จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,940.25954.0067.6 %5.0505.42206.2159.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ9,623.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ123.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบ2,337.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,183.231,929.0039.4 %5.0600.50119.4580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,871.6311,120.4046.7 %5.01,874.58291.6584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,589.50402.0091.2 %5.0297.5022.3392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว4,162.74409.0090.2 %5.0257.7545.6082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,685.571,087.0088.8 %5.0492.7849.1390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,253.28413.0090.3 %5.0387.4560.5984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ4,072.68358.0091.2 %5.0478.989.1798.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,316.52603.0086.0 %5.0305.4136.6088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก5,121.45569.0088.9 %5.0322.0981.9974.5 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร4,042.927,993.00-97.7 %0.0790.91144.8381.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,579.585,743.5050.4 %5.01,132.95735.7835.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,815.171.0099.9 %5.0980.820.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,326.26842.0074.7 %5.0657.53351.7446.5 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,129.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5509.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,141.563,446.0016.8 %5.01,075.93668.9137.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,002.681,671.0058.3 %5.0796.04225.9371.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร6,115.4010,316.70-68.7 %0.01,266.061,024.4419.1 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร71,076.5967,248.005.4 %2.5592.56704.99-19.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,429.752,270.0033.8 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,627.136,441.00-39.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7059.227.0 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,650.501,373.0062.4 %5.0790.6665.2491.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,839.77488.0082.8 %5.0600.53310.1148.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,474.252,857.0017.8 %5.0828.70291.6264.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร41,152.8948,108.89-16.9 %0.02,597.211,386.4146.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,071.012,975.2057.9 %5.01,665.43628.8762.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร4,157.171,909.0054.1 %5.0790.66197.2175.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบ13,770.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ182.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,409.481,959.00-39.0 %0.0733.62772.02-5.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบ3,307.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ488.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,651.452,815.0022.9 %5.0790.660.00100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,639.361,475.0059.5 %5.0731.21286.6460.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ40.82ประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร11,821.173,178.0073.1 %5.0847.71349.8958.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 48,199.2631,838.0033.9 %5.0913.36382.8058.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,836.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5467.39121.8773.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบ4,140.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,906.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,370.821,660.0050.8 %5.0676.57233.7065.5 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,614.566,426.00-39.3 %0.01,018.86188.1081.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,215.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ168.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบ4,851.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ176.87ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 137,174.407,328.0080.3 %5.01,354.75109.6691.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 218,655.0614,263.2723.5 %5.01,383.16365.7573.6 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ14,212.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ264.43ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร50,089.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ24,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ624.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,801.1011,111.4724.9 %5.0688.49212.7769.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ15,200.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ447.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,748.2522,614.00-20.6 %0.02,617.67570.0078.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,641.732,799.2023.1 %5.0687.31315.3454.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบ801.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.15ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร26,261.8211,400.0056.6 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 435,688 300,395 0.00 % 37,217 15,473 0.00 %