จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,738.381,200.0056.2 %5.0393.15126.1467.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3752.4211.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,373.441,638.0051.4 %5.0367.82152.5558.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,666.902,303.0037.2 %5.0659.4146.4893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,500.9410,475.000.2 %0.52,028.53498.3975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,416.111,946.0064.1 %5.0308.61184.3340.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,544.331,454.0068.0 %5.0349.1435.4089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,438.04690.0084.5 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,440.871,077.0075.7 %5.0332.95105.1868.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,445.43540.0087.9 %5.0289.3760.9178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,392.75889.0079.8 %5.0328.4348.3885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,356.42672.0084.6 %5.0420.3892.4678.0 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่5,031.624,655.007.5 %3.5811.4359.8592.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,462.843,540.89-2.3 %0.0678.39409.7739.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,489.381,770.4460.6 %5.0305.55142.7753.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,771.94695.0074.9 %5.0407.43246.6639.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,336.911,050.0068.5 %5.0602.33262.1856.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,576.363,689.00-3.1 %0.0697.41361.8348.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,465.512,659.0023.3 %5.0640.3672.6888.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,920.081,452.0063.0 %5.0811.42299.2563.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,982.703,590.0440.0 %5.0902.07304.2366.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,260.502,008.8011.1 %5.0483.70338.1630.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,115.914,679.388.5 %4.01,267.95969.2123.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,314.262,293.0046.9 %5.0723.75334.2153.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,388.7710,998.5217.9 %5.01,096.80560.5048.9 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่791,693.75817,516.19-3.3 %0.04,226.991,458.4165.5 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่5,021.922,692.5046.4 %5.0792.49597.5524.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,269.825,506.0024.3 %5.080.0971.2511.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,555.491,507.0057.6 %5.0678.4161.1791.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,099.161,566.0449.5 %5.0545.28262.5051.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,717.453,403.008.5 %4.0735.44418.6743.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,397.892,003.0041.1 %5.0659.38541.5417.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,926.664,980.00-26.8 %0.0811.50337.8958.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,941.973,364.0043.4 %5.0773.47189.2475.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่14,242.7611,435.0219.7 %5.01,343.97113.0591.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,241.132,824.0012.9 %5.0678.39514.9024.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,486.854,101.1325.3 %5.0811.52247.0069.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,933.971,880.0035.9 %5.0469.22338.1827.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,030.051,771.0056.1 %5.0849.54421.8050.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,363.803,262.003.0 %1.5602.3390.9084.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,910.873,532.0070.3 %5.0754.47495.8634.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่69,341.3818,230.0073.7 %5.01,263.56724.8542.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,238.401,192.0063.2 %5.0564.36274.5551.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,287.2042,066.00-1,179.7 %0.0583.31232.7560.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,570.862,448.0031.4 %5.0564.36106.4081.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,342.535,026.055.9 %2.5830.54247.0070.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,300.163,003.009.0 %4.5621.34318.2548.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,254.2610,763.344.4 %2.03,017.36514.0083.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่17,381.1612,476.9928.2 %5.01,768.34785.6455.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่6,001.094,549.2024.2 %5.0414.30225.1545.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่66,788.2747,011.0029.6 %5.01,243.13533.9057.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,156.083,569.0083.1 %5.0705.68926.25-31.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,976.2715,778.637.1 %3.5638.61514.2619.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม16,379.5413,860.0015.4 %5.0625.84141.6477.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก13,753.0729.4499.8 %5.0640.22767.27-19.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,488.585,243.3344.7 %5.01,314.591,149.3712.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,520.492,529.7628.1 %5.0637.54517.3018.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,865.251,328.0053.7 %5.0412.17232.8543.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่14,438.781,444.0590.0 %5.01,973.75320.0083.8 %5.0
รวม 1,274,347 1,127,856 11.50 % 47,799 20,456 57.20 %