จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,887.03917.0068.2 %5.0371.09121.0767.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง17,973.241,602.5391.1 %5.062.84122.09-94.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,665.052,259.0038.4 %5.0634.89113.0582.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,970.671,616.0059.3 %5.0599.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง14,404.7810,219.0229.1 %5.02,329.76642.7472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,559.45589.0087.1 %5.0328.4322.5193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,545.98549.0087.9 %5.0243.8517.8992.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,273.76454.0089.4 %5.0209.541.9099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,370.23520.0088.1 %5.0241.2835.0885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,388.35276.0093.7 %5.0383.9651.9186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,297.40261.0093.9 %5.0282.4687.6169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว4,272.81336.0092.1 %5.0126.8246.1863.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม4,343.71498.0088.5 %5.0204.1367.8566.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,180.155,677.94-35.8 %0.0848.43354.3558.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,737.31886.0067.6 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,479.722,452.0055.3 %5.0809.44466.4542.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,574.251,584.0055.7 %5.0484.89383.5720.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,813.551,656.0065.6 %5.0694.36431.8837.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,903.722,633.0032.6 %5.0846.51969.00-14.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,540.472,805.00-10.4 %0.0541.19202.0762.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,577.704,347.0022.1 %5.01,427.41747.3447.6 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,094.323,083.0024.7 %5.0702.79278.3560.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง15,102.4511,443.5824.2 %5.01,207.81301.5175.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,931.562,500.0236.4 %5.0732.41380.0048.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,989.121,188.0040.3 %5.045.5484.89-86.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง3,075.44300.0090.2 %5.0447.1660.8786.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,333.891,129.1466.1 %5.0504.21381.9024.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,722.023,186.3014.4 %5.0713.38481.6532.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง16,065.7335,878.12-123.3 %0.01,207.811,700.64-40.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,403.323,432.0036.5 %5.01,436.69125.4691.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,622.032,132.0053.9 %5.0561.63279.7950.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง6,369.187,469.45-17.3 %0.01,226.8134.2097.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง4,315.69685.0084.1 %5.0922.57574.7537.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,861.622,686.0030.4 %5.0732.41251.3965.7 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,803.532,974.0021.8 %5.0639.1459.3190.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง5,039.681,493.0070.4 %5.0960.61151.2284.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง7,021.986,050.3513.8 %5.0656.3554.0091.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง12,075.562,069.0082.9 %5.02,900.43493.2883.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 52,924.7131,143.8741.2 %5.0831.66461.3944.5 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 14,985.0714,547.992.9 %1.0443.69634.80-43.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,938.59929.0068.4 %5.0390.13120.0069.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,738.364,523.614.5 %2.0808.47143.6382.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,188.74577.0086.2 %5.0637.36234.6563.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 26,785.219,042.61-33.3 %0.01,163.86203.3082.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1101,990.1911,370.5088.9 %5.01,064.99445.5558.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,395.893,278.3088.5 %5.0320.67179.5344.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง93,305.2960,348.0035.3 %5.01,537.0459.3296.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,942.2610,309.0063.1 %5.0684.2296.9085.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง207,910.2513,479.6093.5 %5.03,868.760.95100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง22,154.5511,109.3049.9 %5.0602.32325.9545.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน12,887.63234.5898.2 %5.0498.74206.6658.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 38,336.4911,708.0069.5 %5.0581.20381.8634.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง132,742.6619,338.0085.4 %5.01,794.691,172.6634.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,769.512,142.6043.2 %5.0687.31234.1765.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,199.471,039.0067.5 %5.0481.79131.3472.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง21,556.1418,753.0013.0 %5.05,292.449,300.00-75.7 %0.0
รวม 995,337 353,710 64.46 % 49,358 25,282 48.78 %