จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,822.1212,906.00-167.6 %0.01,687.73331.4080.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,362.82121.0096.4 %5.0178.8993.1048.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี67,872.9559,184.3212.8 %5.0270.69753.28-178.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี21,527.1314,704.3231.7 %5.089.37197.60-121.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย7,111.613,249.6054.3 %5.070.7117.1275.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,863.272,000.0058.9 %5.01,360.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังเขต 83,968.572,851.9428.1 %5.0747.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,439.121,833.2546.7 %5.0844.6621.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,476.916,102.5857.8 %5.04,634.88461.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี21,706.7624,568.46-13.2 %0.03,130.41633.2379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 215,017.808,908.4440.7 %5.01,742.24217.5587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,783.092,148.0068.3 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน6,486.421.00100.0 %5.0347.9371.9179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์6,146.90619.0089.9 %5.0242.0141.7382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง4,083.64297.0092.7 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง6,101.21926.0084.8 %5.0378.0475.2080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,999.64508.0091.5 %5.0342.8683.3475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,383.741,230.0071.9 %5.0431.9076.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก6,131.65569.0090.7 %5.0337.3180.8376.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา6,069.94744.0087.7 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร6,114.81592.0090.3 %5.0297.7760.6479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา6,043.75475.0092.1 %5.0310.2568.2878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี4,041.69358.0091.1 %5.0326.6118.1194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม6,064.41550.0090.9 %5.0243.0358.0776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน6,023.60599.0090.1 %5.0253.7392.3563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,979.82320.0094.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,646.801,500.0067.7 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,033.81815.0079.8 %5.0382.8867.9582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม6,050.55227.0096.2 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,695.945,496.0053.0 %5.0692.2655.1092.0 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,517.753,196.0062.5 %5.0582.26239.3758.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,499.4611,420.94-107.7 %0.01,972.641,045.9547.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี31,673.5112,500.0060.5 %5.09,804.97823.6591.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ3,092.261.00100.0 %5.0381.87158.6558.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,933.262,354.5019.7 %5.0467.64307.8034.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,472.171,352.0061.1 %5.0646.77569.0512.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,544.562,285.0035.5 %5.0502.64270.7546.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี966.011,500.00-55.3 %0.0386.95190.0050.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,653.824,805.43-3.3 %0.01,320.03776.7641.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,709.672,849.2423.2 %5.08,035.9775.0599.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,517.161,326.0062.3 %5.0897.36444.6050.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,537.411,207.0065.9 %5.0891.60427.5052.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,827.243,704.643.2 %1.5977.741,108.65-13.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,527.546,083.23-34.4 %0.01,866.64925.7050.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,263.985,613.40-6.6 %0.01,962.551,712.7412.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี43,848.259,786.0177.7 %5.01,779.891,815.02-2.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,676.264,194.65-56.7 %0.0616.96287.8553.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,469.152,102.0061.6 %5.01,643.301,656.10-0.8 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,517.864,093.0025.8 %5.01,374.03580.1557.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,973.193,031.85-2.0 %0.01,058.112,537.72-139.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี19,666.1522,007.00-11.9 %0.01,624.29210.9087.0 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี262,605.44401,308.63-52.8 %0.0996.341,235.00-24.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,690.518,038.3117.0 %5.03,013.59197.6093.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,968.821.00100.0 %5.01,057.16570.9546.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,138.858,017.24-93.7 %0.0918.15133.0085.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,922.768,870.000.6 %0.52,974.43190.9593.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,587.919,369.75-9.1 %0.03,121.751,897.6539.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี6,293.115,307.0015.7 %5.0101.8784.1917.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,928.43214.0088.9 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,928.431,093.0043.3 %5.089.6181.049.6 %4.5
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,151.88743.0076.4 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,763.011,241.0067.0 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,371.941,156.0065.7 %5.01,174.30399.9565.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,088.203,945.003.5 %1.5652.72403.7538.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,973.761.00100.0 %5.02,502.381.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี9,601.081,449.0084.9 %5.01,320.03585.0055.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,199.271.00100.0 %5.0901.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,990.8116,421.60-105.5 %0.01,757.41149.9791.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,362.1616,675.00-16.1 %0.02,244.303,405.75-51.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,869.871,921.0085.1 %5.01,453.141,810.70-24.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,054.404,921.00-21.4 %0.01,072.83375.2565.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,387.052,684.0038.8 %5.01,224.95124.4589.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,011.323,694.0026.3 %5.01,396.12790.5543.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,828.764,664.663.4 %1.5882.6998.3788.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 29,719.0615,326.6248.4 %5.0912.85357.5160.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี10,027.0215,582.00-55.4 %0.0632.58434.1531.4 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี83,305.7974,567.0510.5 %5.01,581.501,983.33-25.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,812.1916,638.00-12.3 %0.02,429.031,056.4556.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,894.483,800.0044.9 %5.0768.58211.8572.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,051.165,530.008.6 %4.01,829.14704.9061.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี20,063.6818,229.009.1 %4.5833.92570.6831.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,704.513,202.0052.2 %5.01,034.79258.2775.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,132.3010,626.36-49.0 %0.01,548.23488.3068.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,182.781.00100.0 %5.0958.740.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,887.665,688.68-46.3 %0.0623.96506.2918.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 124,312.579,843.0059.5 %5.01,123.85476.9057.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 255,001.9616,435.0070.1 %5.02,162.21760.9864.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 324,169.5820,604.0014.8 %5.01,704.81579.3466.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)57,777.4711,823.3379.5 %5.05,118.79599.3588.3 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,422.288,335.7932.9 %5.0387.17378.922.1 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,596.122,662.0042.1 %5.0248.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี74,460.7851,971.0030.2 %5.01,689.51736.1056.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,660.3910,171.0039.0 %5.0933.6342.0095.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี42,845.4325,493.0040.5 %5.01,125.82106.4090.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,080.5230,357.00-51.2 %0.01,024.96172.5083.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,925.9917,835.000.5 %0.5902.11218.5075.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา18,722.9020,206.00-7.9 %0.01,009.18247.7075.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ48,435.2511,544.0076.2 %5.01,000.42231.2876.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี66,783.2930,642.4454.1 %5.023,000.251,923.5991.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี30,846.0522,717.0026.4 %5.01,106.31279.9574.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,185.341.00100.0 %5.01,304.3297.7592.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ครบ3,420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ506.35ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,102.5610,916.00-113.9 %0.01,541.31911.3040.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,920.921,564.0046.5 %5.0432.600.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี3,042.54860.0071.7 %5.0695.86177.3974.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,854.0021,332.0014.2 %5.07,302.1210,196.22-39.6 %0.0
รวม 1,596,582 1,256,056 21.33 % 154,844 57,108 63.12 %