จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร3,005.101,128.0062.5 %5.0510.4285.0183.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,716.554,985.9048.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,465.882,423.0030.1 %5.0681.58330.0051.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,232.691,677.0060.4 %5.0757.6473.9490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร13,891.6010,113.7927.2 %5.02,069.75438.9078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร6,075.671,758.0071.1 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,782.90756.0086.9 %5.0448.4923.4794.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,158.98614.0085.2 %5.0322.81130.7659.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,364.28312.2492.8 %5.0253.3137.4485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,660.91974.0079.1 %5.0303.0581.9773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,467.64724.0483.8 %5.0398.5067.7283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,474.01735.0083.6 %5.0268.9556.7778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,203.68544.0087.1 %5.0364.7268.7181.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร5,071.378,050.56-58.7 %0.01,271.06995.6021.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,682.901,854.0060.4 %5.01,137.96713.4537.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,765.332,246.0040.4 %5.0795.66103.8686.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 434,257.7438,509.11-12.4 %0.05,928.685,191.7512.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร3,088.401,600.0048.2 %5.0548.47342.0037.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร6,001.252,421.0059.7 %5.01,632.38555.7566.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,518.624,546.00-80.5 %0.0589.97326.8644.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,653.181,932.0065.8 %5.01,499.261,318.1312.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร5,303.272,420.0054.4 %5.01,328.12637.5052.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,917.7727,501.15-130.8 %0.05,808.1090.8498.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร5,371.191,586.4070.5 %5.01,131.0892.6391.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,709.86450.0073.7 %5.064.5722.2365.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,705.781,559.0057.9 %5.0776.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,399.561,199.0064.7 %5.0662.5673.1589.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,890.513,975.48-2.2 %0.0525.40364.8930.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,772.575,020.0013.0 %5.01,252.06475.0062.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,447.544,948.00-11.3 %0.01,042.88440.8957.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,752.973,817.10-1.7 %0.0738.63302.5759.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร18,394.2121,938.55-19.3 %0.02,088.76356.3882.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,064.7615,246.99-1.2 %0.02,219.411,729.4022.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร12,260.392,286.0081.4 %5.0795.67514.9035.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,723.202,855.0023.3 %5.0776.67256.2067.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,860.283,224.0033.7 %5.0947.80199.2779.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,789.482,676.0044.1 %5.01,042.87338.3067.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,100.813,219.0047.2 %5.0795.67134.5083.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร40,356.993,379.0091.6 %5.0932.14427.7154.1 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 76,141.3343,037.9943.5 %5.01,311.251.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,134.551,312.0058.1 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,870.522,021.0047.8 %5.0795.67266.1666.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,245.061,345.0058.6 %5.0605.51330.7245.4 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,506.985,542.74-0.6 %0.01,156.97202.2182.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,676.453,043.0034.9 %5.01,175.98519.3555.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,327.006,839.14-58.1 %0.0954.32421.9055.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)26,915.9311,006.4159.1 %5.02,807.27952.3166.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 148,675.5419,783.5859.4 %5.01,633.14595.7163.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบ13,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,050.56ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร78,363.391.00100.0 %5.01,510.610.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร25,037.471.00100.0 %5.0906.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรไม่ครบ10,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ324.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,773.6221,505.68-8.8 %0.01,876.351,402.9625.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,714.832,334.0037.2 %5.0776.66294.8262.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 218,049.536,387.2764.6 %5.02,344.911,616.4531.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,243.711,011.0068.8 %5.0605.51160.6773.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร13,282.3410,615.1220.1 %5.03,233.411.8599.9 %5.0
รวม 630,318 330,990 47.49 % 64,587 24,169 62.58 %