5.0398.54159.3360.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,047.1733,887.00-125.2 %0.0808.91432.5446.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย30,590.1718,480.0039.6 %5.01,032.43969.536.1 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย134,703.8428,940.0078.5 %5.01,120.96583.1548.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย21,574.8330,000.00-39.1 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย17,388.999,916.0143.0 %5.0831.98689.7017.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง20,898.1410,757.0048.5 %5.0851.18572.4632.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง92,971.148,700.0090.6 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,536.7815,304.7812.7 %5.02,409.562,236.827.2 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,177.972,546.0019.9 %5.0838.84578.5531.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,847.92732.0074.3 %5.0743.76293.5560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 47,195.768,408.7682.2 %5.04,880.415,251.70-7.6 %0.0
รวม 4,022,958 604,628 84.97 % 119,887 57,443 52.09 %