จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,467.90618.0082.2 %5.0533.82126.0376.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์22,158.3814,179.4736.0 %5.081.9547.5042.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์7,147.634,031.7043.6 %5.0185.0652.3271.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์6,025.344,532.8024.8 %5.0895.13305.4865.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,531.371,758.0050.2 %5.0800.4167.9191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์14,523.419,530.0034.4 %5.02,947.55758.3074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์5,532.000.01100.0 %5.0479.480.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,843.511,101.0077.3 %5.0442.2941.9490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,488.67922.0083.2 %5.0285.9298.8265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,568.35573.0087.5 %5.0416.3542.9989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน5,114.77893.0082.5 %5.0364.3558.1784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,423.29673.0084.8 %5.0368.3489.8775.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,412.76639.0085.5 %5.0523.3762.6788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,063.71745.0081.7 %5.0326.82108.1966.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,547.590.01100.0 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,975.39142.0097.1 %5.0344.05114.9466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,308.20814.0081.1 %5.0310.677.2397.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,941.180.01100.0 %5.01,421.570.01100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,394.264,031.5525.3 %5.01,218.391,219.23-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,613.401,894.0047.6 %5.0838.08156.6481.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,925.63749.0080.9 %5.0704.97499.7029.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,792.322,794.0071.5 %5.02,123.88684.0967.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,961.792,979.00-51.9 %0.0517.26472.548.6 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์6,049.092,479.1659.0 %5.01,503.64513.8165.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,286.173,847.00-17.1 %0.0753.12685.259.0 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์14,220.5115,127.00-6.4 %0.01,373.2354.0196.1 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์80,609.5038,229.8052.6 %5.0696.66361.2048.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,592.9514,712.00-8.2 %0.04,635.273,907.2515.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,937.612,240.7043.1 %5.0952.17172.6181.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,840.691,102.0040.1 %5.075.5972.394.2 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,809.161,494.0060.8 %5.0914.1454.6894.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,868.84758.7080.4 %5.0685.9522.0496.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,111.324,010.2421.5 %5.01,028.23517.5949.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,963.304,412.5259.8 %5.01,503.632,120.56-41.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,931.856,064.80-2.2 %0.01,062.41488.8954.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์7,083.412,742.9861.3 %5.01,161.35339.9170.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์14,395.0312,922.3810.2 %5.01,126.03170.0584.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,694.582,250.3080.8 %5.0723.98469.1835.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,582.644,446.0020.4 %5.0990.21764.4622.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,132.845,219.8026.8 %5.01,902.97309.1183.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,851.782,504.1063.5 %5.0952.17146.3084.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,284.693,821.0039.2 %5.0598.2575.0887.5 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์9,018.633,230.0064.2 %5.02,333.66709.3369.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์58,692.4338,752.8634.0 %5.01,286.581,593.44-23.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,266.891,584.0062.9 %5.0609.89316.2648.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,660.773,425.3626.5 %5.0909.73433.5552.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์5,011.821,793.0064.2 %5.0819.42277.3066.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,809.044,033.0830.6 %5.0997.00379.3761.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,622.901,643.9070.8 %5.01,180.37770.4434.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์16,982.279,469.0644.2 %5.05,363.89112.8397.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)21,048.029,010.2857.2 %5.02,740.78507.5081.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 130,346.8023,044.3024.1 %5.01,596.33497.7668.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 230,524.7113,840.0054.7 %5.01,776.06471.1173.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 310,359.6415,934.40-53.8 %0.01,839.841,031.7643.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์36,851.899,469.0074.3 %5.0365.11243.2533.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,668.535,411.70-15.9 %0.0327.45413.17-26.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์219,362.4883,467.0062.0 %5.01,824.67323.8682.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์26,865.750.01100.0 %5.01,115.850.01100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์42,135.8416,135.2761.7 %5.0837.49520.6737.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน42,571.4322,184.0047.9 %5.0944.671,187.50-25.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี26,274.9120,391.2022.4 %5.01,100.50495.9054.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,798.5528,596.60-107.2 %0.02,619.001,609.9338.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,609.003,081.1633.1 %5.0952.53540.1143.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,767.19907.0067.2 %5.0685.95365.4546.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,848.565,030.0081.9 %5.06,012.1411,669.71-94.1 %0.0
รวม 1,001,105 502,417 49.81 % 77,503 40,729 47.45 %