จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,710.13954.0064.8 %5.0447.45124.6872.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,353.472,527.0024.6 %5.0543.7391.9483.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,503.192,454.0029.9 %5.0599.5795.7184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,703.5917,804.0027.9 %5.02,710.35614.0077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,743.031.00100.0 %5.0200.9758.9070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,497.931,132.0074.8 %5.0273.23112.3058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,456.321,102.0075.3 %5.0368.7782.2677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,432.82697.0084.3 %5.0222.3897.3956.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,563.081,066.0076.6 %5.0314.25126.5459.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,390.81723.0083.5 %5.0246.56107.4556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,413.50802.0081.8 %5.0201.3485.7457.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,533.08464.0089.8 %5.0178.66111.2537.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,838.98633.0089.2 %5.0221.1751.6676.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,718.223,676.0022.1 %5.01,055.961,488.02-40.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,192.342,240.0046.6 %5.0633.111,001.18-58.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,471.742,335.0032.7 %5.0637.61181.5471.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,373.031,570.0053.5 %5.0561.54565.25-0.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,528.482,618.0052.6 %5.01,374.611,197.7812.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,450.394,311.00-75.9 %0.0504.510.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,919.882,007.0059.2 %5.01,132.02818.0027.7 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,941.363,187.0019.1 %5.0746.1724.8096.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,606.189,796.99-28.8 %0.01,379.23190.2386.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,732.491,293.0065.4 %5.0694.65102.8585.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,869.01823.0056.0 %5.050.6056.46-11.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,780.801,287.0066.0 %5.0713.6755.2092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,293.371,547.0053.0 %5.0523.51161.1369.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,173.453,771.009.6 %4.5846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,554.207,102.0047.6 %5.01,230.73266.5078.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,960.116,888.0013.5 %5.01,360.21875.6035.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,876.782,325.0040.0 %5.0732.69242.4366.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร332,176.5013,772.9695.9 %5.0123,880.3098.3199.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,757.782,534.5032.6 %5.0694.65241.1165.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร12,053.512,680.0077.8 %5.0903.83370.5059.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,778.283,444.0027.9 %5.01,055.960.00100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,175.742,282.0045.4 %5.0846.78158.0381.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,492.585,205.00-49.0 %0.0580.5682.6985.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,894.432,241.0081.2 %5.0732.69361.0050.7 %5.0
รจจ.พิจิตร 40,055.6932,417.8519.1 %5.0742.81719.513.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร3,076.491,320.0057.1 %5.0447.45107.8875.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,831.541,906.5050.2 %5.0694.65292.8657.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,151.221,237.2060.7 %5.0444.41318.3928.4 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,452.896,031.2519.1 %5.0903.83412.9354.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร2,825.683,525.12-24.8 %0.0333.38541.38-62.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,413.364,627.32-4.8 %0.0770.7245.0094.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 128,862.7317,966.1737.8 %5.01,197.96247.4979.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 237,417.3810,172.4672.8 %5.01,312.59528.5859.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,604.056,689.12-19.4 %0.0324.93447.33-37.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร147,775.9560,243.0159.2 %5.0887.76808.818.9 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร23,790.3016,454.0030.8 %5.0720.24993.02-37.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร21,891.0211,550.8747.2 %5.0607.54175.7271.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,851.2025,034.00-130.7 %0.01,711.591,928.27-12.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,355.592,555.0023.9 %5.0656.65251.5261.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,097.407,599.00-49.1 %0.01,494.52665.1955.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,281.46406.0087.6 %5.0549.47349.9536.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,708.2018,207.012.7 %1.03,794.354,604.12-21.3 %0.0
รวม 902,353 347,237 61.52 % 165,435 23,737 85.65 %