จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4664,489.316,507.3999.0 %5.03,089.18246.0292.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก4,082.76954.0076.6 %5.0160.7651.1568.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก244,309.3419,522.1992.0 %5.0286.73237.4217.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,204.806,671.41-58.7 %0.0993.44100.6389.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,476.322,760.1220.6 %5.0727.2251.7392.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,841.502,509.0034.7 %5.0532.4743.2291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 718,450.7123,240.00-26.0 %0.03,696.16365.0290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก172,664.5821,159.0087.7 %5.03,085.211,133.6163.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,383.8411,766.76-118.6 %0.02,109.681,364.2335.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,092.059,079.00-28.0 %0.01,659.001,491.9210.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,278.872,384.0044.3 %5.0247.21173.3729.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,851.642,290.0052.8 %5.01,221.62739.0039.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,290.012,825.0014.1 %5.0477.47386.0219.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,498.0699,561.60-410.6 %0.06,745.454,555.4532.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,216.721,212.0076.8 %5.01,867.39372.7280.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,680.051,306.0064.5 %5.0822.28556.8532.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,800.434,030.0030.5 %5.01,601.962,095.16-30.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 67,419.266,251.9715.7 %5.02,319.491,761.7024.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,406.193,938.0027.2 %5.01,449.83165.8788.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 31,413.1428,069.3010.6 %5.02,113.31568.6073.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,354.986,728.20-185.7 %0.0583.91784.32-34.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,799.697,019.00-21.0 %0.01,563.92789.6349.5 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,345.592,824.0035.0 %5.01,050.48314.7870.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,736.923,564.0024.8 %5.01,792.121,740.522.9 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก17,378.3328,222.30-62.4 %0.02,093.9164.7196.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก312,436.41216,919.7330.6 %5.01,113.14718.3035.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 15,038.1611,946.0020.6 %5.04,581.143,558.0522.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,712.123,549.094.4 %2.0898.35587.1034.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)9,059.267,840.9213.4 %5.01,469.04130.1591.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)20,061.2624,627.00-22.8 %0.05,759.031,509.8273.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,498.249,324.001.8 %0.53,404.37520.6084.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,648.29402.0089.0 %5.079.5033.6057.7 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก784,067.194,653.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,932.131,519.0061.4 %5.0917.3662.7293.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,234.56443.0086.3 %5.0650.94235.7363.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,342.124,841.00-11.5 %0.0719.07170.8676.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,633.4844,802.47-418.9 %0.02,058.341,302.4036.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,622.873,968.0014.2 %5.0817.71954.59-16.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,874.021,521.0068.8 %5.0464.65100.6878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,370.5020,836.65-182.7 %0.01,544.9090.8794.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,805.0412,285.5017.0 %5.02,360.281,612.1531.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก4,641.492,150.0053.7 %5.0894.67391.9556.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,424.914,585.00-3.6 %0.01,088.51334.4069.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,935.942,743.0030.3 %5.0898.36146.2483.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,319.874,436.0016.6 %5.01,145.58559.2151.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,375.866,612.00-23.0 %0.0724.01138.2780.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก27,880.008,648.0069.0 %5.0549.28328.7040.2 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 116,574.28122,708.01-5.3 %0.01,855.751,242.5033.0 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 80,719.6076,548.595.2 %2.51,489.60827.9044.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,912.3226,798.834.0 %2.0880.07834.555.2 %2.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,319.4516,923.00-3.7 %0.03,180.512,002.3037.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,229.61600.0081.4 %5.0651.1578.0288.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,218.303,320.0021.3 %5.0955.40534.3044.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก23,738.5218,867.0020.5 %5.02,179.17736.0566.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,675.262,126.0042.2 %5.0689.17240.9665.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,765.282,550.0062.3 %5.01,487.84434.6670.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,893.281,953.0049.8 %5.01,002.260.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,261.653,452.0019.0 %5.0898.35269.1570.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 145,021.0614,099.0068.7 %5.01,167.13264.1077.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 219,741.8814,445.8326.8 %5.02,580.68659.7074.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 331,845.7614,288.0055.1 %5.02,022.14485.1576.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)15,811.1111,385.0028.0 %5.03,323.81409.4487.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 782,874.535,392.7793.5 %5.0357.53643.15-79.9 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล32,543.1517,967.0144.8 %5.0432.891,140.46-163.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก81,958.3657,732.5029.6 %5.01,776.71163.3690.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,676.9316,923.0018.2 %5.0841.99299.6564.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก129,223.7452,991.4659.0 %5.01,039.07111.8789.2 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก376,050.5631,588.0091.6 %5.04,804.58493.1389.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,617.521,690.5893.6 %5.0948.67569.5940.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย17,092.9012,200.3528.6 %5.01,014.80480.7552.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,833.0042,605.00-126.2 %0.02,385.842,582.07-8.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก19,211.3419,150.000.3 %0.53,427.50333.2790.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก22,675.485,720.0074.8 %5.02,414.70390.6583.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,749.761.00100.0 %5.01,390.46301.9478.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก31,615.7615,565.1450.8 %5.02,017.43398.2480.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,816.083,241.0015.1 %5.0860.33355.8158.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,373.609,461.00-76.1 %0.01,250.5622.3898.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,860.96692.0075.8 %5.01,272.351.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,413.071,364.0060.0 %5.0502.59174.3665.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 657,231.9235,504.7938.0 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก61,004.642,475.0095.9 %5.012,221.423,206.9973.8 %5.0
รวม 3,914,930 1,365,376 65.12 % 148,518 63,641 57.15 %