จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,340.371,037.0076.1 %5.0457.63266.9641.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,104.228,487.40-4.7 %0.054.34264.49-386.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,808.546,021.06-58.1 %0.0799.92161.4979.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,305.821,873.0043.3 %5.0609.7836.6294.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,179.248,503.9247.4 %5.02,302.201,049.8754.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์5,106.211,561.8069.4 %5.0326.3565.0280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,368.40849.0080.6 %5.0276.6844.4583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,406.59544.0087.7 %5.0275.8157.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,895.83931.0081.0 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,360.26572.0086.9 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี5,260.911,880.0064.3 %5.0559.1576.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,762.721,764.0069.4 %5.0593.7098.8083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,973.25694.0086.0 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,780.725,576.613.5 %1.5818.7051.3093.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,577.214,898.75-7.0 %0.01,103.16569.1148.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน3,175.05159.0095.0 %5.0610.29222.5963.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,841.771,196.0057.9 %5.0522.69116.5277.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,234.651,914.9040.8 %5.0590.7751.6091.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,884.241,745.0064.3 %5.01,047.13495.4152.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,405.70841.0075.3 %5.0666.81179.4473.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,680.943,808.2018.6 %5.0761.89372.0551.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,497.224,857.0070.6 %5.05,292.171,721.9867.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,350.692,658.83-13.1 %0.0503.10229.7554.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,884.902,006.4158.9 %5.01,045.48935.6310.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,915.681,946.7050.3 %5.0856.98173.2779.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,363.4711,475.0014.1 %5.01,237.29221.4882.1 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน83,860.8026,029.7969.0 %5.0466.73334.1028.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,234.8110,360.6521.7 %5.04,254.882,774.9534.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,816.062,164.0043.3 %5.0799.92142.6582.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,484.971,380.0044.5 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,975.63715.0063.8 %5.072.5765.899.2 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,266.356,077.00-15.4 %0.089.9465.8926.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,654.78906.0075.2 %5.0762.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,209.49652.0079.7 %5.0590.76302.5548.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,949.483,602.108.8 %4.0818.95323.8060.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,882.643,316.0014.6 %5.01,584.78292.6081.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,172.415,696.0044.0 %5.01,769.75340.4080.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,293.841,637.4174.0 %5.0742.87209.0071.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,002.3610,691.16-78.1 %0.01,275.34137.5189.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,510.4013,970.003.7 %1.52,023.57396.1580.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,067.362,319.0079.0 %5.0609.78323.9346.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,122.053,663.4011.1 %5.0935.09228.8975.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,556.861,923.0045.9 %5.0723.86392.5045.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,733.41222.3694.0 %5.0780.92459.3641.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,736.534,865.0037.1 %5.0724.09128.5182.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,839.122,558.0078.4 %5.0840.82441.6347.5 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 62,166.4538,404.5838.2 %5.01,025.931,288.44-25.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,020.31825.0072.7 %5.0514.68393.2123.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,994.826,776.3732.2 %5.01,047.13499.4352.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,573.101,639.2054.1 %5.0590.76219.9762.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,093.916,739.9625.9 %5.01,408.431,058.1024.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,509.96940.0073.2 %5.0704.84111.8184.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,726.312,808.4124.6 %5.0705.0721.7796.9 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์57,658.56134,000.00-132.4 %0.01,548.331,038.3032.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 127,454.2411,445.8558.3 %5.01,319.32466.6764.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 223,775.1715,910.9233.1 %5.01,635.09488.3070.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,301.597,467.3868.0 %5.0244.35426.35-74.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,565.322,592.28-1.1 %0.0319.55237.5025.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์631,113.9436,737.9294.2 %5.03,934.92114.9597.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี55,533.9712,520.8977.5 %5.0824.2289.8689.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล37,463.2713,633.0063.6 %5.0963.19659.3031.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,106.1125,784.00-113.0 %0.01,665.741,154.1530.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,890.863,715.0058.2 %5.0836.71605.3927.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,788.12703.0074.8 %5.0514.71137.5273.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,455.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,143.862,127.2058.6 %5.0
รวม 1,330,570 503,193 62.18 % 67,423 26,385 60.87 %