จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,886.51678.0076.5 %5.0418.32114.6572.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง9,291.315,454.8041.3 %5.0125.16122.172.4 %1.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง21,140.459,014.7857.4 %5.071.29159.71-124.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,435.571,289.0062.5 %5.0627.49112.9082.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,296.281,913.0042.0 %5.0570.4477.2886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง16,100.389,944.2638.2 %5.02,395.96649.8072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง4,256.29372.0091.3 %5.0139.7867.9251.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,661.511,639.0071.1 %5.0303.0756.0581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,564.991,511.0066.9 %5.0275.5084.0769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,548.18825.0081.9 %5.0315.4293.9770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว5,091.50710.0086.1 %5.0255.0799.6160.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,304.05439.0089.8 %5.0253.01103.3859.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,364.95568.0087.0 %5.0314.7499.4968.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา4,366.10343.0092.1 %5.0282.8585.5769.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ4,272.50605.0085.8 %5.0317.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรกันตัง11,912.485,210.5056.3 %5.0732.73221.3569.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,874.415,371.70-10.2 %0.01,159.93315.4072.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,337.202,507.0024.9 %5.0570.44183.6367.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,430.152,108.0052.4 %5.01,007.79872.6413.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง5,217.831,512.0071.0 %5.0628.18175.7572.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,333.761,310.0060.7 %5.0589.45374.0036.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,625.342,079.0055.1 %5.01,159.931,132.402.4 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,841.883,214.00-74.5 %0.0432.69400.907.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,228.434,863.5621.9 %5.01,235.981,138.107.9 %3.5
ส.ป.ก.ตรัง3,873.872,548.2034.2 %5.0817.65237.5071.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,161.0913,847.59-93.4 %0.01,464.19111.4592.4 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง166,816.83161,712.003.1 %1.5421.86774.85-83.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,851.033,015.0021.7 %5.0779.61384.8250.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,793.053,719.6135.8 %5.04,007.680.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,454.994,375.001.8 %0.569.3742.6638.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,407.71799.0076.6 %5.0741.5744.6694.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,337.431,320.0060.4 %5.0589.44133.4977.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,929.893,672.006.6 %3.0798.62339.4557.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง8,212.1824,859.76-202.7 %0.01,654.353,510.00-112.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง5,314.924,206.0020.9 %5.01,350.09361.9373.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,817.501,326.0077.2 %5.0760.60326.3357.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,663.1914,618.65-37.1 %0.01,426.84174.8087.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,448.702,345.0047.3 %5.01,064.84650.7538.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,449.164,493.00-1.0 %0.0950.76817.0014.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,874.832,489.0035.8 %5.0798.62266.0066.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,535.892,849.0037.2 %5.01,026.82561.4545.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,535.805,157.00-45.9 %0.0627.49107.3582.9 %5.0
สพ.ตรัง13,194.2311,661.0011.6 %5.0967.00384.7560.2 %5.0
รจจ.ตรัง 164,247.2756,126.0065.8 %5.01,081.47893.5017.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,049.22809.0073.5 %5.0456.3495.9579.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,313.623,343.0022.5 %5.0912.73349.6061.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,290.461,224.0062.8 %5.0570.44228.0060.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,488.385,548.00-1.1 %0.0988.78328.7066.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,572.681,564.0056.2 %5.0684.5380.3988.3 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,866.685,536.28-13.8 %0.0760.58420.8544.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง12,458.544,128.4566.9 %5.0709.95207.1070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)19,892.4410,678.4246.3 %5.02,403.03841.3565.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 119,857.1814,713.2925.9 %5.01,227.10317.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 238,749.7912,666.7767.3 %5.01,353.51514.9062.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 47,160.396,671.396.8 %3.0219.64523.45-138.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง80,763.8331,447.0061.1 %5.01,317.61505.8561.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง25,506.7430,567.00-19.8 %0.0708.01285.9559.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง19,711.5616,375.4916.9 %5.0652.13268.8558.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง17,355.3714,314.2717.5 %5.0570.95151.0573.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง57,757.5710,517.0081.8 %5.0668.10264.0060.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน11,352.157,004.0038.3 %5.0621.83182.4070.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด56,281.0522,356.0060.3 %5.0755.68197.4773.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง11,420.5020,182.00-76.7 %0.01,779.22519.3670.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง39,633.3224,433.0038.4 %5.0730.83338.5553.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,033.342,591.0035.8 %5.0836.65636.5023.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง3,036.661,255.0058.7 %5.0475.36131.6572.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง37,434.8413,490.9964.0 %5.03,880.625,300.02-36.6 %0.0
รวม 1,061,288 650,036 38.75 % 54,540 29,552 45.82 %