จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก3,097.10560.0081.9 %5.0635.02231.9463.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก23,258.6813,071.9243.8 %5.067.03103.45-54.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด24,407.0425,318.93-3.7 %0.089.82181.05-101.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก12,714.7811,216.0011.8 %5.055.1989.79-62.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก4,110.185,489.13-33.5 %0.0996.33187.8081.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,674.202,279.0038.0 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก20,325.7610,807.0046.8 %5.02,802.851,042.6362.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด34,541.2328,095.7018.7 %5.02,820.431,266.7055.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,896.896,402.637.2 %3.51,186.491,905.70-60.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก2,951.863,943.62-33.6 %0.0539.96730.43-35.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,800.071,999.0047.4 %5.0882.2450.2194.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,814.011,576.0058.7 %5.0882.24696.2621.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก4,377.243,613.0017.5 %5.01,205.511,377.50-14.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,516.755,416.12-115.2 %0.0608.40293.5551.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,572.303,779.0032.2 %5.01,566.81783.7550.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)13,328.392,631.6080.3 %5.01,110.43189.5582.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก15,085.2611,971.9220.6 %5.03,848.20256.8793.3 %5.0
ท่าอากาศยานตาก24,327.615,201.5078.6 %5.0176.301.8599.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด78,033.71123,171.88-57.8 %0.01,210.99654.5046.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,542.471,542.0066.1 %5.01,148.46185.7583.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)17,152.508,458.6850.7 %5.05,314.29338.9093.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,552.71440.0087.6 %5.097.2383.8813.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,362.84308.0077.4 %5.033.8229.2813.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,362.84226.0083.4 %5.082.558.0390.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,477.871,426.0059.0 %5.0939.29181.8180.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,619.06632.0082.5 %5.0298.170.9599.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,522.884,241.326.2 %3.01,129.45235.0279.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,666.0324,408.00-128.8 %0.01,795.012,075.72-15.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก16,663.795,215.0068.7 %5.02,251.39436.5680.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,482.922,907.00-96.0 %0.0920.26261.0071.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก128,993.928,307.7793.6 %5.04,626.16169.7696.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,923.662,307.0076.8 %5.0958.29171.5182.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก6,113.076,162.53-0.8 %0.0811.28302.2162.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,107.412,213.0046.1 %5.0996.33354.5164.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,986.991,990.2250.1 %5.0725.19365.5149.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,957.302,927.1041.0 %5.0787.1546.1794.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก11,467.313,800.0066.9 %5.0467.34348.6525.4 %5.0
เรือนจำกลางตาก 46,769.5446,506.370.6 %0.51,154.49476.3958.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,154.03940.0070.2 %5.0654.04154.5176.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก7,156.052,940.0058.9 %5.01,890.06674.6464.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,744.541,319.0064.8 %5.0657.32564.8214.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,488.555,397.8416.8 %5.01,015.35432.5357.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,100.661,927.9553.0 %5.01,338.61175.7586.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก27,288.714,141.0084.8 %5.08,792.90369.8395.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 127,004.472,385.0091.2 %5.05,680.85469.4591.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 30,188.998,535.0071.7 %5.02,760.48691.6174.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก6,280.4645,309.60-621.4 %0.0249.69241.343.3 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,425.405,182.5430.2 %5.0406.71317.8421.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก22,917.8630,709.60-34.0 %0.01,094.781,022.276.6 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก53,245.2937,728.0029.1 %5.01,368.17468.2165.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด102,952.442,840.0097.2 %5.01,247.360.9099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก18,912.7723,698.12-25.3 %0.01,368.112,843.44-107.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,548.233,576.4421.4 %5.01,148.45940.1618.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก3,238.51886.0072.6 %5.0692.08157.7077.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก49,086.4718,564.0062.2 %5.06,433.734,715.2426.7 %5.0
รวม 949,292 586,642 38.20 % 82,939 30,356 63.40 %