จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 72,698.1226,517.0063.5 %5.0262.2976.9070.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี3,092.720.10100.0 %5.0719.810.09100.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี14,748.7614,054.264.7 %2.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,767.1115,386.402.4 %1.062.43228.08-265.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,333.063,698.5314.6 %5.0782.86253.4367.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี4,166.571,470.0064.7 %5.0986.0395.6790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี19,024.1511,303.7340.6 %5.02,925.65680.8476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2181.7079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง5,167.131,590.0069.2 %5.0340.2080.2676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา5,161.561,307.0074.7 %5.0341.4719.6794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,528.30853.0081.2 %5.0250.1386.3665.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,376.56674.0084.6 %5.0285.17112.9860.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,623.67752.0083.7 %5.0415.5799.1476.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,596.86320.0093.0 %5.0690.39112.8983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,540.95468.0089.7 %5.0895.85105.7588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,440.67254.0094.3 %5.0549.72112.8979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,659.26667.0085.7 %5.0414.1953.2787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,599.14549.0088.1 %5.0267.84114.5157.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,599.55537.0088.3 %5.0357.76133.8162.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,856.68894.0081.6 %5.0251.70110.9855.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,859.6521,942.00-468.5 %0.01,282.43349.9872.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,082.137,469.06-5.5 %0.01,339.491,576.87-17.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี5,026.242,387.0052.5 %5.01,029.2821.6597.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,562.132,247.0050.7 %5.01,691.85237.0186.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,724.541,569.0057.9 %5.0814.71156.2780.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13265,392.78283,048.69-6.7 %0.096,563.8730,477.0068.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี4,046.631,369.0066.2 %5.0852.77908.74-6.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,530.314,221.0023.7 %5.01,834.211,619.0011.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ2,662.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ576.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,390.745,856.78-8.6 %0.01,211.40406.2366.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,777.445,473.00-14.6 %0.0773.50418.1545.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,447.1618,410.00-185.6 %0.01,385.37133.4190.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี4,044.022,572.0036.4 %5.0554.40316.9042.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,982.771,706.0057.2 %5.01,043.08108.1289.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,580.761,327.0062.9 %5.0890.95303.2966.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,517.005,423.50-20.1 %0.01,195.21269.5277.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,377.1230,500.00-467.2 %0.01,632.431,646.31-0.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,203.246,169.000.6 %0.51,095.69517.1452.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,909.272,968.0024.1 %5.01,119.14167.9685.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,195.709,477.13-82.4 %0.01,333.54103.2292.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,610.262,567.0079.6 %5.01,042.93729.1330.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,416.234,134.706.4 %3.01,195.21755.7736.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,770.192,106.0055.9 %5.01,328.17217.0383.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,765.394,717.8418.2 %5.01,632.58440.4673.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,197.165,732.30-10.3 %0.01,024.79169.3883.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,039.6210,968.008.9 %4.0590.72552.076.5 %3.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี166,214.3161,387.2763.1 %5.01,719.99526.1469.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,515.371,610.0054.2 %5.0352.30102.2471.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี5,126.385,047.781.5 %0.51,427.17434.5869.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,518.243,268.397.1 %3.5940.46210.5377.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,221.357,173.56-15.3 %0.0712.75452.5536.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,735.683,636.0023.2 %5.01,309.16774.3940.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)19,369.084,891.0074.7 %5.07,680.98268.3896.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี36,605.587,580.4379.3 %5.0959.47299.6068.8 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,892.273,228.0072.9 %5.0238.50130.7745.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 413,273.6510,699.8019.4 %5.01,395.96411.8370.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 124,002.3980,004.98-233.3 %0.01,932.94537.4272.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 229,276.6118,328.0037.4 %5.010,740.86254.5397.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,261.778,856.07-7.2 %0.02,539.44527.5779.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,495.305,900.60-136.5 %0.0337.770.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,874.785,139.2665.4 %5.0381.48309.9418.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี55,217.2149,748.009.9 %4.51,473.24588.7860.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี39,220.0935,760.008.8 %4.01,133.85673.8240.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี39,794.1641,725.00-4.9 %0.01,366.561.8599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,351.4525,455.5016.1 %5.01,209.08289.0176.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี39,436.7934,060.9213.6 %5.0908.68238.7473.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,557.398,252.7239.1 %5.0952.05185.5380.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี55,173.3029,528.0046.5 %5.02,681.722,966.26-10.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,267.543,528.0017.3 %5.01,138.16584.2548.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 117,585.2211,259.5036.0 %5.03,711.451,591.7457.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,940.922,001.8549.2 %5.0877.15372.6857.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี87,972.9232,029.0063.6 %5.06,440.395,454.2515.3 %5.0
รวม 1,323,329 1,025,756 22.49 % 190,209 63,348 66.70 %