จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา3,005.50579.0080.7 %5.0341.31108.0068.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,899.477,048.20-43.9 %0.0835.76276.8166.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,476.841,327.0061.8 %5.0493.400.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,586.872,294.0036.0 %5.0550.4474.7486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา120,814.9416,050.0022.9 %5.02,742.25851.8768.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา225,063.4927,170.04-8.4 %0.02,288.38412.9382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,757.772,795.0051.5 %5.0220.1659.5373.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,728.411,133.0076.0 %5.0370.5749.7986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,983.09873.0085.4 %5.0324.2475.9476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย7,272.152,131.0070.7 %5.0223.2381.6263.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,783.41730.0084.7 %5.0225.5965.3171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,458.12505.0088.7 %5.0186.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,786.06699.0087.9 %5.0222.2860.1173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,539.75505.0088.9 %5.0247.42102.2258.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,439.46507.0088.6 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,731.62515.0086.2 %5.0194.6112.5093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,323.72966.0077.7 %5.0129.7179.3838.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,546.19827.0081.8 %5.0269.7147.8182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,063.38689.0083.0 %5.0193.3860.5668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,607.11765.0083.4 %5.0173.0247.9572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน5,025.301,808.0064.0 %5.0322.8598.8969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,846.114,218.0038.4 %5.0283.8652.7281.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 15,050.468,533.24-69.0 %0.01,005.04581.8342.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,636.624,733.00-30.1 %0.0649.09817.00-25.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,428.282,662.0022.4 %5.0493.44173.0064.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,789.712,406.0049.8 %5.0911.79541.5840.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,681.412,261.0038.6 %5.0588.48201.2365.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,192.922,604.0037.9 %5.0893.80297.8266.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,364.161,396.0058.5 %5.0474.42267.9243.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,479.853,753.0031.5 %5.01,327.64706.0346.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,623.182,015.1123.2 %5.0518.30489.325.6 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,799.983,804.6020.7 %5.01,284.91574.1755.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,347.532,629.0039.5 %5.0835.7274.2591.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,671.2428.5499.4 %5.0968.82141.5585.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,586.9627,482.00-262.2 %0.01,325.20134.6289.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,755.204,064.0014.5 %5.0968.82551.9043.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,925.001,249.0068.2 %5.0672.9954.9391.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,464.972,123.5038.7 %5.0562.04293.4947.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,464.844,759.00-6.6 %0.0885.90253.9271.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,763.312,937.0049.0 %5.01,330.14563.1857.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,776.448,166.00-41.4 %0.01,120.96620.9144.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,696.08738.0084.3 %5.0778.64273.6064.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,343.7811,383.20-36.4 %0.01,820.95130.8992.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,364.563,246.0073.7 %5.0645.55290.0155.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,601.424,988.00-8.4 %0.0797.68570.2928.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,367.124,678.0036.5 %5.01,139.9745.4696.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,680.254,054.1528.6 %5.01,158.96730.8336.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,379.227,018.00-30.5 %0.0854.7862.8092.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา9,001.527,244.0019.5 %5.0397.77277.7330.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,095.6411,011.0015.9 %5.0493.40243.6650.6 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 42,184.9956,760.00-34.6 %0.0603.60578.994.1 %2.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 82,766.77103,576.00-25.1 %0.01,148.61952.7017.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 42,336.9636,056.8314.8 %5.0553.35309.8944.0 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 156,778.77102,133.2234.9 %5.07,874.84190.5097.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,484.621,323.0062.0 %5.0281.77114.8359.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,844.705,193.00-7.2 %0.0978.3919.8898.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,570.344,313.005.6 %2.5664.54285.4057.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,387.228,170.00-27.9 %0.01,577.35450.7971.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,317.962,612.0050.9 %5.0797.8143.5794.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,792.836,237.3077.6 %5.01,347.00641.8052.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,789.7323,769.34-14.3 %0.06,540.520.95100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา30,831.284,521.4585.3 %5.0748.81118.2884.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑20,253.2516,038.4820.8 %5.02,150.75679.7168.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 227,207.9016,006.3541.2 %5.02,792.87419.2585.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,470.266,314.82-329.5 %0.0372.95327.8312.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา76,279.5782,032.00-7.5 %0.01,417.802,652.84-87.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์26,541.7823,856.0010.1 %5.0616.61445.6627.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,541.5318,503.009.9 %4.5447.52128.7571.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 26,684.5933,745.34-26.5 %0.0618.71386.2237.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 19,414.8021,259.05-9.5 %0.0658.18935.94-42.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา155,573.9127,112.0082.6 %5.0523.85135.3674.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 22,568.3611,607.0048.6 %5.0463.18374.6519.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 43,549.1618,719.3457.0 %5.0530.00679.89-28.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,230.6626,529.27-159.3 %0.01,517.81926.1539.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,201.871,438.0065.8 %5.0778.64867.35-11.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,442.532,512.0027.0 %5.0417.37126.5269.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,186.1731,874.91-85.5 %0.03,381.9513,615.60-302.6 %0.0
รวม 1,201,303 908,313 24.39 % 75,695 38,996 48.48 %