จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,928.98340.0088.4 %5.0369.2995.0074.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,492.308,698.9140.0 %5.078.7344.7543.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,239.634,478.82-38.3 %0.0464.37159.9065.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,391.222,335.0031.1 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,315.9114,028.4039.8 %5.02,518.12434.1582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,562.311,359.0075.6 %5.0230.2253.2076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี4,177.97405.0090.3 %5.0257.44171.0033.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,259.58730.0082.9 %5.0169.3410.4593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,203.62780.0081.4 %5.0217.0651.3076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,176.68490.0088.3 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง4,078.98457.0088.8 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ4,147.45390.0090.6 %5.0196.1085.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ4,143.71347.0091.6 %5.0190.5353.2072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,843.81474.0087.7 %5.0195.99167.2014.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น4,036.71267.0093.4 %5.0233.41165.3029.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,253.78377.0091.1 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ4,026.83289.0092.8 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,365.724,471.60-32.9 %0.0521.42260.3050.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,267.091,602.0074.4 %5.0749.63539.6028.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,716.50722.0080.6 %5.0430.45266.0038.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,189.471,840.0064.5 %5.01,244.04921.5025.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,365.631,072.0068.1 %5.0540.45173.8567.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,534.29955.0073.0 %5.0578.48488.3015.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,136.112,083.0049.6 %5.0825.68629.3323.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,518.592,642.0024.9 %5.0516.06760.00-47.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,307.273,793.5828.5 %5.01,282.08825.5535.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,705.322,320.7037.4 %5.0673.55329.6551.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,341.8712,475.0013.0 %5.02,837.37126.9495.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,180.762,612.0037.5 %5.0863.7184.6390.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,417.121,395.0042.3 %5.043.2073.55-70.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,663.33760.0079.3 %5.0482.8447.5090.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,930.56202.0093.1 %5.0369.339.5097.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี7,698.143,855.8049.9 %5.0806.68345.8057.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,493.64954.0087.3 %5.01,890.592,853.65-50.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี9,029.755,840.0035.3 %5.01,890.59657.0865.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,276.621,040.0075.7 %5.0768.64388.5149.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,631.458,940.41-17.2 %0.01,605.3539.9097.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,353.481,806.0084.1 %5.0578.47285.9650.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,419.651,720.0061.1 %5.0844.71445.5547.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,728.671,140.0088.3 %5.0996.82475.0052.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,848.172,064.0057.4 %5.0958.80446.5053.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี3,145.072,309.0026.6 %5.0445.3798.6577.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี35,451.3511,201.0068.4 %5.0622.57411.1034.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี71,241.1760,369.0015.3 %5.0933.75581.1537.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,377.922,756.0018.4 %5.0540.44401.8525.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,161.154,086.3220.8 %5.0996.84374.5162.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,425.831,638.6052.2 %5.0559.45267.9052.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,021.627,193.1444.8 %5.01,187.00427.5064.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,357.081,456.0056.6 %5.0844.71117.0086.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,633.91696.0085.0 %5.0901.76398.0055.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,265.484,726.0042.8 %5.01,047.93281.4773.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 328,200.818,297.9070.6 %5.0714.94312.7556.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 196,197.9111,613.2187.9 %5.0727.34466.4535.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,519.318,393.3872.5 %5.0854.43760.8810.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,660.974,628.0030.5 %5.0568.08326.8042.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี59,896.3411,321.0081.1 %5.0993.66883.5011.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี83,817.7927,604.0067.1 %5.0696.22621.3010.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี63,281.1523,160.0063.4 %5.0575.74620.35-7.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี31,391.315,860.8781.3 %5.0619.53152.0075.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี44,189.8210,156.0077.0 %5.0573.04462.1619.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี95,450.9918,775.4980.3 %5.0594.621,450.21-143.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี14,521.0716,325.71-12.4 %0.01,407.251,821.47-29.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,605.122,147.4040.4 %5.0635.5384.0086.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,560.66647.0074.7 %5.0312.24208.4533.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี47,996.7212,000.0075.0 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 993,769 359,913 63.78 % 53,015 36,456 31.23 %