จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,767.68635.0077.1 %5.0376.72135.3964.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา33,668.5127,108.5019.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,922.054,572.2042.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,398.913,806.50-12.0 %0.0566.88275.9751.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,285.951,748.0046.8 %5.0566.8830.9994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา11,046.3416,686.00-51.1 %0.01,745.88401.5177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา5,297.34918.0082.7 %5.0228.4661.3673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว429.06541.00-26.1 %0.0456.0272.8484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,587.71501.0089.1 %5.0256.1426.1489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,598.40507.0089.0 %5.0188.0587.5353.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,522.461,370.1069.7 %5.0356.4337.4789.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,201.34475.0088.7 %5.0209.20102.5551.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,778.05737.0084.6 %5.0321.5091.9971.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,284.934,320.00-0.8 %0.0795.08678.3014.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,548.616,215.0060.0 %5.0833.11186.1477.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,165.091,808.0056.6 %5.0890.16399.0055.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,687.231,558.0057.7 %5.0392.76251.7835.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,421.151,709.0050.0 %5.0623.9683.5786.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,956.352,593.0034.5 %5.0653.53734.31-12.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา7,001.255,022.4928.3 %5.0916.23544.2540.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,321.023,247.2024.9 %5.01,023.27722.7829.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,115.86879.0071.8 %5.0547.90128.2576.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,911.9216,166.77-229.1 %0.01,061.30464.9956.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,558.082,864.9219.5 %5.0501.4048.6090.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,727.20865.0049.9 %5.059.890.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,484.001,133.0067.5 %5.0661.9682.1287.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,069.76939.0069.4 %5.0490.85366.1225.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,283.073,174.003.3 %1.5642.98408.7336.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา6,165.6650,567.00-720.1 %0.01,175.40929.5620.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,165.954,404.00-5.7 %0.01,080.32795.4426.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,163.743,771.2727.0 %5.01,308.511,178.2310.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,066.187,068.91-16.5 %0.0741.88225.9369.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,593.151,938.0083.3 %5.0700.00614.3612.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,804.903,503.527.9 %3.5776.09411.3947.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,926.464,905.0038.1 %5.0719.010.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,812.932,737.0052.9 %5.0700.00277.4060.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา3,068.162,921.404.8 %2.0418.2939.3190.6 %5.0
สพ.พังงา11,577.542,272.0080.4 %5.01,654.57544.5367.1 %5.0
รจจ.พังงา 89,877.4898,370.00-9.4 %0.0857.40550.6035.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,912.381,137.0061.0 %5.0414.76181.2056.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,630.025,343.0057.7 %5.0900.74304.1966.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา6,031.811,492.0075.3 %5.0431.76285.9533.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,806.536,031.03-58.4 %0.0608.65379.1437.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,674.181,972.0046.3 %5.0719.01196.3372.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,497.4413,083.67-4.7 %0.02,601.60373.5685.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)24,942.2010,457.2458.1 %5.01,595.10465.9770.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา28,474.1210,197.9064.2 %5.01,598.56370.7876.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,459.984,553.2846.2 %5.0321.63445.82-38.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,991.869,773.0160.9 %5.0650.11121.2381.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า13,690.2510,622.0022.4 %5.0669.29111.5983.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,036.5732,312.7535.4 %5.0986.79364.4263.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา19,789.6721,623.00-9.3 %0.0563.49457.2518.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,814.0821,654.30-46.2 %0.01,528.062,246.79-47.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,515.491,761.0049.9 %5.0556.06283.0849.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,911.90810.0072.2 %5.0205.65184.2010.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา16,029.1511,172.5730.3 %5.03,934.853,504.3110.9 %5.0
รวม 564,469 458,554 18.76 % 43,784 22,267 49.14 %