จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,935.111,162.0040.0 %5.0392.65181.4553.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล32,541.1514,307.0056.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,366.825,012.28-48.9 %0.0506.75392.3522.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,316.521,157.0065.1 %5.0544.78101.2681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,064.807,261.4519.9 %5.01,818.85665.9563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล6,034.51265.0095.6 %5.0215.7328.5086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน4,323.27787.0081.8 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,337.351.00100.0 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,830.35628.0087.0 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,447.70724.0083.7 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,753.39890.0081.3 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,186.438,122.0233.4 %5.0726.64696.754.1 %2.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,534.175,655.00-24.7 %0.0510.07105.4579.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,866.721,956.0049.4 %5.0715.93530.1026.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล3,095.981,481.4052.2 %5.0848.99304.0064.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,181.102,579.0050.2 %5.01,210.34627.0048.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,643.252,042.0044.0 %5.0582.8155.5990.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,649.721,744.0052.2 %5.0620.85734.00-18.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล3,040.422,293.0024.6 %5.0392.651,083.00-175.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,444.795,535.50-24.5 %0.0890.36557.6537.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,604.792,293.0050.2 %5.0982.15417.0557.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,565.141,509.0057.7 %5.0601.83319.2047.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,458.2811,437.83-156.6 %0.0865.18459.8046.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,860.222,530.0034.5 %5.0696.91351.5049.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,303.00678.0070.6 %5.045.0498.25-118.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,626.59837.0076.9 %5.0582.8141.8592.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,240.191,735.5046.4 %5.0468.72171.3163.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,034.904,770.40-18.2 %0.0715.93252.7064.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,455.8219,405.00-200.6 %0.01,248.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,586.432,237.0051.2 %5.01,058.21316.2070.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,665.431,632.0055.5 %5.0639.86208.0567.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,969.4313,747.15-97.2 %0.01,153.2978.5193.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,662.071,715.0085.3 %5.0582.81404.7030.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล4,023.773,308.0017.8 %5.0772.97573.8025.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,422.561,848.0046.0 %5.0544.78171.9568.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล4,005.001,692.0057.8 %5.0795.09485.0239.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,917.451,943.0050.4 %5.0468.7244.5990.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,529.5710,668.01-11.9 %0.0369.20444.80-20.5 %0.0
รจจ.สตูล 33,472.8436,106.00-7.9 %0.0614.41499.6718.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,974.53649.0078.2 %5.0373.64190.0049.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,949.922,553.0035.4 %5.0734.94371.4549.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,609.631,757.0051.3 %5.0601.83348.6542.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,532.485,048.70-11.4 %0.0715.93297.3558.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,647.703,240.0030.3 %5.0620.85104.5983.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,712.194,305.0024.6 %5.0770.65351.0554.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล25,285.4011,179.7155.8 %5.01,266.29646.9548.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,574.614,082.7210.8 %5.0376.32121.2867.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล56,109.0722,014.0060.8 %5.0964.87246.0574.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,229.2616,838.9030.5 %5.0623.47758.10-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู38,431.6713,544.0064.8 %5.0577.04127.4777.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,402.2417,274.97-66.1 %0.01,300.07719.1544.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,619.612,064.5043.0 %5.0601.83472.2521.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,923.93592.0079.8 %5.0354.6233.2590.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล35,554.7312,864.4063.8 %5.02,486.513,409.15-37.1 %0.0
รวม 470,554 301,702 35.88 % 35,542 19,996 43.74 %