จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,822.24954.9066.2 %5.0347.66102.8170.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,540.63670.0081.1 %5.082.1471.2513.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง139,928.7740,406.2571.1 %5.0874.79149.4482.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,196.832,560.6019.9 %5.0537.82198.6463.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,342.021,393.2058.3 %5.0537.82164.7869.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง15,335.9513,656.0011.0 %5.01,906.97655.3365.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,281.06668.0084.4 %5.0241.7690.9662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,571.09382.0091.6 %5.0337.2590.2573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,470.46507.0088.7 %5.0321.1447.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น4,375.40895.0079.5 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง5,147.208,676.00-68.6 %0.01,089.28220.6579.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง4,267.975,706.96-33.7 %0.0880.10621.2129.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,913.92364.0087.5 %5.0458.67236.5548.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,393.513,036.0030.9 %5.0670.95293.5556.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,505.452,251.4035.8 %5.0613.92253.6558.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,367.191,813.3046.1 %5.0556.52345.9737.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,407.131,205.0064.6 %5.0575.86678.57-17.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,315.643,253.00-40.5 %0.0399.92384.233.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง4,341.061,450.0066.6 %5.0937.19591.6936.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,730.56339.9087.6 %5.0309.64289.856.4 %3.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,886.2710,081.2521.8 %5.01,151.73267.6376.8 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง63,614.8673,849.20-16.1 %0.0374.71752.60-100.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,536.351,732.0051.0 %5.0472.59259.0745.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,558.103,066.5032.7 %5.066.6686.95-30.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,457.501,624.7053.0 %5.0594.8771.1388.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง3,112.73802.0074.2 %5.0461.75280.3039.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,886.913,291.0015.3 %5.0632.90253.0860.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,863.2722,556.80-186.9 %0.01,247.63738.0840.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,642.627,424.10-59.9 %0.01,051.25374.1164.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,407.661,431.1058.0 %5.0575.85357.2038.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,318.468,509.52-97.0 %0.0861.0969.3791.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,428.172,262.7034.0 %5.0575.85641.25-11.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,662.894,890.20-33.5 %0.0651.91355.3245.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,456.853,109.3010.1 %5.0442.6486.5480.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,887.141,853.0062.1 %5.0746.9989.1588.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,229.711,820.1043.6 %5.0461.75112.9275.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง42,646.442,857.0093.3 %5.012,612.98324.7597.4 %5.0
รจจ.ระนอง 1,088,457.1025,552.4397.7 %5.09,571.26341.0096.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,866.481,059.2063.0 %5.0366.67143.1761.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,790.357,280.006.6 %3.02,021.06285.5085.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,237.881,662.0048.7 %5.0594.88185.5768.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,467.884,598.56-32.6 %0.0575.85110.8280.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,554.253,099.6012.8 %5.0451.10358.4220.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,448.022,537.0026.4 %5.0575.85237.5058.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง21,415.2916,594.0022.5 %5.01,529.21755.2750.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,264.343,825.0010.3 %5.0288.55162.8843.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,663.0911,636.0065.4 %5.0845.13327.9361.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,137.627,844.2048.2 %5.0499.69367.2526.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี12,314.1531,514.42-155.9 %0.0584.92110.9481.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,683.3218,255.73-88.5 %0.01,453.851,508.60-3.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,909.532,014.0048.5 %5.0766.01524.7231.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,034.111,861.0038.7 %5.0423.72237.5443.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง17,416.211,341.0092.3 %5.03,091.435,930.26-91.8 %0.0
รวม 1,632,510 382,023 76.60 % 58,541 22,195 62.09 %