จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,120.96450.0085.6 %5.0452.3771.2584.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,086.0213,838.6534.4 %5.086.62266.00-207.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,677.722,230.0039.4 %5.0680.56137.9979.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,662.311,977.0046.0 %5.0661.54101.2684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี11,004.961,388.1987.4 %5.02,391.44654.5572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,652.421,650.0070.8 %5.0306.3028.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,724.32714.0084.9 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง5,812.06790.0086.4 %5.0336.3955.1083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,813.961,200.0075.1 %5.0209.6976.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,574.03650.0085.8 %5.0219.4849.4077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,893.441,034.0078.9 %5.0231.1438.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง5,221.73980.0081.2 %5.0309.3358.9281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก5,000.481,161.0076.8 %5.0309.0536.2088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,873.32876.0087.3 %5.0316.5385.5073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,471.49953.0078.7 %5.0323.0652.0583.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,244.664,902.0347.0 %5.01,174.971,146.092.5 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,599.641.00100.0 %5.0623.51142.6077.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี5,316.493,338.0037.2 %5.0965.80547.0643.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,385.561,532.0065.1 %5.0674.27334.9450.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,441.041,806.0047.5 %5.0585.48555.315.2 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,647.433,832.0017.5 %5.01,060.881,868.04-76.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,124.243,553.0013.9 %5.0655.14672.33-2.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,801.073,029.0047.8 %5.01,441.201,030.0228.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,725.343,056.3346.6 %5.01,022.85369.2563.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,139.913,548.5976.6 %5.01,650.37390.4176.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,839.2814,534.65-22.8 %0.03,673.405,091.90-38.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,000.211,708.0057.3 %5.0794.65604.9323.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,695.138,863.58-15.2 %0.02,087.74458.8578.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,764.021,428.0062.1 %5.0756.6283.2089.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,593.641,121.0080.0 %5.0585.48386.9133.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,652.455,205.60-11.9 %0.0889.73498.1844.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,076.356,595.236.8 %3.01,022.85319.6768.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,873.947,646.0044.9 %5.01,289.071,150.8410.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,282.922,092.0051.2 %5.0870.72329.2462.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,029.1811,330.83-41.1 %0.01,574.31102.5293.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี16,130.1912,454.8222.8 %5.02,443.85310.5087.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,751.992,373.0075.7 %5.0813.67312.5561.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,436.324,899.479.9 %4.5832.69483.8241.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,231.593,432.0034.4 %5.01,003.8386.4391.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,306.672,640.0050.3 %5.01,213.01693.5842.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,932.573,300.0016.1 %5.0737.6158.8992.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี21,306.789,877.9153.6 %5.0509.63366.7028.0 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 83,048.4183,414.24-0.4 %0.01,286.29770.5040.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,103.60895.0071.2 %5.0471.38131.1072.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,719.513,078.0017.2 %5.0690.90251.7563.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,324.2219,689.0040.9 %5.02,029.27337.5083.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,007.511,368.0065.9 %5.0604.49270.2455.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,139.324,797.006.7 %3.0908.75571.9037.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี5,416.622,277.5058.0 %5.0629.06171.0072.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,904.024,766.20-22.1 %0.0870.72762.7512.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,946.153,481.0029.6 %5.0536.84435.0819.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1280,900.3118,002.2293.6 %5.0985.07449.6854.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 224,129.0110,800.7355.2 %5.01,102.13200.9381.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 340,479.9010,621.7273.8 %5.01,399.26646.9453.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,507.293,802.0055.3 %5.02,135.28306.0085.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,975.431.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี86,861.0278,085.7510.1 %5.01,341.47425.6068.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี127,135.7133,627.8273.5 %5.0822.54396.2551.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี31,366.8941,111.00-31.1 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส26,266.3821,896.0016.6 %5.0747.11273.6863.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง44,551.727,314.1083.6 %5.0766.16213.8572.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง81,113.71117,247.76-44.5 %0.0689.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,478.0327,887.00-24.1 %0.01,885.851,161.0538.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 5,000.504,072.0018.6 %5.0781.94466.4740.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม9,142.2912,418.00-35.8 %0.02,072.7915.9299.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,449.691,020.0070.4 %5.0623.51142.6077.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,829.0815,971.0060.9 %5.03,690.375,488.42-48.7 %0.0
รวม 1,280,714 685,636 46.46 % 66,566 34,643 47.96 %