จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต3,101.60889.0071.3 %5.0306.49255.8416.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11451.85-390.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,993.8811,152.5944.2 %5.059.7649.2717.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,897.8319,390.00-397.5 %0.0572.71156.9072.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,619.691,479.0059.1 %5.0439.60172.7960.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต30,224.8921,978.4827.3 %5.03,215.94697.0278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,713.214,980.0066.2 %5.0401.5754.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 26,108.002,398.0060.7 %5.0401.5795.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,243.911,640.0068.7 %5.0329.3633.2589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,206.511,528.0070.7 %5.0390.2651.3086.9 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต7,048.175,068.0028.1 %5.0572.7145.6092.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,036.800.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,630.717,760.00-67.6 %0.0800.90680.2015.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,556.582,805.0049.5 %5.01,124.1692.1591.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,640.392,223.0052.1 %5.0800.90503.7137.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,283.983,338.00-1.6 %0.0439.6067.3084.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,309.052,030.0038.7 %5.0325.50270.7416.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,719.303,599.003.2 %1.5458.62748.11-63.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,784.072,360.00-32.3 %0.0320.8719.6593.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,472.502,352.0047.4 %5.0724.84420.6642.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,634.972,564.0029.5 %5.0420.58319.7324.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต7,136.0826,594.00-272.7 %0.01,409.42312.2477.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,523.314,260.005.8 %2.5762.87256.6766.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,513.325,964.00-32.1 %0.0724.84658.049.2 %4.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,834.4617,551.4519.6 %5.0242.7588.6063.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,838.04380.0079.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,716.311,753.0052.8 %5.0477.6358.9487.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,436.081,240.5063.9 %5.0363.54184.4149.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,528.024,419.002.4 %1.0705.82346.6150.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,093.8627,144.00-345.4 %0.01,200.241,326.48-10.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,507.55756.0086.3 %5.01,276.30698.8845.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,045.671,232.0069.5 %5.0686.81121.5482.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,681.7815,827.85-136.9 %0.01,143.19155.7086.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,492.631,810.0048.2 %5.0382.55313.7018.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต4,140.125,454.94-31.8 %0.0629.76230.8563.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต4,343.031,649.0062.0 %5.0705.820.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,824.161,321.5065.4 %5.0515.66279.5045.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต4,108.894,949.00-20.4 %0.0591.7382.1486.1 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,863.444,854.0659.1 %5.0376.84266.4329.3 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 63,371.2539,618.4037.5 %5.0949.14754.4620.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,131.651,227.0060.8 %5.0267.67149.9744.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,375.173,418.9421.9 %5.0629.76263.5958.1 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต7,330.379,216.72-25.7 %0.0895.98233.7273.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,600.702,514.0045.4 %5.0800.90162.3779.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,413.21993.0070.9 %5.0400.59118.8770.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,417.305,012.00-46.7 %0.0420.58368.3412.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต33,842.4915,370.0054.6 %5.0645.60311.9251.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,170.183,974.66-25.4 %0.0271.8695.0065.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง26,247.3528,861.17-10.0 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต46,644.1122,954.6050.8 %5.0640.16114.0082.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต147,983.8048,006.0167.6 %5.0545.77256.3953.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,202.9315,742.008.5 %4.0350.60105.5969.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต14,426.3920,580.00-42.7 %0.01,012.46683.8432.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,597.724,520.00-25.6 %0.0401.57278.0530.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต3,144.40960.0069.5 %5.0268.46135.1349.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต41,328.9611,093.5073.2 %5.02,595.144,177.07-61.0 %0.0
รวม 667,044 460,756 30.93 % 36,812 19,156 47.96 %