จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,660.701,023.0072.1 %5.0259.3949.2081.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,321.641,491.0055.1 %5.0373.7757.3484.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,070.552,020.0034.2 %5.0392.7892.7076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง15,445.1715,739.03-1.9 %0.01,666.86644.1061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,761.602,588.0045.6 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ5,072.731,108.0078.2 %5.0208.1395.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,592.17483.0089.5 %5.0164.2645.3772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,541.16678.0085.1 %5.0127.7095.0025.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,510.72419.0090.7 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา5,061.10562.0088.9 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้4,359.02303.0093.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,334.651,009.2969.7 %5.0525.90315.5740.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,095.011,764.0065.4 %5.0792.12582.5226.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,433.15701.5979.6 %5.0506.88179.3664.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,503.761,126.0067.9 %5.0430.82378.2512.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,886.891,968.0049.4 %5.0620.95438.8029.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,326.554,344.16-86.7 %0.0386.40225.3541.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,414.793,185.00-31.9 %0.0925.23345.9462.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,787.3618,912.93-37.2 %0.0887.20467.1347.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,126.901,341.0067.5 %5.0544.91246.0954.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,823.141,060.0072.3 %5.0563.9355.0790.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,205.59622.0080.6 %5.0335.7476.0077.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,835.793,799.001.0 %0.5544.91212.0461.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง15,390.4630,564.00-98.6 %0.01,457.68870.4940.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,108.174,972.002.7 %1.0792.12546.2531.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง53,561.232,525.0095.3 %5.019,123.54225.0598.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง8,246.0913,326.62-61.6 %0.01,115.37100.6191.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,817.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5430.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง4,002.872,575.0035.7 %5.0582.95221.1362.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,376.182,076.9852.5 %5.0659.01118.3582.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,880.311,992.0059.2 %5.0639.99208.6167.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,489.502,812.0037.4 %5.0392.7822.7194.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,745.641,987.0047.0 %5.0605.83228.1462.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 43,371.9246,738.40-7.8 %0.0644.87622.173.5 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง568.771,211.00-112.9 %0.0278.6958.1679.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,317.191,176.0064.5 %5.0269.61148.5844.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,048.826,182.57-52.7 %0.0620.98297.3552.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,544.183,226.009.0 %4.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง4,175.785,556.55-33.1 %0.0591.88240.5059.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง16,124.0419,527.39-21.1 %0.01,018.27319.7068.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,623.244,238.768.3 %4.0272.1464.7776.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง54,001.4255,200.00-2.2 %0.0814.50300.4863.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง19,216.6714,260.6725.8 %5.0293.85337.90-15.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ14,989.2813,922.007.1 %3.5368.70110.2070.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,477.2922,869.63-253.1 %0.0977.451,281.52-31.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,740.182,485.0033.6 %5.0525.90268.3849.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,246.75997.0069.3 %5.0335.74114.7565.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,019.747,366.5661.3 %5.02,291.382,151.366.1 %3.0
รวม 415,436 334,035 19.59 % 45,555 13,601 70.14 %