จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,598.471,183.0054.5 %5.0216.13111.8648.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,237.015,094.39-20.2 %0.0425.31174.3259.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,419.362,614.5023.5 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม31,201.9324,078.0122.8 %5.02,331.45475.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0205.0147.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,797.14885.0081.6 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,628.96509.0089.0 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,257.085,216.04-22.5 %0.0936.04244.0473.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,125.063,711.5427.6 %5.0634.44190.0070.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,430.721,919.0056.7 %5.0767.60304.0060.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,496.28994.0071.6 %5.0425.31256.6039.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม16,855.401,209.0092.8 %5.05,521.53265.3995.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,402.44928.8072.7 %5.0387.28234.1039.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,235.633,046.005.9 %2.5603.67428.4129.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,112.412,444.0040.6 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,854.1612,578.659.2 %4.5921.8579.9091.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม4,256.211,290.0069.7 %5.0467.6149.9189.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,649.541,077.0070.5 %5.0482.3699.5879.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,365.26344.5089.8 %5.01,312.38322.1075.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,924.743,607.748.1 %4.0520.39193.1562.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,104.763,999.0021.7 %5.01,109.83350.5068.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,984.852,334.0061.0 %5.01,357.09436.1467.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,247.241,538.0063.8 %5.0463.34218.5352.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,054.296,177.69-22.2 %0.0938.7468.7892.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,856.661,472.0087.6 %5.0425.31188.1955.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,992.231,869.0053.2 %5.0596.45198.3066.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม4,159.622,997.0028.0 %5.0653.50181.6472.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,911.352,530.2048.5 %5.0558.42483.8613.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,372.632,730.0037.6 %5.0330.2360.8081.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม12,079.403,955.0067.3 %5.0501.37104.5079.2 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 38,489.1720,551.4946.6 %5.0598.06221.4663.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,771.01888.0068.0 %5.0235.15120.3748.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม5,650.145,335.425.6 %2.5938.74370.5260.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,372.771,405.8058.3 %5.0368.26149.1559.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,699.854,033.0014.2 %5.0672.52184.6872.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,689.961,708.0053.7 %5.0520.39328.4536.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,495.353,036.8513.1 %5.0463.34232.9949.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,038.7016,425.83-48.8 %0.0550.21526.974.2 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม53,298.053,522.0093.4 %5.0302.28409.92-35.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม60,416.6763,781.00-5.6 %0.0998.34180.5081.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,569.929,437.1539.4 %5.0348.1087.6974.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,601.001,500.0091.0 %5.0222.89205.257.9 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,622.5416,463.7611.6 %5.0936.80330.8864.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม36,126.0233,613.007.0 %3.51,306.43765.8941.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,617.482,030.0043.9 %5.0463.34209.5254.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม3,098.86100.2296.8 %5.0254.16184.0727.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม13,509.012,052.5384.8 %5.02,678.892,126.8320.6 %5.0
รวม 480,677 288,216 40.04 % 36,335 12,852 64.63 %