จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี3,139.00980.0068.8 %5.0471.84124.2673.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,553.235,002.49-9.9 %0.0623.97106.9782.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,437.541,520.0055.8 %5.0700.0489.2687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี17,040.3816,209.524.9 %2.02,356.99869.8763.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี7,391.73965.0086.9 %5.0221.5142.7980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,347.79521.0090.3 %5.0197.5157.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,892.11562.0088.5 %5.0216.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,006.29508.0087.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,693.27807.0082.8 %5.0524.09121.0776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,661.37640.0086.3 %5.0327.9280.4775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,948.43840.0083.0 %5.0226.1025.1788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,584.46430.0090.6 %5.0255.1649.4180.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,468.657,730.84-41.4 %0.01,023.36568.7744.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,724.004,092.0047.0 %5.01,004.28183.0481.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,978.14929.0076.6 %5.0642.96431.1932.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี8,701.181,311.0084.9 %5.0680.99294.8556.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,437.701,000.0086.6 %5.01,879.022,090.00-11.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,351.174,002.05-19.4 %0.0571.931,331.55-132.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,884.773,801.6635.4 %5.01,441.652.8599.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,518.392,212.3876.8 %5.0973.98213.9378.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,686.3211,515.00-7.8 %0.01,435.9630.6497.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,464.503,048.9852.8 %5.0795.60414.6247.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,972.541,538.0061.3 %5.0776.0936.8495.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,450.161,315.0070.5 %5.0585.94183.0468.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,010.433,276.7018.3 %5.0776.07373.2851.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี13,352.315,400.0059.6 %5.01,389.691,481.41-6.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,904.484,800.0018.7 %5.01,099.37816.2425.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,123.852,049.0050.3 %5.0814.13149.3681.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,605.726,817.6835.7 %5.01,760.6977.6895.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,767.622,141.0083.2 %5.0757.08241.3068.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,127.552,538.0038.5 %5.0814.13148.8981.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,885.062,344.0052.0 %5.0852.16144.0183.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี5,193.461,326.0074.5 %5.0825.2391.9488.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,767.992,219.0041.1 %5.0547.9042.2692.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,672.631,796.0085.8 %5.01,036.44228.0078.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี38,921.5721,988.8543.5 %5.0759.72602.3220.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,913.741,038.0073.5 %5.0733.8339.6294.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,902.541,415.0063.7 %5.0612.15189.9369.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี16,809.531,588.0090.6 %5.05,358.9597.3698.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,014.253,865.3935.7 %5.0833.14224.0573.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี8,356.883,036.0063.7 %5.0795.1164.1091.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,390.88298.0096.0 %5.01,289.5345.1896.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,947.7314,040.00-17.5 %0.01,597.291,099.2231.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 137,920.0315,126.7260.1 %5.0923.88404.5256.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี6,112.396,800.41-11.3 %0.0311.47718.73-130.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี67,344.3545,512.0032.4 %5.01,219.85905.6025.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี38,830.8237,739.202.8 %1.0838.851,647.59-96.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี20,472.538,933.6556.4 %5.0706.77332.4453.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,628.7719,141.79-98.8 %0.01,647.92860.4747.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 5,087.272,293.0054.9 %5.0883.17378.5357.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,321.121,311.0060.5 %5.0528.88237.8155.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,303.4013,876.0024.2 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 532,022 304,191 42.82 % 52,024 20,658 60.29 %