จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,365.743,953.61-17.5 %0.01,431.4040.9697.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 688,486.926,388.0092.8 %5.0389.8154.0086.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,735.05664.5082.2 %5.0499.39246.2050.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา62,223.2628,330.0154.5 %5.0200.72363.10-80.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา17,866.779,060.6049.3 %5.084.27377.82-348.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,629.1314,298.00-115.7 %0.01,574.36312.5580.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,440.872,752.3720.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,920.7453,751.42-79.6 %0.08,366.86167.2098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 119,988.2433,105.12-65.6 %0.03,591.41632.5582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,199.59598.5088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,905.571,738.0070.6 %5.0386.5584.5578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5344.6590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,222.22730.0082.7 %5.0201.5757.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,289.66579.0086.5 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,187.55355.0091.5 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,932.41295.0092.5 %5.0298.80102.6065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,334.40530.0087.8 %5.0194.4956.0571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1253.6280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,977.411,290.0074.1 %5.0525.2650.4690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,670.73685.0085.3 %5.0451.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,149.89507.0087.8 %5.0407.7640.4190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,505.01525.0088.3 %5.0299.3257.9580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,295.31534.0087.6 %5.0246.3846.5581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,343.01528.0087.8 %5.0357.380.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,240.39579.0086.3 %5.0460.0146.5589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,328.15792.0081.7 %5.0302.0355.1081.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4ไม่ครบ16,988.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,039.95ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,380.1028,923.00-66.4 %0.02,019.04438.9078.3 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา12,138.5188,629.47-630.2 %0.02,058.45604.3770.6 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,300.7719,167.26-130.9 %0.01,205.28114.0090.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,610.549,836.88-510.8 %0.0768.52171.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,690.9713,659.49-57.2 %0.02,069.651,258.4139.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,126.5313,851.45-94.4 %0.01,969.631,648.2516.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,214.341,765.9258.1 %5.0680.61105.4884.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,879.803,970.1542.3 %5.01,745.481,280.4526.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,124.995,825.454.9 %2.01,564.13114.0092.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,792.204,286.8510.5 %5.0889.76352.7560.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,621.3859,262.00-131.3 %0.08,035.844,378.5545.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,699.211,475.0060.1 %5.01,291.52180.7986.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,252.193,053.0028.2 %5.01,003.86460.7554.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 95,110.004,101.0019.7 %5.01,621.16821.7549.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,412.564,748.0012.3 %5.01,842.972,402.46-30.4 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,613.8514,080.80-3.4 %0.01,598.42164.8589.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,693.985,874.39-25.1 %0.01,963.86110.8794.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,264.884,423.00-95.3 %0.0550.97436.6520.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,357.664,710.8725.9 %5.01,859.601,249.5232.8 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,254.013,697.4013.1 %5.01,042.47441.6257.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 985,288.872,354.6097.2 %5.04,641.791,004.8078.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,677.1631,844.58-80.1 %0.02,664.50385.7085.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,746.5613,970.68-9.6 %0.04,634.122,040.5556.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,372.0117,481.01-174.3 %0.02,087.07826.5060.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,696.505,471.50-48.0 %0.01,063.861,103.43-3.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,971.652,804.0029.4 %5.01,079.94305.1771.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,279.4614,299.38-7.7 %0.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 810,581.5912,786.00-20.8 %0.03,931.312,853.2527.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,829.1829,900.2124.9 %5.0492.19182.7162.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2084.82-30.1 %0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,935.18662.8165.7 %5.072.6389.83-23.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,991.851,148.0071.2 %5.0927.8259.7793.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,921.281,529.0047.7 %5.0661.59381.4242.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,617.224,302.50-18.9 %0.0927.93660.2528.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,966.999,448.97-18.6 %0.02,258.94733.8467.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,951.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,431.569,120.4812.6 %5.03,057.61151.2495.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,150.3521,626.0014.0 %5.03,257.941,084.1566.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,916.532,368.8039.5 %5.0927.79287.8569.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,823.992,773.2042.5 %5.01,251.0938.9596.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,105.443,739.0026.8 %5.01,213.06201.1183.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,776.993,148.0034.1 %5.01,213.03423.7065.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา6,068.2616,344.00-169.3 %0.0946.8140.0095.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,312.3914,242.3117.7 %5.0724.31404.1844.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา52,917.2423,800.0055.0 %5.0807.41558.2630.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา83,685.3182,353.001.6 %0.51,383.791,025.9425.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 57,387.4353,658.006.5 %3.01,055.41509.2051.8 %5.0
ทสญ.สงขลา 40,503.3219,916.6950.8 %5.0881.30416.3052.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา79,426.3978,316.001.4 %0.51,415.411,517.93-7.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,822.158,229.0944.5 %5.01,938.65531.7572.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,115.821,357.0056.4 %5.0604.55335.3244.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,951.991,500.0062.0 %5.0927.79237.0474.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา32,094.4327,821.0013.3 %5.02,315.36385.7083.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,320.891,646.0061.9 %5.011,789.10380.9596.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,043.497,727.39-27.9 %0.01,403.12615.6056.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,181.753,974.4323.3 %5.01,089.05164.3584.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,930.354,948.1828.6 %5.01,887.39761.5559.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,403.477,498.58-70.3 %0.01,308.141,342.00-2.6 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,403.4712,621.00-186.6 %0.01,308.14151.4588.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)21,292.989,463.6955.6 %5.064,790.47709.5098.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 131,285.8611,734.2962.5 %5.0996.48559.5543.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 238,703.0912,747.5667.1 %5.01,218.24361.0070.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 374,832.5211,013.4885.3 %5.01,693.04719.9857.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา5,032.939,282.00-84.4 %0.0463.28537.89-16.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,187.5111,746.0075.1 %5.0333.64155.0553.5 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,836.726,963.0258.6 %5.0301.09242.8819.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,784.3916,872.0045.2 %5.0877.72748.0814.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา144,195.9810,123.0093.0 %5.0918.79441.2552.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ23,676.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ412.01ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร69,398.4134,467.0050.3 %5.0851.34563.3533.8 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา28,890.8226,504.018.3 %4.0928.59315.4066.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ19,482.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ27,157.1412,474.0054.1 %5.0770.24202.5373.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,160.351,551.5550.9 %5.01,394.7838.0097.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,204.1838,055.79-121.2 %0.02,340.301,428.1939.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,877.5113,916.00-76.7 %0.02,793.772,019.8527.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา47,842.5029,340.7538.7 %5.01,038.43562.9145.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,011.461,336.0066.7 %5.01,191.75220.4881.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,004.673,847.023.9 %1.5683.16677.640.8 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,846.644,677.3620.0 %5.01,793.70221.3587.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,249.357,090.79-66.9 %0.01,439.28182.0087.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)3,014.942,657.0011.9 %5.0497.3835.3692.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,110.92744.0076.1 %5.0604.54247.9559.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 945,625.5146,723.00-2.4 %0.018,266.547,780.0057.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,970.77ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,822,772 1,337,373 26.63 % 237,722 61,682 74.05 %