จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,899.10717.0075.3 %5.0482.41107.9177.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,051.794,895.5045.9 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,587.822,099.0041.5 %5.0691.61237.8865.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,557.292,323.0034.7 %5.0672.57189.4571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,872.768,895.2247.3 %5.01,870.60491.9373.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,350.312,529.0052.7 %5.0250.2056.0577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,374.951,095.0079.6 %5.0328.1463.1780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,873.52852.0082.5 %5.0261.6539.0785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,734.811,179.0075.1 %5.0468.5196.9979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย5,419.29880.0083.8 %5.0296.0043.7085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,659.001,136.0075.6 %5.0239.6033.2586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,443.97601.0086.5 %5.0224.88133.0040.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,584.09790.0082.8 %5.0289.79104.5063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,573.82943.0079.4 %5.0345.9473.1578.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,358.2212,308.00-129.7 %0.01,375.512,432.47-76.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,795.382,157.0043.2 %5.0615.570.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,545.612,182.0052.0 %5.01,052.24370.3364.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,728.991,564.0058.1 %5.0748.66226.1469.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,551.43567.0084.0 %5.0672.60532.5720.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,839.994,484.0042.8 %5.02,288.961,539.6832.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,356.672,777.48-17.9 %0.0537.69433.3119.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,471.883,256.0027.2 %5.01,128.98359.6968.1 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย4,375.963,560.0018.6 %5.0957.83146.3984.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย7,468.4814,507.00-94.2 %0.01,471.270.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,859.822,280.5740.9 %5.0824.72218.3173.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,060.20386.0090.5 %5.074.5641.8943.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,609.05967.0073.2 %5.0748.6647.8893.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,923.50596.0079.6 %5.0577.52328.4543.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย4,000.952,634.0034.2 %5.0824.72264.7867.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย9,223.4235,413.00-283.9 %0.01,262.092,216.61-75.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,456.264,840.0011.3 %5.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,876.962,039.0065.3 %5.0805.71189.4376.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย32,532.3419,665.0839.6 %5.01,224.06110.7890.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,741.11419.0088.8 %5.0748.63709.655.2 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย5,122.726,786.50-32.5 %0.0862.76535.5637.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย5,324.865,194.002.5 %1.01,338.1653.8596.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,358.452,269.0057.7 %5.0602.85453.8824.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,280.852,469.0024.7 %5.0615.5556.4790.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย12,079.301,899.0084.3 %5.0729.64433.4340.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย37,134.9532,768.0011.8 %5.0739.15607.0517.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,019.291,271.0057.9 %5.0482.44105.5078.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,327.583,586.3217.1 %5.0748.66231.5369.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,239.201,581.9051.2 %5.0596.53261.4056.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย5,165.854,137.3019.9 %5.0928.70471.5449.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,667.444,072.00-11.0 %0.0710.63255.4164.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,661.725,690.90-0.5 %0.01,674.631,323.3921.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,749.734,844.30-29.2 %0.0748.66166.7677.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 121,325.7420,366.544.5 %2.02,008.06620.0269.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 233,388.8112,831.6061.6 %5.02,105.88592.9871.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)63,645.3310,707.5583.2 %5.03,681.52761.3179.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,874.916,028.80-221.6 %0.0195.92414.78-111.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย64,197.3254,800.0014.6 %5.01,227.38635.6548.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย25,369.4032,384.00-27.6 %0.0778.93305.6160.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย14,981.0821,376.88-42.7 %0.0758.151,320.00-74.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย26,192.8416,945.0035.3 %5.0627.14679.07-8.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย16,307.917,525.3153.9 %5.0831.59133.9583.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง67,393.3115,876.0076.4 %5.0771.42465.2539.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,296.7516,416.21-97.9 %0.01,430.151,094.9823.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,779.393,188.0015.6 %5.0748.66203.1172.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,231.461,421.0056.0 %5.0520.4662.7687.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,855.8415,086.6051.1 %5.04,400.205,415.16-23.1 %0.0
รวม 680,731 457,060 32.86 % 56,657 29,912 47.21 %