จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,030.71416.0086.3 %5.0705.2086.9387.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,006.096,757.4948.0 %5.070.6777.66-9.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,778.212,874.0079.1 %5.085.3540.7152.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน19,428.4016,164.0716.8 %5.0126.3061.1751.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,414.922,837.0035.7 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,263.771,362.0039.8 %5.0271.27140.9548.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,478.251,137.4067.3 %5.0449.090.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,532.886,716.7121.3 %5.01,209.73295.4575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,307.11514.0088.1 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,226.60276.0093.5 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,935.37325.0091.7 %5.0394.9064.6083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย4,116.62304.0092.6 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย4,552.08307.0093.3 %5.0697.800.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,401.512,874.0046.8 %5.01,174.09436.8062.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,011.573,279.0034.6 %5.0602.00551.958.3 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,069.123,946.9022.1 %5.01,028.47877.8014.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบ2,080.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,983.00850.0071.5 %5.0667.1794.1185.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,129.171,311.0068.3 %5.01,142.57311.7272.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,329.941,317.0060.4 %5.0506.1314.3897.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,079.07446.0085.5 %5.0724.21173.1576.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,244.801,918.0063.4 %5.01,579.931,127.7328.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,955.702,623.00-34.1 %0.0429.61133.5868.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,537.37793.0082.5 %5.01,275.68589.0753.8 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,389.311,341.2069.4 %5.0933.390.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,667.925,000.77-36.3 %0.0952.41107.7788.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,595.3342,205.0037.6 %5.0462.38263.8042.9 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 41,239.378,238.0080.0 %5.0446.5838.0091.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,684.852,500.0032.2 %5.0990.44236.5076.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,190.291,477.0053.7 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,451.68434.0087.4 %5.0876.344.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,973.47383.0087.1 %5.0667.17290.0356.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,563.112,839.0020.3 %5.0933.39241.5074.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ16,699.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ861.05ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,252.951,695.0067.7 %5.01,598.95182.4088.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,079.481,169.00-8.3 %0.0608.2549.7591.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,107.363,376.7133.9 %5.01,028.47112.1089.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,980.611,401.0087.2 %5.0762.24972.80-27.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,931.212,435.0038.1 %5.01,047.49168.2283.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,661.871,667.0054.5 %5.0914.37177.9880.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,392.61949.0072.0 %5.0800.28171.5078.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,012.13768.0074.5 %5.0573.8849.5091.4 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,115.36907.0078.0 %5.0339.86339.150.2 %0.5
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25,370.5317,394.5231.4 %5.0898.32501.5744.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน569.71757.00-32.9 %0.0629.13149.8976.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,195.781,128.0064.7 %5.0838.31141.4983.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,942.48406.0086.2 %5.0667.1787.6286.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,663.872,110.1842.4 %5.0914.37253.1472.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,145.83873.0072.2 %5.0838.3082.7690.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,661.903,071.9716.1 %5.0544.1681.8085.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 19,291.508,328.8010.4 %5.02,098.45281.2086.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 230,654.2211,809.7661.5 %5.02,253.65608.0073.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,284.682,883.1182.3 %5.0309.81135.8556.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน41,142.779,242.4777.5 %5.0817.39443.9345.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง14,098.276,396.0054.6 %5.01,190.23262.1778.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,621.8011,072.31-67.2 %0.01,999.551,343.1032.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,418.681,038.0069.6 %5.0857.32165.5380.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,736.28283.0089.7 %5.0629.13185.9870.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน42,596.137,997.0081.2 %5.03,759.983,690.221.9 %0.5
รวม 513,496 222,925 56.59 % 48,026 17,008 64.59 %