จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี3,023.08854.0071.8 %5.0234.38200.2214.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,634.668,691.00-139.1 %0.0624.47297.1652.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,820.922,432.0036.4 %5.0719.5592.5987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี12,590.7914,829.00-17.8 %0.03,183.851,029.5267.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี8,667.313,258.0062.4 %5.0302.9781.2973.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,539.201,133.0082.7 %5.0486.3687.8881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,780.09857.0082.1 %5.0311.49138.1655.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,864.69991.0079.6 %5.0312.85134.0557.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,696.32903.0080.8 %5.0255.11126.4450.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,556.99852.0081.3 %5.0137.1947.4265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,600.60673.0085.4 %5.0400.4064.4683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง9,125.97400.0095.6 %5.01,896.46108.2294.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ12,885.37551.0095.7 %5.0275.717.4397.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,850.96746.0084.6 %5.0260.804.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,782.63242.0094.9 %5.0384.979.2597.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,485.836,513.20-86.8 %0.0605.45611.36-1.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,495.921,809.0059.8 %5.0985.77435.8155.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,482.324,436.001.0 %0.51,440.18406.7471.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,697.493,232.0012.6 %5.0700.55414.5540.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1036,449.8238,548.00-5.8 %0.012,535.744,133.8567.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,392.061,395.0058.9 %5.0646.20541.5116.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,528.463,909.0013.7 %5.0871.701,081.65-24.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,434.232,627.32-7.9 %0.0511.98197.7861.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี6,020.524,969.0017.5 %5.0795.64465.0941.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,550.564,933.0024.7 %5.0729.41236.1367.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,518.5016,626.63-14.5 %0.0947.74415.2956.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,872.2221,268.00-65.2 %0.03,943.813,196.7518.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,987.923,959.000.7 %0.5833.66523.2937.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี3,035.031,112.0063.4 %5.0453.340.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,300.811,430.0056.7 %5.0548.40290.4247.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,791.085,217.61-8.9 %0.0852.68487.3742.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,366.091,434.40-5.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,114.673,029.0040.8 %5.01,213.99221.4381.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,906.383,722.004.7 %2.0776.61315.2459.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี16,144.359,573.0040.7 %5.01,822.49195.8689.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,474.902,597.0042.0 %5.0985.79333.4366.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,964.021,782.0055.0 %5.0795.61471.5140.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี4,007.802,084.0048.0 %5.0814.65535.5734.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,217.426,903.274.4 %2.01,461.20918.4637.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,233.736,361.74-2.1 %0.0719.5762.6291.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี12,432.553,186.4874.4 %5.0757.60313.5058.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี21,466.8820,123.006.3 %3.01,886.04311.2183.5 %5.0
รจก.ลพบุรี 88,351.5054,195.0038.7 %5.01,200.94859.1828.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,238.841,576.0051.3 %5.0529.41127.4975.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,094.351,742.4557.4 %5.0795.63532.6433.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,650.351,701.0053.4 %5.0681.54417.3138.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,873.784,334.0026.2 %5.01,328.08923.9230.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,732.954,082.0013.8 %5.01,061.85261.1875.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,974.868,160.00-64.0 %0.01,501.59718.4552.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,422.048,623.08-16.2 %0.02,031.68704.8565.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 120,564.9818,613.429.5 %4.51,246.05573.5754.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 230,222.1616,038.6046.9 %5.03,228.63609.6781.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,817.716,613.16-263.8 %0.0458.05609.06-33.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี50,001.92107,140.00-114.3 %0.0619.132,287.91-269.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,609.854,861.0061.5 %5.0663.40684.08-3.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี16,822.704,446.5173.6 %5.0566.11152.8673.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี26,486.4423,106.8012.8 %5.0835.601,512.35-81.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,725.709,465.0035.7 %5.0644.53497.9422.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง19,881.0624,302.00-22.2 %0.0737.611,226.16-66.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล61,067.0621,272.0065.2 %5.0851.26294.2165.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,733.421,959.9481.7 %5.04,038.7945.9898.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี8,703.5324,494.00-181.4 %0.02,549.743,265.80-28.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,312.713,689.0014.5 %5.0907.18172.7181.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,507.082,120.2739.5 %5.0624.49232.3262.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี24,624.5540,868.57-66.0 %0.03,637.0910,054.64-176.4 %0.0
รวม 724,845 612,162 15.55 % 80,527 47,745 40.71 %