จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,063.95460.0085.0 %5.0426.2942.7590.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี15,185.317,268.1052.1 %5.069.21114.95-66.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,761.256,761.99-42.0 %0.0730.53123.3583.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,712.721.00100.0 %5.0711.5334.5995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี27,147.1226,365.992.9 %1.02,963.97705.8576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,682.722,373.0058.2 %5.0350.5980.7577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,570.991,777.0061.1 %5.0279.670.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,551.041,069.0080.7 %5.0320.2658.9881.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,928.72959.0080.5 %5.0319.1441.0687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,633.66821.0082.3 %5.0300.9780.4373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ6,297.05523.0091.7 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,543.56679.0085.1 %5.0495.6160.9987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,023.92534.0089.4 %5.0265.3052.2580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,300.29415.0090.3 %5.0120.200.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,800.136,254.3228.9 %5.01,510.19885.1141.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,247.801.00100.0 %5.01,072.83481.6955.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,703.04690.0081.4 %5.0654.45129.3080.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,888.591,537.0060.5 %5.0388.26464.55-19.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,535.074,179.0044.5 %5.02,099.68594.0871.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,715.399,376.00-7.6 %0.02,319.92488.3379.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,617.793,737.00-3.3 %0.0532.59356.2533.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,829.312,858.3940.8 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,221.952,713.7748.0 %5.01,320.04459.8165.2 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,874.172,468.0036.3 %5.0844.64114.0086.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 12,409.4319,012.53-53.2 %0.01,529.58292.6080.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,858.813,657.6224.7 %5.01,129.88391.4065.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,780.007,045.96-21.9 %0.01,398.07449.0867.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,020.1917,138.65-7.0 %0.04,939.091,893.6261.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,786.8013,086.735.1 %2.53,725.511,615.9556.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,739.641,336.0076.7 %5.0787.5862.1292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,555.812,013.8843.4 %5.0597.43457.9023.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,388.095,033.7721.2 %5.0966.35133.7786.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,804.0852,497.00-804.5 %0.01,434.141,470.28-2.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,490.362,812.0019.4 %5.0806.61243.3769.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,021.561,394.0065.3 %5.0925.43167.3181.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,071.8315,854.06-57.4 %0.01,428.1665.4095.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,850.642,230.0081.2 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,080.76188.0095.4 %5.0844.64200.0076.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,450.940.00100.0 %5.0958.74217.2377.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,233.844,014.0035.6 %5.01,320.04652.4250.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,672.084,057.2028.5 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
สพ.ราชบุรี51,726.3730,260.0041.5 %5.01,025.87222.4678.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี29,721.764,831.0083.7 %5.01,024.53463.5054.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 129,403.0356,515.5656.3 %5.01,673.4113,393.10-700.3 %0.0
รจก.เขาบิน 130,917.54202,737.00-54.9 %0.01,776.90867.3551.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,894.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5445.2991.5579.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,379.944,631.3113.9 %5.01,091.85402.2063.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,911.5332,184.90-90.3 %0.01,358.02272.0080.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี10,351.423,302.1068.1 %5.0692.51362.4847.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,215.284,260.0331.5 %5.01,053.80451.2557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,788.27805.0083.2 %5.01,110.86379.5065.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,008.483,436.0014.3 %5.01,089.77556.5448.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี39,433.6818,800.3352.3 %5.04,656.86570.5287.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,961.656,452.88-30.1 %0.01,271.33106.4591.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 160,412.9220,243.7966.5 %5.01,601.24857.8546.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 29,796.339,399.504.1 %2.0985.47706.8028.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,171.039,647.005.2 %2.53,799.12564.8385.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,609.784,562.0018.7 %5.0316.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 211,064.1913,177.00-19.1 %0.0606.52225.3662.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม49,680.6535,036.0029.5 %5.01,054.08881.0216.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี37,840.3243,573.00-15.1 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,862.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง28,041.808,618.0069.3 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,887.2716,470.63-18.6 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี15,147.3611,213.3326.0 %5.02,394.38147.9193.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,678.391,146.0068.8 %5.01,272.44335.2673.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี199,582.97102,455.8748.7 %5.01,437.89177.4087.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,484.813,573.0020.3 %5.01,067.03493.5253.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,196.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5521.37251.8551.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,787.9714,283.2744.6 %5.04,483.263,560.5320.6 %5.0
รวม 1,183,604 896,807 24.23 % 85,485 44,505 47.94 %