จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,256.66100.0097.7 %5.0482.63221.5154.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา71,495.4618,204.9574.5 %5.01,044.04477.7854.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,140.368,522.6063.2 %5.0403.95134.5466.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)58,171.1813,454.5376.9 %5.0983.69670.0131.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,886.182,072.2628.2 %5.0501.65225.1555.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,459.76563.2083.7 %5.0470.35131.7072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,479.8814,826.7136.9 %5.01,510.54304.4879.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน4,054.91591.0085.4 %5.0172.92110.2036.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา4,048.83725.0082.1 %5.0201.3554.1573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง4,011.36366.0090.9 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา4,012.48510.0087.3 %5.0258.15120.6553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,974.23278.0093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,289.97746.0082.6 %5.0300.3492.1569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6359.8587.6 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง10,448.796,122.3041.4 %5.01,017.38298.6570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,374.733,728.10-10.5 %0.0610.14406.6033.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13199.5037.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,220.452,688.0048.5 %5.01,379.991,382.25-0.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,418.721,723.0049.6 %5.0614.35115.9081.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,452.441,679.0051.4 %5.0653.78356.1945.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,417.562,504.0043.3 %5.0867.931,025.05-18.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,869.217,367.00-7.2 %0.01,499.79379.0674.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,845.174,676.293.5 %1.51,281.31580.4554.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,384.022,536.0025.1 %5.0653.7885.9786.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,005.6211,607.0017.1 %5.01,376.39402.7270.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,293.072,567.0040.2 %5.01,015.08208.1379.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39130.96-159.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,567.20868.0066.2 %5.0463.6240.3691.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,358.24501.0078.8 %5.0330.51349.39-5.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,884.963,990.00-2.7 %0.0843.94451.2546.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,716.619,872.86-109.3 %0.01,224.26404.2567.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,456.436,369.5344.4 %5.02,555.38827.5267.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,639.682,721.0025.2 %5.0881.9772.5491.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,634.287,830.1526.4 %5.01,189.13104.7391.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,556.641,811.0084.3 %5.0786.89521.1133.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา6,321.595,487.8013.2 %5.0862.95211.3875.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,231.412,752.0047.4 %5.0767.92170.8277.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,898.884,806.6518.5 %5.0977.05361.9563.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,005.022,950.801.8 %0.5520.6779.4584.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,425.012,998.0071.2 %5.0660.42450.8331.7 %5.0
รจก.ยะลา 26,996.4252,577.94-94.8 %0.0694.19194.5572.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,485.185,406.00-20.5 %0.0615.75341.3044.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,823.512,919.0023.7 %5.0824.92352.3457.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,142.702,039.0035.1 %5.0440.2161.7586.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,277.005,512.28-28.9 %0.0958.03274.5071.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,525.10775.0082.9 %5.01,154.96421.8063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา6,047.7717,612.21-191.2 %0.01,072.131,046.672.4 %1.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา18,617.196,448.0365.4 %5.0432.043.4299.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต319,340.666,634.4865.7 %5.01,651.06348.1178.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 142,345.6719,872.4953.1 %5.0996.48576.3542.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 215,290.3412,015.7221.4 %5.01,123.09344.8569.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 29,912.594,498.0054.6 %5.0449.88552.60-22.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา31,936.6447,990.00-50.3 %0.0783.28490.9437.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,833.3725,476.008.5 %4.0648.50163.7974.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,317.8214,176.0130.2 %5.0613.47243.7960.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,959.2411,928.0050.2 %5.0649.55406.6037.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง35,881.4316,801.0053.2 %5.0963.7955.1094.3 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา19,880.2815,150.6723.8 %5.01,815.712,077.25-14.4 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา36,881.9243,435.00-17.8 %0.0950.37452.0352.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,364.424,125.005.5 %2.5843.94375.8355.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,679.94227.0091.5 %5.0463.62278.3540.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา85,048.1320,568.0075.8 %5.021,480.7810,558.8750.8 %5.0
รวม 804,294 497,304 38.17 % 70,087 31,982 54.37 %