จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,816.431,404.0070.8 %5.0441.31143.5067.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,976.850.00100.0 %5.0631.83186.0270.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,969.912,535.0036.1 %5.0593.80950.00-60.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 631,389.2210,262.1567.3 %5.05,727.23302.8494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม126,268.5418,349.4030.1 %5.02,761.61334.4087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 228,105.6425,779.158.3 %4.02,296.47666.8971.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม20,376.433,048.0085.0 %5.0408.9660.8085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,412.181,266.0093.1 %5.0256.2447.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,662.361,271.0072.7 %5.0353.7757.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,190.301,409.0077.2 %5.0281.0562.7077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,827.97587.0087.8 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 16,749.161,982.0070.6 %5.0235.2784.6264.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน28,190.083,820.0053.4 %5.0365.24109.8869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล6,985.341,686.0075.9 %5.0258.34105.8659.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,967.1910,659.7728.8 %5.02,361.441,228.5948.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 14,129.653,729.009.7 %4.5835.21260.4168.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,229.595,123.00-21.1 %0.0783.24596.9123.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,826.093,150.0045.9 %5.0917.07458.9750.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,513.441,083.0069.2 %5.0537.53170.4568.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,610.312,522.0030.1 %5.0574.78135.6576.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,438.392,264.0034.2 %5.0631.82288.3854.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,038.318,712.7127.6 %5.01,601.651,530.744.4 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,031.475,345.0011.4 %5.02,152.261,985.507.7 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,477.535,440.00-56.4 %0.0470.12257.7445.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,350.614,132.0022.8 %5.01,164.26409.6164.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,928.522,012.0048.8 %5.0615.396.1799.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม18,426.8220,936.11-13.6 %0.01,867.86205.8689.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,972.302,494.0037.2 %5.0707.88871.55-23.1 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)16,594.268,617.0648.1 %5.0694.24329.3452.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,807.88927.0075.7 %5.0650.8539.8593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,209.60960.0070.1 %5.0460.69299.2535.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,972.993,708.0025.4 %5.0674.52237.9364.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,164.684,389.2628.8 %5.01,377.07545.2760.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,487.174,680.0027.9 %5.01,493.99439.1070.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,559.501,167.0079.0 %5.0765.7279.8089.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,315.5515,443.20-0.8 %0.03,503.2547.7798.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,319.032,450.0080.1 %5.0707.89260.3463.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม4,120.563,508.0014.9 %5.0764.94413.2546.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,269.451,617.0062.1 %5.0673.3794.4786.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,894.565,459.0030.9 %5.01,581.53558.9064.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,315.456,234.001.3 %0.5802.9653.8493.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก24,109.9556,939.33-136.2 %0.0759.26516.6032.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา16,398.7011,880.0027.6 %5.0880.94325.5663.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา22,411.9820,424.008.9 %4.01,016.26361.0364.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร133,993.1639,192.8770.8 %5.02,138.43528.8575.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี25,204.0818,160.7927.9 %5.01,374.77256.3381.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,475.327,798.4032.0 %5.01,083.57532.0050.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม176,379.31192,410.00-9.1 %0.01,802.651,358.5024.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม819.361,322.00-61.3 %0.0233.27196.3615.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,733.372,023.0064.7 %5.01,297.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,845.172,630.0031.6 %5.0650.85273.6258.0 %5.0
สปส.จ.นครปฐม16,024.8416,321.97-1.9 %0.02,248.191,055.6053.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,742.022,962.0837.5 %5.0993.14573.6842.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม16,165.215,102.0068.4 %5.0602.35117.5480.5 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,822.575,119.00-33.9 %0.0844.31140.3483.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123,071.9513,839.3640.0 %5.01,181.82354.8670.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 220,604.7910,597.3948.6 %5.0931.82458.6250.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,850.2313,411.77-95.8 %0.0173.39428.15-146.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม69,566.2515,544.5077.7 %5.0469.25233.5950.2 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,701.8928,656.849.6 %4.5662.94257.6161.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม168,270.2037,610.0077.6 %5.0894.03329.9763.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม55,929.1110,491.3581.2 %5.0373.23265.9128.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม25,381.0227,036.01-6.5 %0.0558.91180.7567.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)51,675.9011,918.4076.9 %5.0463.31115.2775.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล39,192.6116,104.0058.9 %5.0480.62210.2456.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,641.1624,603.20-155.2 %0.01,218.712,140.04-75.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)305,689.03371,116.00-21.4 %0.01,585.921,084.1531.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,148.783,519.0015.2 %5.0764.94578.9324.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม3,149.561,488.0052.8 %5.0403.62191.5952.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ55,099.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,433.83ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม51,065.8211,377.8677.7 %5.05,763.244,770.0017.2 %5.0
รวม 1,687,978 1,189,760 29.52 % 76,197 32,802 56.95 %