จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,139.10935.0070.2 %5.0263.99182.7030.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,249.433,998.7964.5 %5.072.29204.21-182.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์13,740.2913,927.28-1.4 %0.064.1452.6018.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,933.5413,553.00-128.4 %0.01,355.93384.7971.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์4,020.781,861.0053.7 %5.0805.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์78,779.1139,583.8849.8 %5.04,418.432,717.9438.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,685.872,768.3224.9 %5.0709.93608.0914.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,352.762,719.3218.9 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,285.81714.0078.3 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,919.91715.0075.5 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,914.10645.0077.9 %5.0260.22237.508.7 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,934.692,742.0044.4 %5.01,204.73788.4334.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,761.051,712.0054.5 %5.0767.263.1699.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,820.342,237.0041.4 %5.0786.38316.2359.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,647.534,354.2034.5 %5.01,851.271,630.1511.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 96,215.083,832.4138.3 %5.02,058.061,973.834.1 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,174.654,953.12-56.0 %0.0667.71535.9319.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,810.944,049.4330.3 %5.01,489.971,252.4515.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,019.976,243.46-24.4 %0.01,147.69170.1885.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,401.6624,028.00-110.7 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,254.445,731.6430.6 %5.02,024.44481.6576.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,432.432,197.5050.4 %5.0919.49385.7158.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)97,519.088,419.0091.4 %5.04,619.90796.4882.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,986.1112,613.07-5.2 %0.03,824.371,946.5349.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,402.091,623.0063.1 %5.0995.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์4,192.791,364.2067.5 %5.0772.54258.9366.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,692.214,330.307.7 %3.51,052.60457.9956.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,982.8641,438.35-315.1 %0.01,680.131,386.3917.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์13,419.208,682.0035.3 %5.04,207.95334.8492.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,607.329,126.00-6.0 %0.02,402.741,047.3256.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,705.6517,617.09-102.4 %0.01,302.32153.2188.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,626.991,722.0062.8 %5.01,071.60723.8432.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,065.941,825.5055.1 %5.0995.54285.0071.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,864.087,244.00-48.9 %0.01,223.73192.5984.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,592.994,653.0016.8 %5.01,280.80578.8654.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,181.905,309.0014.1 %5.01,033.59248.9375.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์359,989.1930,632.3291.5 %5.0914.16500.2245.3 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์58,388.2313,166.2577.5 %5.0714.59408.7242.8 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 84,591.9176,469.009.6 %4.51,424.05778.4645.3 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 20,297.5123,899.00-17.7 %0.0657.01612.796.7 %3.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,164.225,577.60-76.3 %0.0350.222.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,349.041,395.0058.3 %5.0615.23245.1660.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,313.234,049.006.1 %3.0900.47438.9751.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์30,885.0920,468.0033.7 %5.01,879.33427.0277.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,607.252,423.0032.8 %5.01,045.48330.8468.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,919.404,045.3231.7 %5.01,337.84490.1063.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,016.662,103.4458.1 %5.01,299.80618.9852.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,130.912,032.4450.8 %5.0862.43219.6674.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์33,890.954,807.0085.8 %5.01,193.53178.1785.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 146,462.6812,828.4372.4 %5.01,342.28349.1174.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 231,131.8514,270.2154.2 %5.01,292.00662.1548.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 335,099.1416,922.2151.8 %5.01,696.57540.0468.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)22,893.5216,558.7927.7 %5.03,445.16544.7184.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,718.117,392.964.2 %2.0284.03214.3024.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์115,624.5599,805.0013.7 %5.01,849.171,152.7737.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์25,300.941.00100.0 %5.01,050.67421.7059.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์137,558.6150,918.0063.0 %5.01,052.26518.1350.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์28,455.861.00100.0 %5.0919.530.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์42,465.4714,932.0364.8 %5.0865.45280.9267.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย41,120.8416,116.0060.8 %5.0817.29316.5061.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์15,060.3126,532.80-76.2 %0.02,222.452,508.83-12.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์20,244.6618,571.558.3 %4.04,157.30256.6693.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 39,358.7930,324.0023.0 %5.01,217.211,023.0316.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,840.242,033.0047.1 %5.01,159.2563.2594.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์41,146.691.00100.0 %5.01,953.360.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,548.664,368.004.0 %2.0995.55720.1027.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,451.471,989.0042.4 %5.0653.27334.6248.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์44,648.8449,580.60-11.0 %0.04,569.322,800.1338.7 %5.0
รวม 1,709,008 843,681 50.63 % 94,861 38,851 59.04 %