จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,006.731,825.0039.3 %5.0204.39127.1337.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,506.251,914.0045.4 %5.0462.4183.2982.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,562.131,773.0050.2 %5.0481.4238.0992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 126,278.151,947.3092.6 %5.03,037.69394.2587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 235,226.6325,888.0026.5 %5.03,309.57287.8991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,114.69834.5089.7 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร5,034.638,543.22-69.7 %0.01,013.85651.1735.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,170.792,728.0034.6 %5.0709.61236.5366.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,047.641,795.0041.1 %5.0424.37166.6860.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,523.641,477.0058.1 %5.0462.41277.7339.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,644.912,286.0037.3 %5.0471.26559.42-18.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,985.432,211.00-11.4 %0.0351.47102.3770.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร5,055.666,272.97-24.1 %0.01,032.87393.8961.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,107.5518,017.00-78.3 %0.01,165.98291.7075.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,829.022,292.0040.1 %5.0576.50186.2467.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร4,000.421,244.0068.9 %5.0652.5738.0994.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,269.961,720.0047.4 %5.0367.33166.6854.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,207.114,771.46-13.4 %0.0690.60365.7547.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,725.3738,657.00-260.4 %0.01,566.73838.6246.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,494.601,688.0062.4 %5.0804.71416.8448.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,601.121,996.0044.6 %5.0432.56170.2560.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,242.1714,130.55-126.4 %0.01,288.2269.0594.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,077.961,359.0055.8 %5.0348.31122.5564.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,892.502,276.0041.5 %5.0652.57232.9764.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,854.313,254.0015.6 %5.0595.52125.0579.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,769.144,135.8913.3 %5.0557.49212.2861.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,668.685,050.00-8.2 %0.0519.4577.2285.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,487.852,468.0080.2 %5.0688.51258.9362.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 63,104.3562,700.000.6 %0.5904.29589.5034.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,319.6819,236.00-162.8 %0.01,806.181,022.5943.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,208.392,249.0029.9 %5.0348.31134.1761.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร12,233.9117,540.00-43.4 %0.02,592.20612.5076.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,234.134,596.00-8.5 %0.0842.73356.7457.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,656.6820,592.00-113.2 %0.01,478.51487.3567.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,137.082,089.0049.5 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,369.148,985.10-7.4 %0.02,177.17160.4092.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร24,501.537,463.8569.5 %5.0301.341.8599.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร24,217.4512,276.8649.3 %5.01,134.19340.8070.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,322.274,437.3074.4 %5.0285.81127.3355.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร82,104.8457,776.0029.6 %5.01,181.54446.5162.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว44,519.6215,288.0065.7 %5.0386.44120.0968.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,484.8111,483.948.0 %4.01,081.29639.6340.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,901.213,757.8036.3 %5.0747.65768.39-2.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร3,098.691,465.0052.7 %5.0310.2880.6074.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร73,146.0840,609.0044.5 %5.013,820.582,738.2380.2 %5.0
รวม 588,945 455,099 22.73 % 53,237 15,519 70.85 %