จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,777.491,000.0064.0 %5.0538.64160.0070.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช27,554.3418,200.0033.9 %5.0536.54290.0045.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,247.489,633.006.0 %3.062.1070.53-13.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,604.472,592.0069.9 %5.057.68114.00-97.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,262.712,433.0025.4 %5.0728.80144.9780.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,222.482,070.0035.8 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช24,556.2227,989.93-14.0 %0.03,933.571,315.1466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,214.24566.0086.6 %5.0383.3339.9289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,929.05493.0087.5 %5.0388.1551.2586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,146.56923.0077.7 %5.0318.0051.8783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์4,062.81651.0084.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม4,109.42452.0089.0 %5.0192.8340.8878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง4,127.85342.0091.7 %5.0246.6279.6267.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,057.03548.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0481.3769.3585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,248.23382.0091.0 %5.0185.82123.9433.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา4,086.00486.0088.1 %5.0178.0044.7974.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,315.821,769.0059.0 %5.0462.0340.8891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,903.30356.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,941.19756.0080.8 %5.0246.1478.5168.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,138.95625.0084.9 %5.0353.5379.2877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,430.94739.0083.3 %5.0246.3644.1882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,466.532,134.8060.9 %5.0565.780.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,111.37312.0092.4 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,755.99495.0086.8 %5.0369.0556.3984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,868.61909.0081.3 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,197.77787.0081.3 %5.0234.000.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,938.036,403.28-7.8 %0.0804.8762.0492.3 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,630.874,633.0017.7 %5.0604.94230.8561.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,738.507,508.26-11.4 %0.01,812.71724.8560.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,980.831,420.0052.4 %5.06,343.99230.8596.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,202.921,341.0058.1 %5.0699.62299.2557.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,100.781,500.0051.6 %5.0484.48353.4027.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0343.38166.2551.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.1137.6185.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,897.093,439.0029.8 %5.01,337.30784.3741.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,730.371,822.0051.2 %5.0918.96423.0654.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,824.2430,708.57-139.5 %0.04,972.483,797.2023.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 84,125.291,519.0063.2 %5.01,533.47176.1988.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,329.351,538.0071.1 %5.01,546.50554.3264.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,842.836,598.72-36.3 %0.01,356.332,254.99-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,592.363,899.70-8.6 %0.0698.50715.57-2.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,611.584,270.5235.4 %5.02,040.892,732.28-33.9 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,607.402,911.2036.8 %5.01,082.55442.9759.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,840.5313,787.50-16.4 %0.01,307.8039.9096.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช150,195.80166,439.02-10.8 %0.0721.88615.6514.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,494.8515,955.73-68.0 %0.03,357.172,953.2012.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,970.322,585.0034.9 %5.01,013.67475.0053.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,345.361,500.5055.1 %5.0785.85344.3556.2 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,396.011,543.0054.6 %5.081.4694.97-16.6 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,914.951,103.0042.4 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,914.95500.0073.9 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,638.511,341.0063.1 %5.0880.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,238.481,352.5058.2 %5.0740.28279.3062.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,304.054,761.5410.2 %5.01,052.08412.8160.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช9,123.8229,254.00-220.6 %0.02,592.373,189.28-23.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,635.567,128.0017.5 %5.01,584.521,166.8726.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,284.233,059.0028.6 %5.01,128.14339.8269.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,990.8112,000.00-50.2 %0.01,356.32133.0090.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,868.08248.3194.9 %5.01,128.14783.7530.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,147.165,181.44-24.9 %0.01,052.08345.2967.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,585.362,844.0049.1 %5.01,451.41327.2277.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช6,074.102,407.0060.4 %5.01,428.48550.6561.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,915.223,017.0038.6 %5.0899.950.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,269.264,607.3469.8 %5.0546.67289.5247.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 183,542.50110,000.0040.1 %5.02,376.78850.0064.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 41,093.0626,857.4834.6 %5.0880.70726.0817.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,783.965,960.0012.1 %5.0530.68218.2258.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,874.811,967.0031.6 %5.0576.66133.0076.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,383.224,704.00-7.3 %0.01,147.16411.7864.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,119.082,013.0035.5 %5.0785.84187.4476.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,899.672,363.0039.4 %5.01,223.23579.9052.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,923.873,661.0025.6 %5.01,833.48699.2361.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,391.515,680.3011.1 %5.01,063.55579.5045.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,102.315,431.8184.5 %5.0757.09184.9175.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)26,147.6510,525.0059.7 %5.02,826.20825.7570.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,946.3513,885.6857.9 %5.0923.80495.9846.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 233,780.2113,694.0059.5 %5.01,664.91894.0246.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 323,341.039,738.0058.3 %5.02,575.991,106.8557.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 16,216.1812,842.2020.8 %5.01,342.58318.0376.3 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,874.9875.0799.8 %5.0729.220.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,461.384,000.0038.1 %5.0321.20567.50-76.7 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,827.9915,240.9314.5 %5.0321.83579.87-80.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี23,388.487,491.0068.0 %5.0766.38277.2363.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง164,011.0626,758.5683.7 %5.01,388.06448.1367.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช90,279.3640,000.0055.7 %5.01,752.69560.0068.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,685.428,000.0083.6 %5.01,329.1847.5096.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล755,805.7521,702.0097.1 %5.01,101.0939.2496.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,077.2715,305.5447.4 %5.0786.60312.2260.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช470,191.5341,702.0091.1 %5.01,109.081,258.54-13.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,940.316,094.7570.9 %5.0904.33432.3352.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช47,950.8720,000.0058.3 %5.0888.35440.0050.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร42,789.1511,064.0074.1 %5.0957.38299.9968.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,535.8235,034.00-79.3 %0.02,500.361,793.0628.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช44,211.7620,521.1053.6 %5.012,841.152,623.3179.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช118,395.3756,200.0052.5 %5.02,084.77446.5078.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,204.074,457.08-6.0 %0.01,090.11848.4122.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,469.191,604.0053.8 %5.0804.87251.6768.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช44,600.7844,164.001.0 %0.55,603.116,067.96-8.3 %0.0
รวม 2,923,883 1,046,507 64.21 % 119,863 54,909 54.19 %