จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,589.70681.0073.7 %5.0454.02104.2477.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,399.885,368.9948.4 %5.063.1621.5165.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี12,179.045,166.8157.6 %5.0758.25183.6575.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,307.851,213.0071.8 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี18,123.4812,519.5030.9 %5.02,260.54407.9882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,781.22942.0080.3 %5.0203.0766.3067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี5,547.701,403.0074.7 %5.0315.7353.8782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,206.84522.0087.6 %5.0358.5590.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,456.54797.0082.1 %5.0162.600.0999.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,791.52471.0090.2 %5.0166.6255.7866.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,550.18870.0080.9 %5.0305.7334.2088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,389.58472.0089.2 %5.0411.5785.6779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,547.89846.0087.1 %5.0358.30122.3865.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,541.68214.3291.6 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,546.256,114.8351.3 %5.01,157.59917.7020.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.60149.5380.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,507.042,437.0045.9 %5.0986.47266.9172.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,296.934,200.0020.7 %5.0858.49309.5463.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,667.351,678.8054.2 %5.0720.22474.0534.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,541.913,035.0064.5 %5.02,488.731,633.7134.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,515.962,833.00-12.6 %0.0490.82330.8632.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,140.013,158.0038.6 %5.01,271.681,098.1513.6 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,276.693,796.24-15.9 %0.0638.30344.8546.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,256.6214,736.00-3.4 %0.01,556.9287.6994.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,127.2311,752.00-44.6 %0.02,919.11783.7573.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,342.852,054.0061.6 %5.0777.27156.1979.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,799.561,146.0069.8 %5.0777.2741.4394.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,114.481,341.0056.9 %5.0568.09386.9531.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,176.073,979.234.7 %2.0891.36198.7577.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,244.197,653.007.2 %3.51,956.2890.2595.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,108.712,968.1641.9 %5.01,233.67482.6060.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี4,521.121,698.0062.4 %5.0796.28239.4069.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี10,011.5612,417.98-24.0 %0.02,469.6924.3799.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,125.371,478.0079.3 %5.0834.31435.5347.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,893.466,728.94-37.5 %0.0929.40684.1926.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,615.803,417.0026.0 %5.0777.26167.8678.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,656.403,642.0021.8 %5.01,005.46457.9454.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,040.293,501.0013.3 %5.0777.29171.4077.9 %5.0
สพ.เพชรบุรี12,023.651,825.0084.8 %5.0731.11326.3855.4 %5.0
รจก.เพชรบุรี 69,410.9584,355.97-21.5 %0.01,272.37575.8554.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,045.821,054.0065.4 %5.0492.03147.9169.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี6,722.275,053.8924.8 %5.01,192.17315.3373.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,866.501,685.0065.4 %5.0701.23205.2070.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,144.494,410.4814.3 %5.01,119.58334.5870.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี4,055.612,111.4047.9 %5.0777.2793.2188.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี15,203.4812,856.0015.4 %5.03,595.43294.0091.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)15,321.5212,189.4120.4 %5.02,872.47812.1571.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 175,946.2814,676.0080.7 %5.0886.93334.0062.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 221,310.0811,573.4345.7 %5.01,650.09570.8165.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,672.854,698.0017.2 %5.0406.09858.80-111.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี77,414.4337,363.5351.7 %5.0861.86864.55-0.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี41,060.2129,840.0027.3 %5.0826.83366.5055.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,629.6924,621.3010.9 %5.0910.83672.0126.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี52,818.7317,730.0066.4 %5.0838.47291.5565.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ13,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ433.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด85,913.7118,848.9978.1 %5.0825.58401.4551.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี12,025.3221,640.05-80.0 %0.01,834.72865.5752.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,615.882,431.0032.8 %5.0701.20218.6468.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,338.051,885.0056.5 %5.0568.09224.8060.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี30,679.8322,752.0025.8 %5.06,905.765,741.8016.9 %5.0
รวม 801,158 470,852 41.23 % 64,499 25,676 60.19 %